Utbildningar & kurser

Här har vi samlat utbildningar och kurser som erbjuds återkommande och som antingen är tillgängligt via nätet eller inom Stockholms län. Behovet omfattar flera målgrupper och många olika personalkategorier.

Anhöriga

Nationellt Kompetenscentrum AnhörigaNKA – erbjuder ett antal webbutbildningar. Här på hemsidan kan du ta del av webbutbildningar som NKA utvecklat tillsammans med andra aktörer. På hemsidan kan du också ta del av webbutbildningar inom anhörigområdet som andra organisationer har gjort.

Asylsökande och nyanlända

Här på Nationella Uppdrag Psykisk Hälsas hemsida hittar du verktyg, insatser, utbildningar och metodstöd som stöder en förbättrad hälsa för asylsökande och nyanlända. Verktygsbanken är framtagen för personal som möter asylsökande och nyanlända, för chefer och verksamhetsansvariga.

På Transkulturellt Centrums hemsida erbjuds webbaserade utbildningar för dig som arbetar inom landsting, kommun eller Arbetsförmedling. Att utbildningen är webbaserad innebär att du tar del av den via din dator och materialet presenteras i form av filmklipp, texter, kunskapstester och ljudklipp. Basutbildning i psykisk ohälsa, migration och trauma

Här finns Transkulturellt Centrums utbildningskalender

Migration och familj – en webbutbildning som finns på Kunskapsguiden. Webbutbildningen Migration och familj riktar sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med barn som anhöriga där familjen har migrationsbakgrund. Du lär dig i utbildningen hur du kan främja dessa barns psykiska hälsa. Utbildningen är skapad av Transkulturellt Centrum, Region Stockholm, i samarbete med Socialstyrelsen.

Barn och unga

På Kunskapsguiden samlas information som rör Psykisk ohälsa barn och unga och annat som rör barn och unga.

På Kunskapsguiden finns även information och utbildningar som riktar sig till dig som möter ensamkommande barn och som riktar sig till ensamkommande barnPå Barnombudsmannens hemsida finns filmer som är riktade till ensamkommande barn och unga som inte mår bra just nu. Och på Information Sverige finns information som är riktad till barn och ungdomar som nyss kommit till Sverige.

SIP för barn och unga

Kunskapscentrum för Sexualitet och Hälsa – KCSH (tidigare Lafa – enheten för sexualitet och hälsa) arbetar med frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, inom Region Stockholm. Verksamheten vänder sig främst till yrkesverksamma personer inom Region Stockholms administrativa förvaltning och vårdenheter, på ungdomsmottagningar, inom skola eller frivilligorganisationer. Här finns deras kurser och seminarier.

SPSM – Specialpedagogiska skolmyndigheten – arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör de genom: specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. De erbjuder även utbildningar (sortera på ”plats”).

Webbutbildningen Människohandel med barn och unga ger dig kunskap om identifiering och skydd av barn som utsätts för människohandel. Utbildningen är framtagen av det Nationella metodstödsteamet, NMT, vid länsstyrelsen i Stockholm i samarbete med landets övriga länsstyrelser.

PlugInnovation är en digital plattform där kunskap som är central för personer som arbetar med att motverka studieavbrott samlas. Ta del av framgångsfaktorer och forskning på området och inspireras av hur kommuner som medverkar i projektet Plug In 2.0 arbetar för att minska skolfrånvaro och stötta unga att återgå till studier eller annan sysselsättning. Se filmer på Plug in hemsida här.

Funka olika är en podd om funktionsnedsättningar och habilitering. Podden tar upp olika ämnen som rör funktionsnedsättning ur skilda perspektiv. Det kan handla om allt från diagnoser och behandlingar till kommunikation och hälsa.

FaR-fysisk aktivitet på recept FaR för barn och ungdom.

Alla rekommenderas att anmäla misstankar om att barn far illa till socialtjänsten. Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn och unga (skola, hälso- och sjukvård och tandvård till exempel) är skyldiga enligt lag att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa. På Socialstyrelsens hemsida samlas information, vägledningar och handböcker om orosanmälan. Här finns även en film om vad man bör tänka på kring orosanmälan. På vårdgivarguiden finns det också mycket information och kontaktuppgifter till socialkontor och socialjourer i länet.

HBTQ

Kunskapsguiden samlas Socialstyrelsens utbildningar, poddar och andra verktyg kring HBTQ.

Socialstyrelsen har i februari 2018 publicerat en webbutbildning om normer utifrån ett hbtq-perspektiv. Syftet är att öka hbtq-personers förtroende för socialtjänsten. Genom ökad kunskap och diskussion får socialtjänsten verktyg för att förändra strukturer och att arbeta normmedvetet. Utbildningen riktar sig till alla som arbetar i socialtjänsten och är tänkt att genomföras gemensamt under ledning av en eller två personer som utsetts att hålla samman utbildningsinsatsen.  Här finns all information

RFSL erbjuder webbutbildnignar och HBTQ-certifieringar till en kostnad. Till RFSL:s utbildningar och certifieringar 

Lärtorget erbjuder en e-utbildning  kring HBTQ-frågor. (Observera att kursen öppnas i ett eget webbläsarfönster. Vissa webbläsare blockerar så kallade ”pop-up” fönster som standard. Säkerställ att du tillåter ”pop-up” fönster i din webbläsare”).

Lärtorget kan även erbjuda påfyllnad för medarbetare som arbetar i hbtq-diplomerade verksamheter inom landstinget och som missat verksamhetens grundkurs. Syftet är även att ge en introduktion till hbtq-arbete och normkritiskt arbete för personer som arbetar i icke diplomerade verksamheter. HBTQ diplomering för personal inom regionen

Metodstöd för implementering

För att arbetet med psykisk hälsa ska vara så effektivt som möjligt måste evidensbaserade metoder, riktlinjer och handlingsprogram kunna implementeras på ett bra sätt. Enheten för implementering och utvärdering på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) erbjuder därför i samarbete med Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län ett riktat metodstöd i implementering.

Metodstödet består av fyra workshops som innehåller föreläsningar och praktiskt arbete tillsammans med andra anmälda verksamheter. Mellan varje workshop gör de deltagande enheterna förankringsarbete i sin egen verksamhet med handledning från Enheten för implementering och utvärdering.

Målet med utbildningen är att ge kunskap och förståelse för metoden så att den kan användas i kommande implementeringsarbeten på ett tidseffektivt och evidensbaserat sätt.

Se filmen där Mårten Åhström, Handläggare implementering på Enheten för implementering och utvärdering på CES, berättar mer om utbildningen och vad som krävs för att kunna delta.

Se aktuellt erbjudande
I september 2019 startar en riktad utbildning till verksamheter inom kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm med satsningar inom området psykisk hälsa.
Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Habilitering & Hälsa inom Region Stockholm erbjuder råd, stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. De ger också stöd till föräldrar, andra närstående och nätverk och arrangerar utbildningar som är öppna för alla. Här finns kalendariet.

e-autism är en kostnadsfri webbkurs genom Autism- och Aspergerförbundet. Den ger en introduktion till autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Webbkursen är öppen för alla.

Autismcenter små barn tillhör Habilitering & Hälsa, som är en del av Region Stockholm. Här arbetar arbetsterapeut, kuratorer, logopeder, psykologer, fysioterapeut och specialpedagoger. Vår grundtanke är att alla viktiga personer runt barnet hjälps åt. Därför erbjuder vi introduktionskurs, temaföreläsningar och kurser som vänder sig till föräldrar och förskolepersonal. Kurskatalog för föräldrar och för personal i olika kategorier

Riksförbundet Attentions kompetens- och utbildningscenter – Attention utbildning – erbjuder utbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och relaterade psykiatriska tillstånd för personal inom skola, vård, omsorg och andra intresserade mot en kostnad. Här finns kalendariet. 

KIND är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och utbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel ADHD och autismspektrumtillstånd (t ex Aspergers syndrom och autism). Här finns deras utbildningar.

KIND arrangerar varje år NPF-dagarna. Läs mer om 2018 års NPF-dagar.

På Kunskapsguiden samlas Socialstyrelsens information, utbildningar och annat kring ADHD.

Psykisk funktionsnedsättning

Psyk-E bas är en webbutbildning i grundläggande psykiatri för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa. Kunskap med hög tillgänglighet var du än befinner dig – är temat för webbutbildningen.

Psyk-E bas är ett webbaserat utbildningsprogram avsett att användas i studiecirkelformat i små grupper med handledning. Programmet består av flera delar:

 • 18 korta föreläsningar av svenska experter om olika psykiatriska ämnesområden
 • Filmad fallvinjett som visar typiska problem och situationer som kan uppstå vid ett av de tillstånd som beskrivs i föreläsningarna
 • Skriftliga sammanfattningar, så kallade faktablad, av samtliga föreläsningar
 • Frågor och svar kring samtliga föreläsningar
 • Ordlista
 • Psyk-E bas webbplats
 • Manual för utbildningsledare

Inom ramen för den länsgemensamma satsningen på psykisk hälsa i Stockholms län erbjuds verksamheter inom kommunerna i länet och Region Stockholm att ta del av Psyk-E bas och Psyk-E bas senior (se rubriken Äldre nedan) kostnadsfritt.

Se introduktionsföreläsningen om Psyk-E bas här.

