Handlingsplaner

Om handlingsplanerna

Syftet med handlingsplanerna och analyserna är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. Analyserna ger en nulägesbild i länet över behovsområden kopplat till den psykiska hälsan. De kan användas i aktörernas individuella arbete för att ta fram egna/lokala handlingsplaner och/eller i samband med planering av andra projekt/aktiviteter.

Den första länsövergripande planen togs fram 2016. Den andra versionen togs fram 2017 och resulterade i två handlingsplaner, en för barn och unga upp till och med 24 år och en för äldre än 25 år. Under 2018 har den länsövergripande handlingsplanen reviderats ytterligare.

2018: Analys och handlingsplaner för Stockholms län

 

Aktuell analys och handlingsplan för Stockholms län

Här kan du ta del av den aktuella analysen och handlingsplanen för Stockholms län. Den innehåller en sammanfattande nulägesbeskrivning av den psykiska hälsan bland befolkningen i Stockholms län samt handlingsplanerna för hur man i Stockholms län ska arbeta med insatser på området psykisk hälsa.

Analys och handlingsplaner för Stockholms län.

Nulägesanalyser

Barn och unga

Vuxna och äldre

Handlingsplaner för Stockholms län

Här kan du ta del av handlingsplanerna som visar hur olika aktörer i Stockholms län ska arbeta med insatser inom psykisk hälsa. En del av arbetet sker gemensamt för kommun och landsting, andra delar är aktiviteter som sker på uppdrag av respektive aktör.

Handlingsplan för länsgemensam satsning
Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län – En gemensam satsning för kommunerna i Stockholms län och Stockholms läns landsting. Handlingsplan för 2016–2020, reviderad 2018

Handlingsplan för Stockholms läns landsting
Handlingsplan Stockholms läns landsting. Överenskommelsen psykisk hälsa 2018–2020

Handlingsplan för Stockholms läns ungdomsmottagningar
Handlingsplan för arbete med psykisk hälsa på Stockholms läns ungdomsmottagningar

Kommunernas handlingsplaner

Danderyds kommun
Handlingsplan

Huddinge kommun
Handlingsplan

Lidingö kommun
Barn & Unga
Vuxna

Solna Stad
Uppdrag Psykisk Hälsa i Solna 2016-2020

Täby kommun
Handlingsplan

Värmdö kommun
Barn och Unga
Vuxna

Underlag till analys

Här finns länkar till den information som ligger till grund för den sammanfattande nulägesbeskrivningen.

Underlag särskilt framtagna för UPH

Nulägesbeskrivning av behoven hos barn och unga upp till och med 24 år, kopplar till den psykiska hälsan i Stockholms län, oktober 2017

Fördjupning barn och unga – Uppdrag Psykisk Hälsa. Centrum för Epidemiologi Samhällsmedicin, 2017

Fördjupning barn och unga – Uppdrag Psykisk Hälsa Bilaga – underlag till tabeller och figurer. Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin, 2017

Underlag till ”Uppdrag Psykisk Hälsa”- En lägesbeskrivning av vård för psykisk ohälsa i SLL. Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin, 2018.

Analys av stöd till personer över 65 år som har eller riskerar psykisk ohälsa inom Stockholms län (huvudrapport).

Övriga underlag (urval)

Psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar, Resultat från Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18. Folkhälsomyndigheten. 2018

Folkhälsodatat databas. Folkhälsomyndigheten. 2018

Resultat Stockholmsenkäten 2018.

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin Årsrapport 2017. Stockholms läns landsting.

Psykiatrin i siffror, Vuxenpsykiatrin. Framtagen av Uppdrag Psykisk Hälsa. 2017

Psykiatrin i siffror, Barn- och ungdomspsykiatrin. Framtagen av Uppdrag Psykisk Hälsa. 2017

Nyckelindikatorer. Sammanställda av Uppdrag Psykisk Hälsa. 2017.

Tidigare års handlingsplaner

2017: Länsövergripande analys och handlingsplan inriktning upp till och med 24 år

2017: Länsövergripande analys och handlingsplan inriktning 25 år och uppåt