Pilotprojekt: främja skolnärvaro

Pilotprojektet Skolnärvaro/skolfrånvaro initierades 2017 av Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län tillsammans med Täby, Tyresö och Vaxholm. Syftet var att ge särskilt stöd till kommuner i arbetet för att främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro.

De tre kommunerna planerade och drev projekt utifrån lokala förutsättningar och behov med ett förstärkt stöd från det fristående forskningsinstitutet Ifous. I rapporten beskrivs kommunernas arbete och deras erfarenheter av att bland annat ta fram nulägesanalys, handlingsplan och uppföljningskriterier.