Handlingsplan

En gemensam handlingsplan skapar förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa, där berörda aktörer i Stockholms län tar ett gemensamt ansvar. Tillsammans med bakomliggande analyser som ger en sammanfattande nulägesbeskrivning av den psykiska hälsan hos vuxna över 25 år och hos barn och unga i länet, utgör de grunden för aktörer att ta fram lokala handlingsplaner och/eller planera andra projekt och aktiviteter i samverkan med andra. Handlingsplanen för den länsgemensamma satsningen uppdateras och revideras varje år.

Handlingsplanen för 2021 fokuserar på områden där det finns ett särskilt behov av aktiviteter och insatser:

  • Barn och unga.
  • Gemensam tvärsektoriell ledning, styrning och utveckling.
  • Kunskap och kompetens.

Inom varje område finns prioriterade och löpande aktiviteter som genomförs under året.

Prioriterade aktiviteter

Prioriterade aktiviteter kräver en större arbetsinsats från samverkanskansliet och är särskilt prioriterade under året. Exempel på sådana för 2021 är:

  • Stödja implementering av samverkan inom ramen för husläkarverksamhetens vidareutvecklade uppdrag kring psykisk hälsa (första linjen).
  • Tydliggöra styrning och ledning av arbetet inom Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län.
  • I samband med eventuell utvidgning av ensamhetsprojekt kring äldre på vårdcentraler, bidra i en kommunikationsinsats med syfte att främja samverkan med kommunala verksamheter.

Löpande aktiviteter

Löpande aktiviteter är kopplade till arbete som huvudsakligen genomförs av andra aktörer och som ofta pågår under en längre tid, till exempel:

  • Sprida metoder för främjande av psykisk hälsa hos unga.
  • Fortsatt satsning på att främja skolnärvaro och förebygga närvaroproblem.
  • Sprida fortsatt länsgemensam satsning på suicidprevention.

Nulägesanalys

Handlingsplanen för Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholm utgår från de nulägesanalyser för barn och unga respektive vuxna och äldre som togs fram 2017.

 

 

Tidigare handlingsplaner

Den första länsövergripande handlingsplanen för Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län togs fram 2016 och följdes av en andra version året därpå. Denna resulterade i två handlingsplaner: en för barn och unga upp till 24 år och en för vuxna över 25 år. Under 2018 reviderades handlingsplanen och kompletterades med en förlängning av inriktning och aktiviteter inför 2020.

Handlingsplanerna visar hur olika aktörer i Stockholms län har arbetat med insatser inom psykisk hälsa. En del av arbetet är gemensamt för kommun och region, andra delar är aktiviteter som genomförts på uppdrag av respektive aktör. Ta del av dokumentet i sin helhet eller ämne för ämne i respektive bilaga.

2018 – 2020: Analys och handlingsplaner Stockholms län

2017: Analys och handlingsplan vuxna 25+