Handlingsplaner

Syftet med handlingsplanerna och analyserna är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer.

Analyserna ger en nulägesbild i länet över behovsområden kopplat till den psykiska hälsan. De kan användas i aktörernas individuella arbete för att ta fram egna/lokala handlingsplaner och/eller i samband med planering av andra projekt/aktiviteter.

Den första länsövergripande planen togs fram 2016. Den andra versionen togs fram 2017 och resulterade i två handlingsplaner, en för barn och unga upp till och med 24 år och en för äldre än 25 år.

Under 2018 reviderades handlingsplanen. Handlingsplanen har kompletterats med en förlängning av inriktning och aktiviteter inför 2020.