För mer information om erbjudandet kontakta nina.mautner-granath@sll.se eller linda.rydberg@skl.se

Psyk-E bas webbplats finns en kort introduktion till kursen, korta filmtrailers för de olika föreläsningarna, frågor och svar, ordlista och texter för nedladdning. Där finns även föreläsningar i sin helhet och information om handledarmanualen. Programmet har utvecklats för landstings- och kommunpersonal, men är av värde för alla som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med människor med psykisk sjukdom. Psyk-E bas är en del av regeringens satsning på att förstärka kompetensen hos personal i socialtjänsten och i den psykiatriska hälso- och sjukvården.

Att undanröja hinder är en webbutbildning som vill skapa delaktighet för alla. Syftet är att utveckla ett normkritiskt tänkande och undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning. Utbildningen tar cirka 20 minuter och vänder sig till alla som är anställda i landstinget eller hos arbetsgivare som har avtal med landstinget.

Möta patienter med funktionsnedsättning är en utbildning som ger dig basfakta om vanligt förekommande utvecklingsrelaterade diagnoser och hur du bemöter vuxna patienter med:

 • intellektuell funktionsnedsättning (ID)
 • autism
 • medfödd/tidigt förvärvad rörelsenedsättning
 • flerfunktionsnedsättning

Dessutom får du tips och råd om att hantera utmanande beteenden samt att arbeta med hälsosamma levnadsvanor för denna målgrupp.

SIP (Samordnad individuell plan)

En samordnad individuell plan – SIP, är sedan 2010 lagstiftat både i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Lagen säger att en individuell plan ska upprättas när den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården och insatserna behöver samordnas för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda.

Utbildningar i SIP

Stöd till utvecklingsarbete

SKL har tagit fram en utbildning ”Att leda utvecklingsarbete” och den ger stöd i att förbereda, genomföra och vidmakthålla förbättringar. Teori varvas med dialoger och du har god möjlighet att skapa nätverk med andra. Områden som berörs är bland annat tjänstedesign, behovssegmentering, värdeflödesanalys genombrottsmetoden, Nolans modell, design för spridning, allmän projektledning, coachning, att leda i komplexitet, retorik mm. Varje utbildning består av ett förmöte via Skype, två heldagsseminarier och eftermöte via Skype.

Läs mer om utbildningen.

Erbjudande

Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län erbjuder medarbetare inom Stockholms läns kommuner och inom Region Stockholm kostnadsfria platser på kursen. Antal platser vid varje tillfälle är begränsat och efter att sista anmälningsdag (20 juni för tillfället 10-11 sep, 1 okt för tillfället 26-27 nov) görs ett urval av de anmälda för att säkerställa en bra balans mellan deltagare från kommun respektive landsting.

Läs mer om erbjudandet.

Suicid

Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar för att radikalt minska självmorden. Här finns deras utbildningar

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. Att prata om att livet går upp och ner är livsviktigt. Här finns deras utbildningar

NASP – Nationellt  centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa har sedan den 1 oktober 2007 en nationell expertfunktion i suicidprevention. Här samlas deras utbildningar

På Kunskapsguiden finns metoder, utbildningar och annat kring självmord och självmordsförsök.

Våld i nära relationer

Webbaserad introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer syftar till att ge baskunskap om ämnet. Kursen vänder sig till socialtjänsten men också till personal inom vård, skola, omsorg och rättsväsende.

En introduktionskurs om Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Äldre

Kunskapsguiden innehåller utbildningar och andra verktyg kopplat till äldre. Klicka dig vidare på deras hemsida.

”Våga fråga – våga se!” en webbutbildning om psykisk ohälsa bland äldre. Utbildningen riktar sig främst till vård- och omsorgspersonal som möter äldre med psykiska ohälsa.

Psyk-E bas senior är ett webbaserat utbildningsprogram avsett att användas i studiecirkelformat i små grupper med handledning. Programmet består av flera delar:

 • 13 korta föreläsningar av svenska experter kring äldres psykiska ohälsa
 • Skriftliga sammanfattningar, så kallade faktablad, av samtliga föreläsningar
 • Ordlista
 • Psyk-E bas webbplats
 • Manual för utbildningsledare

Inom ramen för den länsgemensamma satsningen på psykisk hälsa i Stockholms län erbjuds verksamheter inom kommunerna i länet och Region Stockholm att ta del av Psyk-E bas och Psyk-E bas senior kostnadsfritt.

Se introduktionsföreläsningen om Psyk-E bas här.

För mer information om erbjudandet kontakta nina.mautner-granath@sll.se eller linda.rydberg@skl.se

Psyk-E bas webbplats finns en ordlista och faktatexter för nedladdning. Där finns även föreläsningar och information om handledarmanualen. Programmet har utvecklats för landstings- och kommunpersonal, men är av värde för alla som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med äldre människor.

 

SKL har tagit fram utbildningsmaterial kring SIP med särskilt fokus på äldre.