Stödmaterial för förskolan

Stödmaterialet för hur man kan främja psykisk hälsa i förskolan har tagits fram av Ifous i samarbete med Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län.

Materialet utgår från kunskapsöversikten Att främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa i förskolan och vänder sig till dig som arbetar som pedagog, rektor, specialpedagog, kurator eller liknande, men kan givetvis också användas av andra verksamheter som arbetar med barn i förskoleålder.

Grunden för stödmaterialet är kollegialt lärande och systematisk verksamhetsutveckling. Fokus ligger på  att ge er förskola stöd i att forma en miljö som ger alla barn möjlighet att utveckla de förmågor som är förutsättningar för en god psykisk hälsa, med målet att främja den psykiska hälsan hos förskolebarn.

Stödmaterialet är uppdelat på sex träffar: en introduktionsträff följt av fem tematräffar, som bygger vidare på varandra. Innehållet i varje träff är anpassat för att kunna vara ett led i förskolans systematiska kvalitetsarbete, till exempel på planeringsmöten, arbetslagsträffar eller APT.

” Rektor ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas.

(Skollag, 1 kap., 9 §)

Förutsättningar

För att stödmaterialet ska ge önskad effekt är det viktigt att:

  • Alla medarbetare på förskolan är delaktiga.

  • Förskolans rektor har kunskap om kollegialt lärande, äger och deltar i utvecklingsarbetet tillsammans med pedagoger och övriga medarbetare .

Kollegialt lärande handlar om att lära av egna och andras erfarenheter genom att ta tillvara befintlig kunskap, till exempel aktuell forskning. Delaktighet är en viktig förutsättning för allt utvecklingsarbete och kollegialt lärande ger bättre resultat än om en enskild pedagog eller rektor ensam driver arbetet.  Ambitionen är att det ni gör tillsammans på förskolan under de fem träffarna ska leda till hållbara förändringar och stödmaterialet är därför utformat för att användas i grupp.

Modell för systematiskt kvalitetsarbete

Stödmaterialet bygger på en vanlig modell för systematiskt kvalitetsarbete där ni inledningsvis bygger upp en gemensam förståelse av begreppet psykisk hälsa. Därefter reflekterar och kartlägger ni tillsammans de möjligheter er förskola ger barnen att utveckla förmågor som främjar psykisk hälsa. Efter kartläggningen diskuterar ni tänkbara förändringar som ni därefter genomför och utvärderar. Dessa tre steg kan repeteras som ett sätt att fortsätta utveckla er verksamhet.

Tidsuppskattning

Planera gärna in arbetet med stödmaterialet så att det löper under en termin eller ett läsår.

Arbetsgruppen behöver avsätta drygt 1,5 – 2 timmar för varje träff.

Varje träff avslutas med förslag på uppgifter som alla medarbetare kan genomföra mellan träffarna, antingen enskilt eller i grupp. Uppgifterna  kan genomföras varje dag eller vid ett enskilt tillfälle – utgå från verksamhetens förutsättningar och besluta tillsammans vad som fungerar bäst för er! Planera in gott om tid mellan träffarna så att alla hinner med att göra alla uppgifter.

Introduktion

De allra flesta i Sverige uppger att de har ett gott psykiskt välbefinnande. Men det är också vanligt med olika typer av psykiska besvär som oro, stress och sömnbesvär. Samtidigt finns stora skillnader i befolkningen. Kvinnor, unga och personer med låg inkomst uppger oftare än andra att de har psykiska besvär. Psykisk ohälsa en av vårt samhälles stora utmaningar. Den kostar samhället mycket pengar, men framför allt innebär den stort lidande för den som drabbas och närstående. Psykisk ohälsa ökar också risken för andra problem men tidiga främjande och förebyggande insatser kan göra stor skillnad.

Alla barn har rätt att utvecklas och må bra. I förlängningen innebär en god psykisk hälsa i barndomen att risken minskar för missbruk, kriminalitet och utanförskap senare i livet och därför är det viktigt att redan tidigt arbeta för att främja psykisk hälsa.

Det här stödmaterialet kan synliggöra det goda arbete som redan i dag görs på förskolan och ger er stöd i att vidareutveckla verksamheten med fokus på att främja barns psykisk hälsa.

Uppgift 1: Titta på filmen tillsammans och diskutera innehållet med stöd av diskussionsfrågorna

Film: introduktion till barns psykiska hälsa i förskolan

Diskussionsfrågor:

  • Var det något speciellt du fastnade för i filmen? Varför?
  • Fick du veta något nytt?
  • Håller du med om hur ni på förskolan kan arbeta för att främja barns psykiska hälsa? Varför/varför inte?
  • I filmen nämns att “skyddsfaktorer kan kompensera för riskfaktorer”. Vad betyder det uttrycket kopplat till ert arbete på förskolan?
  • Kan du ringa in något i er egen verksamhet som du uppfattar som skyddsfaktorer för barnen på er förskola? Vilka skyddsfaktorer erbjuder verksamheten?

Tips!

Filmen kan också visas på ett möte tillsammans med vårdnadshavare, till exempel i samband med att ni presenterar ert utvecklingsarbete på förskolan.

Förslag på frågor att ta upp efter filmen:

  • På vilket sätt kan vårdnadshavare och förskola samverka kring de fyra förmågorna?

  • Vilken information behöver du som vårdnadshavare få från förskolan?

  • Vilken information behöver förskolan få från vårdnadshavare?