Handlingsplan

En gemensam handlingsplan skapar förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa och suicidprevention, där berörda aktörer i Stockholms län tar ett gemensamt ansvar.

Tillsammans med ”Fördjupningsstudie psykisk hälsa – underlag för planering och utveckling av det regionala arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention i Stockholms län”, som togs fram under 2022, utgör handlingsplanen grunden för aktörer att ta fram lokala handlingsplaner och/eller planera andra projekt och aktiviteter i samverkan med andra. Enligt förslag i Fördjupningsstudie psykisk hälsa tas en flerårig plan för psykisk hälsa och suicidprevention fram inom ramen för handlingsplanen 2023.

Handlingsplanen för 2023 är en förlängning och utvidgning av tidigare planer och bygger vidare på länsgemensamma satsningar på psykisk hälsa och suicidprevention samt på årets överenskommelse om psykisk hälsa och suicidprevention. Nytt för i år är att alla länsgemensamma satsningar på området samlats i en gemensam handlingsplan, något som tydligare visar på kopplingarna mellan överenskommelsens olika insatsområden.

De länsgemensamma satsningarna är:

  • tvärsektoriellt arbete samt barn och ungas psykiska hälsa
  • suicidprevention
  • främjande av psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa på ungdomsmottagningar
  • brukarmedverkan (kommunerna).

Tidigare handlingsplaner

Den första länsövergripande handlingsplanen för Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län togs fram 2016 och följdes av en andra version året därpå. Denna resulterade i två handlingsplaner: en för barn och unga upp till 24 år och en för vuxna över 25 år. Under 2018 reviderades handlingsplanen och kompletterades med en förlängning av inriktning och aktiviteter inför 2020.

Handlingsplanerna visar hur olika aktörer i Stockholms län har arbetat med insatser inom psykisk hälsa. En del av arbetet är gemensamt för kommun och region, andra delar är aktiviteter som genomförts på uppdrag av respektive aktör. Ta del av dokumentet i sin helhet eller ämne för ämne i respektive bilaga.

2018 – 2021: Analys och handlingsplaner Stockholms län

2017: Analys och handlingsplan vuxna 25+