Brukarrevision ger förslag till vidareutveckling av SIP

Barn och unga bör ges en tydligare roll i SIP med inflytande över formulering av mål och vårdplan. De behöver också göras delaktiga i utvecklingen av metoder i SIP-processen. Detta framkom i den brukarrevision som genomfördes med barn, unga och anhöriga hösten 2021.

Förra året gav Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län i uppdrag till Riksförbundet social och mental hälsa (RSMH) Utbildning att genomföra en brukarstyrd brukarrevision för barn och unga som medverkat i SIP. Syftet var att ta del av barn, unga och anhörigas kunskaper och erfarenheter, för att på så sätt bidra till gemensam kunskap som kan användas i vidareutvecklingen av SIP.

Brukarrevisionen genomfördes som en enkätbaserad telefonintervju med vårdnadshavare och fokusgrupper med barn och unga. Resultatet är sammanställt rapporten: Brukarrevision av Samordnad Individuell Plan, SIP, där RSMH Utbildning bland annat föreslår följande förbättringar:

Tydligare arbetsprocesser med metoder för delaktighet och inflytande för barn och unga där:

  • Berörda aktörer inom respektive huvudman utbildas i både lagstiftning och metod.
  • Metod och arbetssätt vidareutvecklas av professionella i dialog med barn, unga och vårdnadshavare.
  • En ”Stockholmsmodell” etableras där professionella, barn, unga och vårdnadshavare regelbundet möts för att dela erfarenheter och framgångsrika arbetssätt.

För att säkerställa arbetsformer och förutsättningar för barn och unga samt vårdnadshavare att delta i SIP-processen vill RSMH Utbildning bland annat se utredningar och studier om:

  • Hur eventuell samsjuklighet inom familjen påverkar SIP-processen.
  • På vilket sätt påverkar socioekonomi hur barn och unga samt vårdnadshavare ser på sin möjlighet till inflytande, medbestämmande och delaktighet i SIP-processen och hur behöver den anpassas för att överbrygga eventuella hinder som finns?
  •  Hur väl etablerade arbetsformer för SIP-processen fungerar och förmår bidra till att lagstiftningens intention uppfylls.

FAKTA

RSMH Utbildning planerade och genomförde uppdraget i nära samarbete med en ar¬betsgrupp från Region Stockholm, Storsthlm och Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH Stockholms län).

Deltagande BUS-grupper: Täby kommun, Haninge kommun och Årsta-Enskede-Vantör stadsdelsförvaltning.