Resultat: Genomlysning av socialtjänst för barn och unga

En av de viktigaste uppgifterna för Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län är att initiera och stötta aktiviteter som bidrar till det lokala arbetet på området psykisk hälsa. Under förra året erbjöds länets socialtjänster en genomlysning av förhandsbedömningar och utredningar gällande barn och unga. Resultatet är tänkt att fungera som underlag i omställningen till en mer kunskapsbaserad och förebyggande socialtjänst som just nu pågår.

Välunderbyggda fakta ska säkerställa att barn och unga får rätt stöd i rätt tid och att göra en genomlysning av socialtjänstdata är ett effektivt sätt att ta fram underlag för det fortsatta arbetet. Under 2019 tog Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län och SKR initiativ till en genomlysning tillsammans med stadsdelen Hässelby-Vällingby och arbetade fram en mall, tillgänglig för alla länets socialtjänster att använda sig av.

Initiativet togs vidare under 2020 då undersökningsföretaget Lumell Associates genomförde en genomlysning av förhandsbedömningar och utredningar under ett år gällande barn och unga, i ytterligare sex stadsdelar och kommuner: Enskede-Årsta-Vantör, Rinkeby-Kista, Sigtuna, Skarpnäck, Spånga-Tensta och Österåker. Hässelby-Vällingby genomförde samtidigt sin andra genomlysning.

Resultatet är tänkt att fungera som ett underlag i den större omställningen till en mer kunskapsbaserad och förebyggande socialtjänst som just nu pågår utifrån utredningen Hållbar socialtjänst.

Genomlysningen bidrar med faktisk kunskap om barn och unga som kommer till socialtjänsten. Den kunskapen är ett bra underlag att utgå ifrån när insikter och erfarenheter från medarbetare, samarbetspartners, barn, unga och anhöriga ska undersökas. Alla dessa delar behöver vävas ihop för att utvecklingsarbetet ska bli framgångsrikt, säger Maja Hagström, projektledare, Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län.

Gemensamma styrkor och utvecklingsområden

Under en workshop i början av juni fick de medverkande stadsdelarna och kommunerna en presentation av resultatet som visar att man delar både styrkor och utvecklingsområden:

Styrkor

  • Ärenden där barn och unga är utsatta för våld eller övergrepp leder generellt till utredning och insats i högre grad än andra ärenden.
  • Återaktualisering leder ofta till insats.

Utvecklingsområden

  • Barn och unga i kriminalitet.
  • Samverkan och kontakt med till exempel förskola, skola och polis.
  • Variation i de insatser som erbjuds.

Den främsta styrkan ligger i ärenden där barn och unga är utsatta för våld eller övergrepp. Dessa leder oftare till utredning och insats än övriga orosanmälningar. Detta bekräftar att lagändringen från 2013, som förtydligar att socialtjänsten alltid ska inleda utredning om ett barn kan ha utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående, eller bevittnat våld eller andra övergrep av eller mot en närstående, har gett resultat.

Samtidigt visar genomlysningarna att färre än hälften av alla orosanmälningar leder till utredning och/eller insats och att många väljer att tacka nej till en insats, om den väl erbjuds. Detta leder till att få insatser genomförs totalt sett.

– Mönstret var tydligt. Vi blev förvånade över hur pass få av de familjer vi träffar som faktiskt får en insats och hur sällan vi har kontakt med förskola och skola under utredningarna. Socialtjänsten har många gemensamma utmaningar och ett stort och viktigt jobb att göra framåt! säger Rebecca Hedenstedt, processledare, Hässelby-Vällingby.

Det känns sorgligt att så pass få av de som erbjuds en insats, accepterar den. Samtidigt visar det på ett tydligt behov: vi behöver alla hitta andra vägar, skruva på våra insatser och hitta snabbare processer, säger Fredrika Berge, kvalitetsstrateg, Sigtuna kommun.

Satsning på samverkan med förskola och unga i kriminalitet

Barn och unga i kriminalitet, variation i vilka insatser som erbjuds liksom samverkan med till exempel förskola, skola och polis är gemensamma utvecklingsområden i alla medverkande stadsdelar och kommuner. Här har Hässelby-Vällingby redan påbörjat det praktiska arbetet.

Genomlysningen gav oss inspiration att jobba på nya sätt och under 2020 fick vi sociala investeringsmedel beviljade av staden som gjorde att vi har kunnat starta upp två nya projekt: Vällingbyteamet och utfallskontrakt tillsammans med civilsamhället, säger Rebecca Hedenstedt, processledare Hässelby-Vällingby.

Socialtjänst Vällingbyteamet bygger på att en och samma socialsekreterare gör fler moment, så att familjen inte behöver träffa olika personer genom förhands-bedömning, utredning och insats. Teamet jobbar i ett avgränsat geografiskt område med särskilt utsedda kontaktpersoner som jobbar gentemot till exempel förskola och skola. Syftet är bland annat att öka tilliten till socialtjänsten och komma in med insatser tidigare.

Stadsdelen satsar också på att bredda sitt insatsutbud, särskilt för unga i kriminalitet.
Vi har inlett en ny samverkansform med det lokala civilsamhället, sociala utfallskontrakt, tillsammans med Rise. Vi tror att det är bra för unga att hitta sin plats i ett annat sammanhang, till exempel i en förening. Med hjälp av civila aktörer kan vi också erbjuda unga fler insatser att välja mellan, säger Rebecca.

I Hässelby-Vällingby bestämde man sig tidigt för att analysera och diskutera resultatet av genomlysningen i mindre workshops med chefer och medarbetare. Informationsmöten och intranät spred informationen bredare. Hur ska vi få in nya arbetssätt i vår verksamhet?

Att förändra den myndighetsutövande delen av socialtjänsten, som styrs av många lagar och regler och har en hög belastning, är så klart utmanande. För oss i Hässelby-Vällingby handlar det om att vi oftare måste våga testa nya arbetssätt i liten skala. Som vi gör i Vällingbyteamet – vi provar till exempel nya sätt att informera barn och unga eller sättet vi kontaktar skolan på. Sedan utvärderar vi resultatet. Det behöver inte vara stora projekt. Vänd tänket, testa! Orka lyfta blicken! säger Rebecca.

Läs mer om genomlysningen i Hässelby-Vällingby i rapporten Rätt stöd i tid – att göra en genomlysning inom socialtjänsten.

Nulägesbild inspirerar till nytänkande

Sigtuna fick sitt resultat så sent som i slutet av maj och det stora arbetet drar i gång först till hösten. Men redan nu har samtal kring att identifiera behovet av öppenvårdsinsatser påbörjats för att kunna rikta insatserna mer precist.

Genomlysningen har gett oss en bra nulägesbild. Den gör det enklare för oss att jobba vidare mer pricksäkert, nu när vi ska ta in våra identifierade utvecklingsområden i verksamhetsplanen för 2022, säger Fredrika Berge, kvalitetsstrateg, Sigtuna kommun.

Fredrika berättar att tajmingen var perfekt eftersom kommunen genomförde en övergripande, större genomlysning precis innan socialtjänsten, där man bland annat tittade på hälsotal och utbildningsnivå i kommunens olika områden. Den egna genomlysningen blev som en förlängd arm till det övergripande resultatet:

Utmaningen är att tänka utanför boxen! Det är lätt att falla tillbaka på beprövade arbetssätt och metoder. Men båda genomlysningarna visar att vi behöver vara mer flexibla, tänka nytt och annorlunda, för att komma vidare. Det är bra att höra Hässelby-Vällingby berätta om sina erfarenheter av att börja i liten skala och justera och förändra på vägen, säger Fredrika.

Möjlighet för fler att göra genomlysning

Som ett resultat av den framgångsrika piloten i Hässelby-Vällingby och genomlysningen i övriga stadsdelar och kommuner, har Socialförvaltningen i Stockholm stad gett ett budgetuppdrag till resterande åtta stadsdelsförvaltningar att genomföra en genomlysning under 2021. Mallen för inmatning av socialtjänstinformation kan användas av alla kommuner i länet. Arbetet är till största delen manuellt och därför behöver man avsätta tid att mata in underlaget. Men, både Rebecca och Fredrika menar att det är värt tiden sett till resultatet:

– Vi har ett ansvar att förvalta varje skattekrona. Det kräver att vi kontinuerligt tar fram fakta och utvärderar våra arbetssätt och metoder. I framtiden vore det bra om vi hade fler gemensamma verktyg som kan stötta länets kommuner i systematiseringen av kunskap. Även om vi jobbar lite olika drar alla nytta av att samverka. Ta chansen och gör en genomlysning! säger Fredrika.

Det är viktigt att alla verkligen jobbar igenom materialet, vrider och vänder på siffror och frågeställningar som kommer upp. Om jag ska tipsa andra som står inför en genomlysning om något är det att tidigt involvera familjer, barn och föräldrar! Att inventera deras behov och vad de tänker kring våra insatser, och ta med in i det fortsatta arbetet, säger Rebecca.