Hamnen: I samverkan för tidigt stöd till barnfamiljer

På den öppna mottagningen Hamnen i Gustavsberg får barn och ungdomar mellan 0–18 år och deras föräldrar stöd vid psykisk ohälsa. Verksamheten är kostnadsfri och drivs i samarbete med Värmdö kommun och Region Stockholm. Under de elva år som Hamnen funnits har verksamheten vuxit och antalet nybesök har mer än fördubblats.

Tidig upptäckt förebygger ökade problem

Genom att tidigt upptäcka, bedöma och behandla lindrig till måttlig psykisk ohälsa hos barn och unga kan mer omfattande problem förebyggas. Tidigare fanns det ingen verksamhet i Värmdö kommun som riktade sig direkt till barnfamiljer. Värmdö är en barnrik kommun och det var en spridd uppfattning att något behövde göras för kommunens barn och unga som mådde dåligt. Anmälningarna till socialtjänsten ökade och trycket på BUP var högt. Vidare saknade vårdcentralen kunskap och redskap att behandla barn- och ungas psykiska ohälsa.

– Det fanns ett behov av att i samverkan med landstinget och kommunen kunna hjälpa barnfamiljer i ett tidigt skede, säger Lotta Malm, samordnare på Hamnen som varit med från starten.

Från vision till öppnad mottagning

2008 öppnades Hamnen i Gustavsberg med visionen att genom ett bra samarbete mellan landsting och kommun lättare kunna möta målgruppens behov. Arbetet påbörjades redan 2007 då en styrgrupp bestående av cheferna för vårdcentralen och socialtjänsten, två psykologer på vårdcentralen och en utvecklingsledare på socialtjänsten, diskuterade fram en plan för den kommande verksamheten.

En omfattande kartläggning gjordes av ansvariga psykologer kring förekomsten av olika typer av psykisk ohälsa och hur man kunde bemöta dessa besvär. Ett enhetligt beslut fattades om att arbetet så långt det var möjligt, skulle vara evidensbaserat och bedrivas utifrån vetenskapligt beprövade metoder.

I planeringsfasen var professor Lars-Göran Öst, Stockholms universitet, behjälplig med att bland annat ta fram mätinstrument för bedömning och behandlingsutvärdering. Lars-Göran Öst var även en stor kunskapskälla avseende evidens för behandling och statistisk bearbetning av data för utvärdering.

När kartläggningen var klar anställdes personalen som till en början utgjordes av 1,5 psykologtjänst, 1 socionomtjänst, 1 pedagog och 1 halvtidsanställd sekreterare. Initialt gjordes även ett stort arbete med att informera om verksamheten på bland annat skolor, socialtjänst, BVC och BUP.

– Den solida förankringen, gemensamma visionen hos cheferna och sättet att processa fram mål med verksamheten var de viktigaste förutsättningarna för att lyckas, såväl i starten som i det fortsatta arbetet, säger Lotta Malm. Dessutom var den gedigna kartläggningen och det omfattande förarbetet en bra bas för både rekrytering av personal och val av utbud. Även arbetet med att informera om verksamheten var viktigt för att kunna nå ut och förankra.

Hamnens verksamhet i dag

Hamnen är en öppen mottagning för barn och ungdomar mellan 0–18 år och deras föräldrar som behöver hjälp vid psykisk ohälsa. Med öppen mottagning menas att det inte behövs något beslut om insats från en myndighet eller remiss från läkare för att besöka Hamnen. Exempel på besvär kan vara rädsla att sova i sin egen säng, rädsla att bli sjuk under skoltid, konflikter mellan barn och förälder och utagerande beteenden.

– Vårt uppdrag är att tidigt upptäcka, bedöma och behandla lindrig till måttlig psykisk ohälsa och problem i familjen, säger Lotta Malm. Syftet är att förebygga större problem längre fram, samtidigt som vi försöker avlasta BUP och socialtjänsten. Mottagningen är kostnadsfri och bedrivs i samverkan mellan Gustavsbergs vårdcentral/Region Stockholm och socialtjänsten i Värmdö kommun.

Kompetens

Hamnen strävar efter att arbeta med evidensbaserade metoder och har i dag tre familjebehandlare (två socionomer och en pedagog) med kompetens i evidensbaserade föräldraskapsstödsprogram och fyra legitimerade psykologer med KBT-kompetens. Psykologer och familjebehandlare sitter under samma tak på vårdcentralen i Gustavsberg, men har olika uppdragsgivare. Familjebehandlarna är anställda av Värmdö kommun och psykologerna av Region Stockholm.

– Jag tror att en av framgångsfaktorerna är att vi sitter ihop, säger Lotta Malm. Man kan knacka på dörren till kollegan och rådgöra. Det finns ett fint väntrum, alla har ett eget mottagningsrum och vi har grupprum i lokalerna. Det fungerar fint, förutsatt att vi inte blir fler.

”Psykologer och familjebehandlare sitter under samma tak på vårdcentralen”

Finansiering av Hamnen

Psykologtjänsterna finansieras av vårdcentralen och familjebehandlarnas tjänster av kommunen i den ordinarie verksamheten.

Eftersom psykologer och familjebehandlare arbetar enligt olika lagar måste de ha samtycke från föräldrarna innan information kan ges till varandra. Psykologerna arbetar till största delen med ångest/oro/depression och familjebehandlarna med utagerandeproblematik.

Psykologerna gör psykologbedömningar och individuella KBT-behandlingar och familjebehandlarna jobbar huvudsakligen med föräldraskapsstöd, enskilt och i grupp. I gemensamma ärenden kan familjebehandlaren arbeta med föräldrastöd och föräldrasamtal samtidigt som en psykolog har en behandling eller fördjupad bedömning av ett barn eller ungdom.

”Samtyckandet minskar risken för att missa information när familjen sätter upp mål med personalen”

Familjebehandlare och psykologer jobbar även tillsammans i behandlingsprogram som exempelvis Cool Kids, där familjebehandlaren arbetar med barngruppen och psykologen med föräldragruppen. Cool Kids är en s.k. manualbehandling för barn och ungdomar med ångest. Fokus ligger på att lära barn och föräldrar färdigheter som gör att de kan hantera ångesten bättre.

Psykologerna, som lyder under hälso- och sjukvårdslagen, för journal vid besöken, vilket familjebehandlarna, som lyder under socialtjänstlagen, inte gör. Eventuella sekretessfrågor löses genom medgivande från föräldrarna. En gång i veckan träffas psykologer och familjebehandlare för att gå igenom ärenden (avidentifierade), planera själva arbetet på Hamnen och arbetet med familjegrupper.

Hamnen har också möte med skolornas elevhälsoteam en gång per termin för att informera om verksamheten, följa upp remisser och ta del av vad som vad händer inom skolvärlden. Därtill har man kontinuerliga samverkansmöten med BUP, där bland annat remisser följs upp.

Arbetssätt och metoder

 • Rådgivande samtal och information
 • Psykologbedömningar
 • Individuella KBT-behandlingar
 • KBT-baserade gruppbehandlingar som:
  – Cool Kids (ängsliga och oroliga barn och deras föräldrar)
  – Chilled (ungdomar med ångestproblematik och deras föräldrar)
  – Att hantera depression (gruppbehandling för ungdomar med depressionsproblematik)
 • Individuellt föräldrastöd (utagerande och relationsproblematik, inlärningsprinciper och KBT)
 • Föräldraskapsgrupper som:
  – KOMET (utagerande problem, föräldraskapsstöd i grupp)
  – ABC (generellt föräldraskapsstöd i grupp)
  – Förälder till tonåring (föräldraskapsstöd i grupp för tonårsföräldrar)
  – Föräldraskap i Sverige (för nyanlända och utrikesfödda föräldrar i samarbete med arbete/integration)
  – ABC 0–2 år i samarbete med KI, CES och BHV (under utveckling)
  – Ikomet för första linjen (under utveckling)
 • Beardslees familjeintervention (samtalsserie vid psykisk ohälsa, missbruk hos förälder)

Från första kontakt till uppföljning och utvärdering

Den första kontakten mellan föräldrar och mottagning sker via telefon. Samtalen tas emot av familjebehandlarna, men även psykologerna hjälper till när trycket är högt. Det är många gånger föräldrarna själva som kontaktar med mottagningen. Dock kan kontakterna ske via remisser från bland annat BUP eller elevhälsan och hänvisningar från skolan, socialtjänsten, bekanta mm.

Vid det första telefonsamtalet görs en bedömning med hjälp av en mall som Hamnen tagit fram. Utifrån problembeskrivningen som föräldern ger bokas sedan familjen in hos en psykolog eller familjebehandlare för ett fördjupat bedömningssamtal. Familjen kan också hänvisas vidare till exempelvis BUP, familjerätten, Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ), ADHD-center eller socialtjänsten.

Inför det första besöket får föräldrarna hem en kallelse i brevlådan. Dessutom får alla föräldrar fylla i fyra formulär (SDQ, QOLI, AUDIT och CSQ) på nätet som fungerar som förmätningsinstrument och komplement till den intervju som ska ske på plats. Se mer om dessa formulär nedtill.

Inför det första besöket får även barn och föräldrar fylla i ett statistikformulär med uppgifter om ålder, vårdnadshavare, besöksorsak, hur man hittat Hamnen, vilken skola som barnet går i mm.

För- och eftermätningar
Görs i IT-plattformen Dahlia

Psykologtjänsterna finansieras av vårdcentralen och familjebehandlarnas tjänster av kommunen i den ordinarie verksamheten.

 • SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire) – används för att skatta barns och ungdomars psykiska hälsa
 • Qoli (Quality of Life Inventory) – används för bedömning av subjektiv livskvalitet
 • AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) – används för identifiering av riskfylld och skadlig alkoholkonsumtion
 • CSQ (Client satisfactory questionnaire) – används för att mäta patientnöjdhet

Efter det första besöket fattas beslut om fortsatt insats för familjen. Sådana insatser kan handla om individuell KBT-behandling för barn och unga, enskilt eller i grupp (med en psykolog) eller familjesamtal och familjestöd (med en familjebehandlare).

Vid behov skickar psykologerna remisser till BUP, SCÄ eller elevhälsan för vidare utredning. I genomsnitt görs totalt fem besök per familj på Hamnen. När kontakten med mottagningen är avlutad fyller föräldrar och barn åter i formulären SDQ, QOLI samt CSQ, därtill får de fylla i diagnosspecifika formulär som använts under behandlingen. Alla formulär fylls i digitalt på en IT-plattform.

”För- och eftermätningar visar att vi gör skillnad”

– Våra för- och eftermätningar ger oss behandlingsutvärderingar och värdefull statistik, säger Lotta Malm. Varje år utvärderar vi resultaten. Det är motiverande att se hur det går för oss och det blir inte heller så känsligt att byta personal, eftersom vi har en struktur att jobba efter.

Vad har verksamheten uppnått?

– Sedan starten har antalet nybesök ökat från drygt 300 till cirka 700 år 2018, säger Lotta Malm. Totalt hade vi drygt 4 000 besök 2018. Familjerna är mycket nöjda, enligt CSQ (vårt nöjdhetsformulär) och våra för-och eftermätningarna visar goda effekter på både enskilda behandlingar och gruppbehandlingar. Många kommer till Hamnen på rekommendation av någon som varit hos oss, men även skolan hänvisar till vår verksamhet i hög grad. En fjärdedel av alla föräldrar som kontaktar Hamnen berättar att de fått tips från skolan.

”2018 hade vi drygt 4 000 besök ”

Intresset för Hamnen är stort och sedan några år har modellen implementerats i Nacka och Farsta. Bakom Hamnens framgångar ligger bland annat det gedigna förarbetet och kartläggningen som gjordes i starten.

En annan viktig faktor är de för-och eftermätningarna som genomförs. Tack vare mätningarnas struktur blir det lättare för nya medarbetare att komma in i arbetet. Det blir tydligt vad som förväntas av alla medarbetare och det finns möjligheter att påverka och utveckla. För-och eftermätningar ger oss också besked om att det vi gör en skillnad.

Fortsatta utmaningar och möjligheter

– I dagsläget har vi inga planer på att förändra modellen, avslutar Lotta Malm. Den största utmaningen just nu är att försöka ta emot alla som vill komma till Hamnen.

Summering

Framgångsfaktorer

 • Samverkan mellan familjebehandlare och psykologer i gemensam lokal
 • Tydlig struktur för vem som gör vad i samarbetet
 • Kontinuerliga för- och eftermätningar som mäter utfall och kvalitetssäkrar
 • Tydligt bedömningsförfarande, byggt på evidensbaserat bedömningsformulär
 • Tydlig struktur för vilket stöd mottagningen ska erbjuda

Målgrupp

 • Barn och ungdomar 0–18 år tillsammans med föräldrar
 • Bekymmer som inte vuxit sig för stora – före insatser från BUP och socialtjänsten
 • Mild till måttlig psykisk ohälsa, föräldraskapsproblem

Samverkan
Hamnen är en kostnadsfri mottagning som bedrivs i samverkan mellan Värmdö kommuns socialtjänst och region Stockholm/Gustavsbergs vårdcentral. Arbetet utförs av familjebehandlare och psykologer i gemensamma lokaler.

Kontaktuppgifter

Lotta Malm
Familjebehandlare och samordnare Hamnen
charlotta.malm@varmdo.se

Katja Sjöblom
Psykolog och samordnare Hamnen
katja.sjoblom@sll.se

Relaterat material

Läs mer om Hamnen – mottagning för barn, unga och föräldrar