Om oss

Om Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län

Uppdrag Psykisk Hälsa är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Med hjälp av stimulansmedel pågår ett samarbete i Stockholms län mellan Storsthlm (länets 26 kommuner), Stockholms läns landsting och NSPH Stockholms län. Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län är namnet på det regionala arbetet kring psykisk hälsa.

De ljusgröna rutorna är grupper/funktioner som skapats specifikt för satsningen kring Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län. De mörkgröna rutorna är befintliga samverkansnätverk som delvis berörs av satsningarna. Den gemensamma styrgruppen för Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län godkänner årligen de länsövergripande handlingsplanerna, som sedan rapporteras till den politiska samverkansgruppen VIS (Vård i samverkan).

Varje kommun har utsett en samordnare som bjuds in av Storsthlm för gemensam information, stöd och dialog kring de gemensamma medlen.

Samverkanskansliet för Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län består av två länsgemensamma projektledare, en projektledare med fokus barn och unga, en samordnare och en projektkoordinator från Stockholms läns landsting samt en samordnare från Storsthlm. Samverkanskansliet ska stötta kommunerna och Stockholms läns landsting i sina satsningar utifrån Uppdrag Psykisk Hälsa samt underlätta samverkan så att Uppdrag Psykisk Hälsa kan göra långsiktig skillnad i länet. Samverkanskansliet träffar regelbundet olika nätverk för att stämma av frågor och gemensamt driva och utveckla arbetet i länet.

Läs mer under Kontakta oss.

Stimulansmedel i länet

För att kunna genomföra länsgemensamma satsningar har Stockholms läns landsting och de 26 kommunerna i Stockholms län avsatt fyra procent av sina stimulansmedel under både 2016 och 2017 till en gemensam pott. Se tabell nedan.

Under 2017 fanns det 4 528 193 kronor till länsgemensamma satsningar och för 2018 är summan 4 542 924 kronor. Den länsgemensamma potten ska täcka delar av de aktiviteter som listats både i handlingsplanen för barn och unga samt i handlingsplanen för 25 år och uppåt, se respektive aktivitet för mer information.

Om kommuner och landsting i länet önskar genomföra fler, eller mer omfattande, länsgemensamma satsningar kring psykisk hälsa, kan förslagsvis ytterligare stimulansmedel avsättas kommande år under förutsättning att Regeringen och SKL gör nya överenskommelser kopplat till stimulansmedel (2018 och 2019).

Fördelning av stimulansmedel psykisk hälsa 2018 inom Stockholms läns landsting

I enlighet med 2018-års överenskommelse fördelas stimulansmedel till årets prioriterade områden. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar för den del som tillfaller Stockholms läns landsting. Projekten som beviljats medel finns beskrivna i en projektkatalog.

Vid frågor kontakta Damir Kurtovic eller Hanna Gustafsson som arbetar vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Det nationella arbetet

I arbetet med psykisk hälsa finns det policy- och styrdokument på nationell nivå, regional nivå och lokal nivå.

Regeringens strategi

Den 17 december 2015 beslutade regeringen om en ny strategi för statens insatser inom området psykisk hälsa 2016-2020. Syftet med regeringens strategi är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt och strategiskt arbete, med ett gemensamt ansvarstagande inom ordinarie strukturer.

Kortversion
Lång version

Överenskommelse

Överenskommelsen för 2018 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) utgör utgångspunkten för arbetet de närmaste åren utifrån behovet av en långsiktig plan för området psykisk hälsa.

Uppdrag Psykisk Hälsa – det nationella projektet

Nationella Uppdrag Psykisk Hälsa utgör en del av överenskommelsen kring psykisk hälsa, mellan SKL och Regeringen (Socialdepartementet). Det nationella projektet bedrivs åren 2015–2018 och har föregåtts av flera relaterade satsningar, som Psynk, för att stödja utvecklingen av insatser för att förstärka psykisk hälsa i kommuner och landsting/regioner.

uppdragpsykiskhalsa.se 

Informationsmaterial

Här kan du  ladda hem den korta eller långa presentationen och informationsbladet som beskriver uppdraget.

Kort version (PPT)
Lång version (PPT)
Informationsblad (PDF)