Barn & unga

Barn och ungas psykiska och fysiska välmående i Sverige rankas ofta högt i internationella jämförelser. Men, den länsövergripande analysen för Stockholm visar att den psykiska ohälsan ökar och att det finns stora utmaningar i att säkerställa att barn och unga får det stöd de behöver.

Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län erbjuder stöd till kommuner och till Region Stockholm med fokus på tre områden som rör barn och unga:

  • förebyggande och tidiga insatser
  • skolan som arena
  • ungas inflytande och medverkan.

Under 2021 arbetar Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län bland annat med följande aktiviteter inom området barn och ungas psykiska hälsa:

  • Ta fram ett stödmaterial för strukturerad samverkan kring barn i förskoleålder.
  • Kartlägga behov av stöd för en långsiktig implementering av familjecentraler och hembesöksprogram.
  • Stödja implementering av samverkan inom ramen för husläkarverksamhetens vidareutvecklade uppdrag kring psykisk hälsa (första linjen) och sprida information till elevhälsa, ungdomsmottagningar och socialtjänst om uppdraget.

I menyn hittar du aktuella projekt, stöd och inspiration som kan vara användbart i arbetet med barn och unga.