SIP – samordnad individuell plan

Enligt lag ska en samordnad individuell plan (SIP) tas fram när någon har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården och där insatserna behöver samordnas. SIP gäller för alla åldrar och för alla typer av behov.

Syftet med SIP är att:

  • identifiera vilka behov barnet/den unge har
  • samordna insatserna mellan olika verksamheter
  • den enskilde ska ha inflytande och vara delaktig i planeringen och genomförandet av sin vård och omsorg
  • säkerställa att den enskilde får sina behov tillgodosedda.

Fokus på barnets behov och rätt till stöd

När ett barn behöver en SIP kan flera aktörer behöva samverka: socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola. Även polisen och Försäkringskassan kan behöva delta. Både socialtjänsten och hälso- och sjukvården har en skyldighet att ta initiativ till samordnad individuell plan när de bedömer att insatser behöver samordnas för att ett barn ska få rätt hjälp och stöd. Det kan till exempel vara:

  • När barnet behöver ha kontakt med flera olika samhällsinstanser samtidigt. Till exempel skolan, socialtjänsten, LSS-verksamheten och barn- och ungdomspsykiatrin.
  • När barnets vårdnadshavare lägger ner mycket tid på att förmedla information mellan olika verksamheter
  • Om barnet/den unge missbrukar.
  • När barnet inte går i skolan.

Barn och unga som är placerade, asylsökande eller nyanlända behöver ofta hjälp från olika samhällsinstanser och kan därför ha god hjälp av en SIP.

Lyssna till barnets behov och önskemål

All planering kring SIP ska utgå från vad barnet behöver. Barnet ska alltid få möjlighet att själv göra sin röst hörd på en nivå som är lagom för dess ålder och mognad. Familjen runt barnet har en viktig roll och behöver självklart vara delaktiga i planeringen.

I Stockholms län har ett stödmaterial tagits fram för att underlätta samverkan mellan huvudmännen. Materialet innehåller bland annat mallar och checklistor och du hittar dem här: samordnad individuell plan Storsthlm.se

Ansvarsfördelning

Stockholms län har två chefstjänstemannaforum som både ansvarar för SIP-materialet och som arbetar för att på olika sätt vidareutveckla samverkan mellan huvudmännen inom respektive område. Dels BUSSAM för barn i behov av särskilt stöd, där chefstjänstepersoner från kommunerna i länet (utbildning och socialtjänst) och från Region Stockholm (psykiatri, barnmedicin, habilitering) ingår. Dels det regionala samrådet för psykiatri- och beroendefrågor.

Ta del av regionens gemensamma SIP-material

I Stockholms län har särskilt stödmaterial tagits fram för att underlätta samverkan genom SIP mellan huvudmännen.

Samordnad individuell plan, Storsthlm.se

Stockholms län har två chefstjänstemannaforum

  1. BUSSAM för barn och unga
  2. Regionala samrådet för:

Dessa forum förfogar över SIP-materialet samt arbetar för att på olika utveckla samverkan mellan huvudmännen kring dessa målgrupper.