Vuxna 25+

Sjuttio procent av befolkningen i Stockholms län är över 25 år och var fjärde invånare är över 65. En av fem vuxna uppger att de har symptom på psykisk ohälsa. Med en åldrande befolkning och ökande psykisk ohälsa är det avgörande med behovsanpassade och effektiva insatser, både förebyggande och främjande, för att bryta trenden.

Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län erbjuder stöd till kommuner och Region Stockholm i syfte att stötta och förstärka det arbete som redan görs riktat till målgruppen. Särskilt fokus läggs på att bidra till bättre förutsättningar kring samverkan mellan kommuner och Region Stockholm, till exempel när det gäller utveckling av ledning, styrning och organisation eller kunskap och kompetens.

Våren 2021 presenterade Centrum för epidemiologi och samhällsmedicins (CES) rapporten Förekomst av psykisk ohälsa och vårdkonsumtion i Stockholms län. I rapporten, som bygger på självrapporterad och diagnosticerad psykisk ohälsa i Stockholms län, framkommer att var femte av länets vuxna invånare uppger att de har symptom på psykisk ohälsa, till exempel oro, stress eller ångest. Generellt var psykisk ohälsa vanligare i socioekonomiskt utsatta bostadsområden och bland kvinnor än bland män.

Fortsatt satsning på suicidprevention

Varje år tar cirka 320 människor sitt liv i Stockholmsregionen. Suicid är ett folkhälsoproblem som utöver förlust av människoliv innebär ett stort lidande för anhöriga, närstående och andra och som förväntas öka som en konsekvens av Covid-19-pandemin. Forskning pekar på att suicidhandlingar tillfälligt minskar under perioder då samhällen befinner sig i kris. Men, minskningarna tenderar att kompenseras, och även överkompenseras, med en ökning i suicid efter att den omedelbara krisen har gått över.

Riskfaktorer på grund av Covid-19-pandemin är bland annat förlust av anhöriga, ofrivillig social isolering, ekonomiska problem, tillgång till toxiska medel efter eventuell bunkring och eventuell minskad tillgång till vård.

Under 2023 avsätter kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm medel till länsgemensamma satsningar på suicidprevention.