Elevhälsa

Skolan ska vara en trygg plats som ger förutsättningar för alla elevers lärande, utveckling och hälsa.

Elevernas hälsa har stor betydelse för deras skolprestationer, välbefinnande och möjlighet att fungera i skolans sociala miljö. Enligt skollagen ska därför alla elever, från förskoleklass till och med gymnasieskolan och motsvarande skolformer, ha tillgång till elevhälsa som ska vara hälsofrämjande, förebyggande och stödja elevens utveckling mot utbildningens mål.

Barn och ungas brist på fysisk aktivitet, ökade stillasittande och ökande psykisk ohälsa är tre hälsoproblem som har fått stor uppmärksamhet under senare år. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en forskningsöversikt som undersöker hur barn och ungas psykiska hälsa påverkas av insatser för att öka den fysiska aktiviteten och minska stillasittandet i skolan.
PDF. Forskningsöversikt: Skolrelaterade insatser för fysisk aktivitet och effekt på psykisk hälsa bland barn och unga_2020

Stör döden

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) har tagit fram ett utbildningsmaterial för dig som är lärare på högstadiet och gymnasiet: Stör döden. Utbildningen är digital och har arbetats fram tillsammans med Suicide Zero, Mind och SPES i samarbete med lärare och skolpersonal i syfte att ge lärare stöd i arbetet med elevernas psykiska hälsa.

Aktion Livräddning

Aktion Livräddning är en endagsutbildning i suicidprevention som sprider kunskap om psykisk ohälsa och suicid. Utbildningen riktar sig till alla som genom sitt yrke kommer i kontakt med sårbara och suicidnära människor, till exempel socialtjänst och skolpersonal.

Med stöd av den länsgemensamma satsningen för suicidprevention 2021 erbjuds 1 000 utbildningsplatser, utöver de 600 som Region Stockholm redan bekostar.

För mer information om Aktion livräddning kontakta: Linda Karlsson

Implementering av YAM (Youth aware of mental health)

YAM är en hälsofrämjande och preventiv insats i skolan som syftar till att förbättra psykisk hälsa och minska suicid hos skolelever. Programmet har visat sig effektivt i en studie bland drygt 11 000 skolelever i tio EU-länder.

Under 2021 planerar särskilda YAM-koordinatorer placerade på NASP genomförandet av YAM i länets högstadieskolor. För mer information kontakta: Anna Johansson

DigiLys

DigiLys är en arbetsmodell som bidrar till att utveckla skolans lärmiljö och det systematiska kvalitetsarbetet. Modellen är baserad på forskning och beprövad erfarenhet och stöds av ett digitalt verktyg. Under 2021 erbjuder SKR ett antal skolor att använda sig av DigiLys kostnadsfritt.

Arbetsmodellen stöds av ett digitalt verktyg och består av fyra steg:

  • kartläggning,
  • analys,
  • insatser och
  • utvärdering.

DigiLys är i huvudsak utformat som ett stöd för grundskolan, men kan även användas inom gymnasieskolan.

Mer information

Uppdrag Psykisk Hälsa Nationellt har mer information om elevhälsans arbete med psykisk hälsa liksom Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES.