Tidiga insatser för barn och ungas psykiska hälsa

Socialtjänsten, skolan och hälso- och sjukvården arbetar alla med att öka tillgängligheten till och kvaliteten i tidiga insatser till barn och unga. Det är ett arbete som bör ske inom respektive huvudman och med barns behov i fokus. För att barn ska få rätt stöd behövs ofta samverkan. Under 2020 kommer Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län både stödja satsningar som är igång och ta initiativ till att starta piloter.

Om vikten av tidiga insatser

En god psykisk hälsa och goda uppväxtvillkor är en förutsättning för barn och ungas välbefinnande. Utan rätt stöd i tid ökar risken för exempelvis skolproblem, missbruk eller utanförskap senare i livet. År 2018 var 10,9 procent av eleverna i årskurs nio i Stockholms län obehöriga att söka till ett nationellt gymnasieprogram. Även om det finns olika orsaker till resultatet, kan psykisk ohälsa vara en av förklaringarna.

Förebyggande och tidiga insatser till barn och unga kan minska risken för att problem uppstår eller att problem förvärras. Tidiga insatser ger även mervärden för alla som möter barn och unga i arbetet och det är ett effektivt sätt att använda samhällets resurser på.

Samverkan för tidiga insatser
Hälso- och sjukvårdens första linje

Under 2019 har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) inom Region Stockholm genomfört en förstudie av Första linjen för barns och ungas psykiska hälsa. Ta del av förstudien nedan. Målsättningen är att en förbättrad modell ska vara utvecklad och redo att implementeras under 2020.

Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län har följt arbetet på nära håll under 2019 och bidragit till arbetet bland annat genom att ta fram skriften Subspecialiserad första linjen för barn och ungas psykiska hälsa – erfarenheter från fem regioner samt deltagande i olika workshops.