Uppföljning av processtöd som metod för att främja skolnärvaro

Under 2022 följde FoU Nordväst upp processtödet som kommuner och stadsdelar i Stockholms län har kunnat ta del av för att stötta arbetet med att främja skolnärvaro.

Resultatet visar att seminarieserien, ledd av Ifous på uppdrag av Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län, bidrar till att:

  • synliggöra behovet av tydligare frånvarokartläggningar, rutiner och riktlinjer,
  • öka insikten om skolans respektive socialtjänstens ramar, både i uppdrag och verksamhet.
  • skapa forum för samverkan och gemensamt lärande mellan olika verksamheter och yrkesroller.

Representationen från skolan har varit stor – både ledning, lärare och elevhälsa har deltagit. Flera utmaningar i arbetet att främja skolnärvaro och motverka skolfrånvaro identifierades också, bland annat att:

  • det ofta saknas tydliga strukturer för hur verksamheterna ska samverka för att främja skolnärvaro och samverkan är ofta personbunden.
  • skolan upplever att kontakten och samverkan med hälso- och sjukvård och socialtjänst hindras av sekretess och att samverkan kompliceras av det faktum att verksamheterna jobbar utifrån olika lagstiftningar
  • det finns olika sätt att se på vikten av samverkan i de olika verksamheterna, något som delvis bottnar i vilket handlingsutrymme verksamheten har.

Första linjen ingången i samarbetet mellan skolan och hälso- och sjukvården

BUP är enligt uppföljningen den aktör som skola och socialtjänst refererar till som primär samarbetspart, vilket indikerar att den stora merparten inte känner till förändringen i vårdutbudet för barn och unga (0-17 år) med psykisk ohälsa som skett under det senaste året.

Den nya strukturen innebär att första linjen är ingång vid psykisk ohälsa och en samverkanspart i främjande och förebyggande arbete kring barn och unga, medan BUP:s uppdrag är att ta emot och samverka kring barn och unga med allvarligare besvär.Ett av målen för förändringen är att skapa bättre samordning mellan vård- och omsorgsgivare. Det innebär att vårdcentralerna har ansvar för första linjen vid mild till måttlig psykisk ohälsa för barn och unga. Samtliga vårdcentraler ansvarar för psykisk hälsa och blir därmed en viktig aktör i samverkan med skola, socialtjänst och elevhälsa. Det låga deltagandet från vårdcentralernas första linje bekräftar den pågående förändringen och i rapporten lyfts omorganisation av flera vårdcentraler som ett skäl till att inte de inte har kunnat delta i seminarieserien.

Processtöd viktig arena för diskussion och samverkan mellan olika verksamheter

Sammantaget visar studien att det finns det ett stort värde i att olika aktörer träffas och delar erfarenheter med varandra. Många deltagare har särskilt uppskattat att mötas i de sammanhang som processtödet erbjudit, eftersom det i dagsläget inte finns givna arenor där de olika aktörerna kan mötas och diskutera dessa frågor.