Utreda närvaroproblem

Varför kommer inte Lisa till skolan? Vill hon inte? Får hon inte? Kan hon inte? Eller vågar hon inte? Det finns många frågor att ställa när en elev är frånvarande och där de många olika svaren alla kräver sina specifika åtgärder för att göra det möjligt för eleven att komma tillbaka till undervisningen.

Skolfrånvaro är ett växande problem som får konsekvenser för både individ och samhälle. Skolans roll när det gäller att arbeta närvarofrämjande, att tidigt upptäcka signaler och i förekommande fall sätta in åtgärder, är avgörande. Men, även om detta är en okontroversiell sanning är det inte helt lätt att genomföra i praktiken. Många som arbetar i skolan vittnar om att det saknas kunskap om hur man gör. För att säkerställa att rätt åtgärder sätts in krävs kartläggning och analys av orsakerna till att en elev inte kommer till skolan. Hur gör man bäst en sådan kartläggning och vad ska analyseras? Vilka frågor bör ställas till vem, när?

Forskningsöversikt ger vägledning i arbetet

Forskningsöversikten Att utreda närvaroproblem i skolan sammanställer relevant forskning på området och ger konkret, saklig och användbar information om kunskapsläget. Den innehåller också en vägledande del som ger kunskap om tillförlitliga verktyg för att genomföra kartläggningar. Även om åtgärder måste vara specifika är förhoppningen att den generella kunskap och vägledning som presenteras i forskningsöversikten ska vara användbar för många i arbetet för att motverka närvaroproblem i skolan.

Översikten är framtagen i samarbete med Ifous – ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola.