Brukarstyrd brukarrevision för BUS-grupper

Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län erbjuder under hösten 2021 fyra lokala BUS-grupper att genomföra en brukarstyrd brukarrevision med barn och unga som har medverkat i SIP. Syftet är att vidareutveckla SIP med barn och ungas behov i fokus, både lokalt och regionalt.

Genom att ta del av målgruppens egna erfarenheter identifierar ni både goda exempel och förbättringsområden att ta vidare in i det framtida utvecklingsarbetet. Barn och unga som medverkar i samordnad individuell plan (SIP) har ofta komplexa stödbehov, till exempel barn med skolnärvaroproblem, med funktionsnedsättning eller som är omhändertagna. Dessa barn behöver stöd och insatser från olika huvudmän och aktörer för att få en fungerande vardag, samtidigt som de löper särskilt stor risk att inte få rätt stöd i tid, något som kan medföra allvarliga konsekvenser för både hälsa och utveckling.

SIP utgår från barnets behov och bidrar till bättre stöd och större delaktighet när den används på rätt sätt. Samtidigt visar utvärderingar och avvikelserapporter till det regionala BUS-sekretariatet att arbetsmetoden har flera utmaningar för att kunna möta barn och ungas behov av stöd och hjälp.

Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län har som långsiktigt mål att fler verksamheter känner till och använder sig av systematiska arbetssätt för att göra barn/unga delaktiga i frågor som rör dem själva och deras psykiska hälsa och för att följa upp barn och ungas egna upplevelser av stöd och hjälp. Ett sätt att förstärka detta arbete är genom att erbjuda brukarstyrda brukarrevisioner som synliggör både förbättringsområden och goda exempel.

Vad innebär det att brukarrevisionen är brukarstyrd?

Till skillnad från en vanlig brukarrevision är det personer som själva har erfarenhet av SIP som leder arbetet med att genomföra revisionen. Det är brukarrevisorerna som formulerar frågeställningar, planerar former för intervjuer, utformar erbjudande till barn/unga, genomför rekrytering av respondenter och analys av material, formulerar åtgärdsförslag och tar fram rapport. De är också delaktiga i spridning och lokal användning av både rapport och åtgärdsförslag. Brukarrevisorernas egen erfarenhet, och deras ledande roll i alla delar av genomförandet, bidrar till en fördjupad och vidgad förstående av det område som undersöks i brukarrevisionen.

Vad innebär erbjudandet?

Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) och Nationell samordning psykisk hälsa Stockholms län (NSPH) står tillsammans bakom den brukarstyrda brukarrevisionen som utförs av RSMH Brukarrevisioner. Erbjudandet riktar sig till lokala BUS-grupper och innebär att brukarrevisorer genomför semistrukturerade intervjuer med barn och unga och/eller med vårdnadshavare där barnet/den unge inte kan delta själv på grund av sin ålder eller annat hinder.

Brukarrevisorerna intervjuar totalt 80 personer i fyra kommuner. Resultatet analyseras och sammanställs i en rapport som kan användas både i det lokala, regionala och nationella utvecklingsarbetet. Den verksamhet som tar del av erbjudandet är primär ägare av resultat och åtgärdsförslag och de eventuella förbättringsområden som behöver tas vidare på regional och nationell nivå går genom BUSSAM och SKR.

Revisionerna planeras genomföras under augusti-oktober 2021. Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län erbjuder fyra kommuner att delta och det är först till kvarn som gäller!

Vad krävs för att delta?

För att ta del av erbjudandet behöver er BUS-grupp kort beskriva:

  • Varför ni vill medverka i brukarrevisionen (syfte).
  • Hur genomförandet ska förankras i verksamheterna och hur ni planerar att engagera verksamheter och personal i rekryteringen av intervjupersoner från olika målgrupper av barn/unga med SIP (till exempel barn med skolfrånvaro, placerade barn eller barn med funktionsnedsättning).
  • Hur ni planerar att arbeta vidare med resultaten/åtgärdsförslagen och hur barn/unga och anhöriga kommer att involveras i arbetet.
  • Hur utvecklingsarbetet ska följas upp och hur barn/unga och anhöriga involveras i uppföljningen.

Kontakta Maja Hagström för intresseanmälan eller en närmare presentation av erbjudandet.