Tidiga och samordnade insatser

Socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård arbetar alla med att öka tillgängligheten och kvaliteten i tidiga insatser riktade till barn och unga. Det är ett arbete som bör ske inom respektive huvudman och med barnets behov i fokus. För att barn ska få rätt stöd behövs ofta samverkan. Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län stödjer både pågående satsningar och tar initiativ till att starta upp nya.

God psykisk hälsa och goda uppväxtvillkor är en förutsättning för barn och ungas välbefinnande. Risken för till exempel skolproblem, missbruk eller utanförskap senare i livet ökar om barnet inte får rätt stöd i tid. Under senare år har drygt 10 procent av Stockholms läns elever i årskurs nio varit obehöriga att söka till ett gymnasieprogram. Även om det finns flera orsaker till detta kan psykisk ohälsa vara en av förklaringarna.

Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga kan minska risken för att problem uppstår eller förvärras. Tidiga insatser ger även ett mervärde för alla som möter barn och unga i sitt arbete och det är ett effektivt sätt att använda samhällets resurser på.

Tidiga insatser inom socialtjänsten

2019 tog Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län tillsammans med stadsdelsförvaltningen Hässelby-Vällingby fram och prövade en metod för genomlysning av socialtjänstens ärenden och insatser för barn och unga. Samarbetet hade två syften: dels att stötta stadsdelsförvaltningens pågående utvecklingsarbete med att arbeta fram en modell för förebyggande och tidigt stöd. Dels att testa hur en genomlysning kan genomföras och användas i det lokala arbetet.

Resultatet sammanställdes i rapporten Rätt stöd i tid till barn och unga – att göra en genomlysning inom socialtjänsten.

Tidiga insatser i hälso- och sjukvårdens första linje – ny struktur från och med 1 december 2021

Under 2019 genomförde Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) inom Region Stockholm en förstudie av Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa. Målsättning var att en förbättrad modell skulle vara utvecklad och redo att implementeras under 2020.

Den 1 december 2021 börjar en ny struktur gälla för omhändertagandet av barn och unga med psykisk ohälsa i Region Stockholm. Samtliga husläkarmottagningar kommer då att ansvara för ett utökat första-linjen-uppdrag riktat till barn från 6 år. Det utökade uppdraget kommer att innebära behov av utvecklad samverkan med närliggande verksamheter som till exempel elevhälsa och ungdomsmottagningar.

Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län stöttar i implementeringen av samverkan och genom att sprida information till elevhälsa, ungdomsmottagningar och socialtjänst om uppdraget.