Barn- och elevhälsa i nära samverkan med förskolan

God psykisk hälsa leder till ökat välbefinnande och bättre förutsättningar till lärande. Därför är det viktigt att förskolebarn som inte mår bra psykisk får tidig hjälp. I Sigtuna kommun samverkar barn- och elevhälsan med förskolorna, trots att det inte är ett krav enligt skollagen.

Stöd till förskolebarn 0–6 år

Forskning visar att tidiga insatser till förskolebarn som mår psykiskt dåligt kan leda till förbättrade skolresultat och minskad risk för social utsatthet på sikt. I Sigtuna samarbetar och samverkar barn- och elevhälsan med förskolans pedagoger.

– Vi stödjer barn 0–6 år och deras familjer med tidiga insatser, säger Birgitta Asplund, verksamhetschef, barn- och elevhälsoenheten, Sigtuna kommun. Det handlar om att ge alla barn stimulans för lärande och att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Barn ska erbjudas en likvärdig förskola med rätt förutsättningar till utveckling. Men det handlar även om att erbjuda föräldrar rätt verktyg för att ge en trygg uppväxt.

– Vi har bland annat utmaningar med nyanlända föräldrar och barn som bevittnat och utsatts för olika trauman, säger Birgitta Asplund. Ofta saknar pedagogerna på förskolan tillräckliga kunskaper för att ta hand om sådana frågeställningar/problem.

”Pedagogerna på förskolan får hjälp att ge stöd vid psykisk ohälsa”

Förskoleteamet

Innan barn- och elevhälsan och förskolan började samverka saknades det en helhetssyn kring insatser till förskolebarn i behov av särskilt stöd. Det fanns behov av en verksamhet med en psykolog och specialpedagog som arbetade tillsammans med kommunens förskolor.

I dag finns det ett förskoleteam som består av psykologer, specialpedagoger, barn-och elevombudsman och samordnare för barn i behov av särskilt stöd. Förskoleteamets insatser är kopplade till förskolans läroplan, lärmiljön (den miljö där barnet vistas under dagen) och barnrättsperspektivet.

Teamet tillhör barn- och elevhälsoenheten i Sigtuna kommun och är tillgängligt för samtliga förskolor. Uppdraget är att driva och utveckla barn-och elevhälsofrågor och arbeta för en likvärdighet i kommunens förskolor. Vidare ska teamet vara ett stöd till förskolorna i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet samt bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar barnens lärande, utveckling och hälsa. Huvudmän är barn-och ungdomsnämnden och socialnämnden.

Finansiering
Barn och elevhälsans samverkan med förskolan finansieras av skattemedel från den övergripande kommunverksamheten.

Arbetsprocess

När en förskola behöver hjälp av förskoleteamet fyller pedagogerna först i en mall som är förankrad i verksamheten. Därefter görs en kartläggning av problemet, bakgrund, händelse m.m. De vanligaste besvären är barn som utmanar med sitt beteende, svåra samtal med föräldrar och språklig sårbarhet. Efter kartläggningen tar förskoleteamet fram en handlingsplan tillsammans med förskolan, här är även förskolerektorn involverad. Mål som sätts i planen kan exempelvis vara:

 • Fokus på samspelet – att hjälpa barnet i leken tillsammans med andra.
 • Förändringar i lärmiljön.
 • Minska utbrotten i specifika situationer – lågaffektivt bemötande från personalen (”var lugn och möt barnet med lugn”).

Allt i planen dokumenteras, analyseras och följs upp kontinuerligt i samarbete med förskoleteamet och förskolan. Sekretessen mellan huvudmännen löses genom att föräldrarna får ge sitt samtycke. Förskoleteamet för endast minnesanteckningar som sedan makuleras. Efter att handlingsplanen är genomförd görs en verksamhetsberättelse för att säkerställa att allt gjorts korrekt.

”Olika kompetenser jobbar tillsammans med förskolans pedagogiska personal för att ge barnen ett ökat välmående”

– Vi är inte den enda elevhälsan som samverkar med förskolan på det här sättet, säger Birgitta Asplund. Men det unika är att vi även erbjuder förskolepersonalen kompetenshöjning genom utbildningar och föreläsningar. Vi jobbar här strukturerat utifrån läroplanen och barnrättsperspektivet. Utbildningarna är anpassade efter förskolans behov och problemställningar. Alla pedagoger på förskolan är med på utbildningarna, vilket ger stora fördelar i implementering av kunskap, arbetssätt, stöd och vidmakthållande. Vi ökar på så sätt tryggheten hos pedagogerna och det främjar den psykosociala hälsan hos barnen.

Språkutveckling

Det är viktigt att lära pedagogerna att jobba med språkutveckling och i förskoleteamet finns därför en specialpedagog med inriktning på tal och språk.

– Många barn har språkliga svårigheter som kan skapa problem både på kort och lång sikt. Vi utbildar även i alternativ kommunikation. Forskning visar att sådan kommunikation, som t.ex. att ge stödtecken samtidigt som man pratar, ökar barns lust, förståelse och nyfikenhet till språk.

”För att alla barn ska kunna delta i verksamheten och få förutsättningar att nå målen för utbildningen krävs en miljö med olika möjligheter att uttrycka sig.”

Vad har verksamheten uppnått?

– Vi ser att typen av ärenden har ändrats. I dag hanterar förskolorna oftast mindre kvalificerade ärenden själva, vilket kan bero på att kompetensen har höjts, säger Birgitta Asplund.

Nästa steg

Under 2018 startade ett utvecklingsarbete ”Samverkan kring barn 0–6 år och deras familjer” mellan mödrahälsovården, barnhälsovården, individ- och familjeomsorgsförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen och kommunledningskontoret.

– Arbetet har lett till att vi genomfört tre samverkanskonferenser och startat diskussioner kring hur vi kan utveckla vår samverkan, avslutar Birgitta Asplund. Syftet är att medarbetare från både Region Stockholm och Sigtuna kommun ska få ökad kunskap om varandras uppdrag och kompetens samt få möjlighet att diskutera vad vi tillsammans kan göra mer för barn och föräldrar i vår kommun.

Exempel på framgångsfaktorer:

 • Genomarbetad struktur i samarbetet mellan elevhälsa och förskola.
 • Systematisk uppföljning av insatser.
 • Ökad kompetens och kunskap hos pedagogerna – vilket leder till ökad trygghet och lugn för barnen.
 • Ökad samsyn kring lärmiljöers påverkan.

Målgrupp:

Alla förskolebarn 0–6 år, dock i första hand barn i behov av särskilt stöd.

Kompetens inom elevhälsans förskoleteam:

 • Specialpedagoger
 • Talpedagog
 • Psykolog
 • Samordnare för barn i behov av särskilt stöd
 • Barn-och elevombudsman

Kontaktperson

Birgitta Asplund
Verksamhetschef barn- och elevhälsoenheten, Sigtuna kommun
birgitta.asplund@sigtuna.se