Handlingsplaner

Syftet med handlingsplanerna och analyserna är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. Analyserna ger en nulägesbild i länet över behovsområden kopplat till den psykiska hälsan. De kan användas i aktörernas individuella arbete för att ta fram egna/lokala handlingsplaner och/eller i samband med planering av andra projekt/aktiviteter.

Den första länsövergripande planen togs fram 2016. Den andra versionen togs fram 2017 och resulterade i två handlingsplaner, en för barn och unga upp till och med 24 år och en för äldre än 25 år. Under 2018 har den länsövergripande handlingsplanen reviderats ytterligare.