Vuxna 25+

Sjuttio procent av befolkningen i Stockholms län är över 25 år och var fjärde invånare är över 65. En av fem vuxna uppger att de har symptom på psykisk ohälsa. Med en åldrande befolkning och ökande psykisk ohälsa är det avgörande med behovsanpassade och effektiva insatser, både förebyggande och främjande, för att bryta trenden.

Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län erbjuder stöd till kommuner och Region Stockholm i syfte att stötta och förstärka det arbete som redan görs riktat till målgruppen. Särskilt fokus läggs på att bidra till bättre förutsättningar kring samverkan mellan kommuner och Region Stockholm, till exempel när det gäller utveckling av ledning, styrning och organisation eller kunskap och kompetens.

I rapporten Psykisk ohälsa i Stockholms län – nuläge och förslag på åtgärder som presenterades av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicins (CES) 2022, framkommer att var femte vuxen invånare i länet uppger att de har symptom på psykisk ohälsa, till exempel oro, stress eller ångest. Generellt var psykisk ohälsa vanligare i socioekonomiskt utsatta bostadsområden och bland kvinnor än bland män.

Fortsatt satsning på suicidprevention

Varje år tar cirka 320 människor sitt liv i Stockholmsregionen. Suicid är ett folkhälsoproblem som utöver förlust av människoliv innebär ett stort lidande för anhöriga, närstående och andra.

Under 2024 avsätter kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm medel till länsgemensamma satsningar på suicidprevention.