Samverkan och samordnat stöd

Närvaroproblem beror på flera olika faktorer inom områden som familj, skola och fritid. Insatserna behöver därför ske utifrån kompetens inom olika discipliner som bland annat pedagogik, socialt arbete, psykologi och psykiatri. Frånvaro kan leda till andra problem som psykisk och fysisk ohälsa, ensamhet och har samband med sämre skolresultat och sämre möjligheter till fortsatt utbildning och anställning i framtiden. Tidiga och samordnade insatser kan förhindra en sådan utveckling.

Forskningsöversikten Samverkan och samordnat stöd vid närvaroproblem i förskola och skola ger underlag och stöd för verksamheter att samverka och samordna insatser vid närvaroproblem. Den kan med fördel läsas och användas som påbyggnad till de tidigare framtagna forskningsöversikterna Om att främja närvaro och Att utreda närvaroproblem i skolan men kan också användas fristående.

Rapporten har två delar: i den första redovisas studier kring samverkan och samordning, den andra delen är en praktisk vägledning som beskriver uppgifter i samverkan på strategisk och operativ nivå och hur samverkan kan vårdas och följas upp. Avslutningsvis finns förslag på frågor för fortsatta samtal och reflektion i samverkan samt tips på fördjupning.

Översikten är framtagen i samarbete med Ifous – ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola