Vuxna 25+

Tips på metoder, verktyg och stöd

Verktyg för egenvård vid psykisk ohälsa

Ett nytt digitalt verktyg på svenska, engelska och arabiska har tagits fram för personer som upplever stressreaktioner på grund av svåra händelser eller stora livsomställningar och som på egen hand vill försöka förbättra sitt mående.

Läs om verktyget här.

Förebygga psykisk ohälsa genom fysisk aktivitet

Regassaprojektet har visat att fysisk aktivitet liksom internetbaserad kognitiv beteendeterapi är bättre än sedvanlig behandling vid lätta till medelsvåra besvär med ångest, depression och stressutlösta symtom både vad gäller upplevd hälsa och självskattad arbetsförmåga. Metoderna syftar till att motverka och förebygga psykisk ohälsa samt öka utbudet av och tillgängliggöra evidensbaserad behandling. Fler metoder inom området än de som utvecklats inom Regassa är under utvärdering och utformning och kan bli aktuella för spridning.

Väsby vårdcentral och Flottiljen vårdcentral i Stockholms län har implementerat de testade Regassametoderna och inom ramen för Uppdrag Psykisk Hälsa pågår förberedelse för breddinförande.

Läs mer om Regassaprojektet.

Information om Sverige – portal för dig som är ny i Sverige.

En portal som vänder sig till de som enkelt och snabbt vill hitta information om det svenska samhället. Här finns allt samlat på flera olika språk, på en och samma plats.

informationsverige.se

Hälsokommunikatörer

Hälsokommunikation för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland nyanlända samt flyktingar i Stockholms län.

Det befintliga folkhälsoarbetet med hälsokommunikation som riktar sig till nyanlända behöver förstärkas då många nyanlända visar tecken på psykisk ohälsa samtidigt som det ibland finns en låg kunskap om var det går att få hjälp. Många nyanlända har erfarenheter av svåra trauman, men för många är psykisk sjukdom och psykiatriskt hjälpsökande stigmatiserande.  Det behövs en förstärkning av hälskommunikationsinsatser för att:

1) Motverka stigma kring psykisk sjukdom bland nyanlända och asylsökande,

2) Ge redskap och kunskap kring att särskilja migrationsstress från psykisk sjukdom och

3) Ge kunskap kring hur och vad det finns för hjälp i vården vid psykisk sjukdom samt tortyrskador.

Det långsiktiga målet i Stockholms län är att

  • skapa en långsiktig samarbetsöverenskommelse med kommuner kring arbetet med hälsokommunikatörer.
  • hälsokommunikation till nyanlända flyktingar blir en permanent del i mottagandet av nyanlända flyktingar.

Läs mer om hälsokommunikation.

Se filmen om hälsokommunikatörernas arbete.

IPS-modellen (Individual Placement and Support)

Arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS-modellen (Individual Placement and Support) syftar till att hjälpa personer att skaffa sig ett avlönat arbete baserat på individens egna val och preferenser.

Läs mer.

Handbok – Bra bemötande av HBTQ personer

Den här handboken är skriven för dig som arbetar med att möta och hjälpa människor inom vården eller social omsorg. Handboken handlar om bra bemötande av HBTQ-personer. HBTQ är en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter.

Handboken är framtagen av RFSL Stockholm 2018, på uppdrag av Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län – en gemensam satsning för kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm och ett samarbete mellan Storsthlm, Region Stockholm och NSPH. Läs vår artikel.

Ladda ner handboken här. För beställning av tryckt version till självkostnadspris kontakta rachel.cooper@sll.se

Har du en idé?/SLL Innovation

Att arbeta inom hälso- och sjukvården innebär många utmaningar. I en del fall kanske en alldeles ny produkt, tjänst eller metod skulle kunna underlätta.

Kanske har du funderat över hur en ny lösning skulle kunna förbättra för patienterna och/eller arbetet. Det kan handla om en smart produkt, en bättre tjänst, en effektivare metod eller ett nytt arbetssätt. Vid någon av de innovationsstödjande verksamheterna inom SLL Innovation har du möjlighet att diskutera idén och få stöd i att utveckla en innovation.

Läs mer om innovationsstödjande verksamheter på SLL Innovation.

Goda exempel i länet

Här samlar vi goda exempel från länet vad gäller metoder och insatser kring vuxna 25+. Kontakta gärna projektkansliet om ni vill lyfta ett gott exempel vad gäller vuxna.

FINSAM

FINSAM – Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstinget och kommunerna. I Stockholms län finns sju samordningsförbund som omfattar totalt 15 kommuner. Förbunden finansierar samordnade rehabiliteringsinsatser för att minska sjukskrivningar och arbetslöshet.  Läs mer om de sju samordningsförbunden och om de insatser som de driver här finsamstockholm.se

TiNK

TiNK, Trygg i Norrtälje kommun, samverkar med alla förvaltningar i kommunen, polisen, föreningar, företag, myndigheter, kyrkor och samfund. Syftet är att samordna, leda och utveckla Norrtälje kommuns drog- och brottsförebyggande trygghetsarbete. http://www.norrtalje.se/trygg

Botkyrka YAP

Modellen Botkyrka YAP erbjuder ett intensivt, styrkebaserat stöd till barn, ungdomar, föräldrar och vuxna med missbruk som har olika behov. Modellen bygger på en förtroendefull relation till en YAP-stödperson. Barn och ungdomar 10-18 år, föräldrar och vuxna med missbruk kan ansöka till socialtjänsten för att få en YAP-stödperson, som man träffar upp till femton timmar i veckan under sex månader. Stödpersonen ska bo i, eller ha god kännedom, om familjens närområde. På så sätt kan stödpersonen lättare guida ungdomen till de resurser som finns i närområdet. YAP-modellen, Youth Advocate Programmes, är välbeprövad internationellt. Sättet att ge stöd har använts i USA sedan 1975 och har spridits till flera länder. Läs mer om Botkyrka YAP på Botkyrka kommuns hemsida

Peer support

En Peer Support är en professionell kamratstödjare inom den kommunala socialpsykiatrin som själv har erfarenhet av psykisk ohälsa. Det innebär att personer som lever med psykisk diagnos som exempelvis bipolaritet, schizofreni eller depression kan få hjälp av en person som vet vad det innebär eftersom hen har upplevt det själv och återhämtat sig.  För att bli en Peer Support behöver man ha genomgått en särskild utbildning och ha regelbunden handledning.

Peer Support är en metod med starkt brukarperspektiv som genomförs i samverkan med brukarorganisationen NSPH. Det innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa utbildas till stödpersoner och blir professionellt verksamma inom vård och omsorg för att stötta brukare i deras återhämtningsprocesser. Peer Supportern fokuserar på mötet och samtalet med brukaren och fungerar som ett komplement till övrig personal. Peer Support är relativt nytt i Sverige. Det finns bland annat i USA, England, Nederländerna och på Nya Zealand. I Sverige pågår det ett utvecklingsarbete med detta i Stockholm, Skåne, Västra Götaland och i Västerbotten. Stockholms stad är den första kommunen som har valt att satsa på Peer Support.

– Peer support har gett både våra deltagare och vår personal ny inspiration kring återhämtning. Det är spännande att jobba med nya arbetssätt som känns hoppingivande och kraftfulla, säger Eva Lundgren, enhetschef på Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning som har haft Peer Support på träffpunkten ToRa i stadsdelen.

För närvarande finns det fem Peer Supportrar i staden varav fyra är anställda inom socialtjänsten, och en på verksamheten Alfa som finns inom arbetsmarknadsförvaltningen.

Peer Support har börjat som projekt inom PRIO och fortsatt inom Uppdrag Psykisk Hälsa men socialnämnden har valt att göra en satsning på Peer Supportarbetet i budgeten för 2018.

Kontaktperson elin.fischer@stockholm.se

Förbättringsarbete i team – Huddinge

Via NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) har representanter från Huddinge kommun gått en utbildning som heter ”Förbättringsarbete i team”. Utbildningen riktade sig mot socialpsykiatrins målgrupp och ledde till att ett team skapades bestående av brukare, aktivitetshandledare, boendestödjare, biståndshandläggare och utvecklingsledare. Utbildningen gav ett strukturerat sätt att jobba för förbättringar i tvärprofessionella team där brukarna får vara med och påverka på samma villkor. Gemensamt arbetade teamet fram ett förbättringsområde och utformade ett tydligt mål. Efter utbildningen har teamet använt sig av de metoder som utbildningen gav för att uppnå målet.

Kontaktpersoner
Sara.Zechel@huddinge.se
Eleonor.sundlof@huddinge.se

Uppsökande verksamhet för vuxna och äldre med psykisk ohälsa – Huddinge

I Huddinge kommun finns sedan våren 2016 en uppsökande verksamhet som riktar sig till personer med psykisk ohälsa från 18 år och äldre. Satsningen har gjorts med hjälp av de s.k. PRIO-medlen. Verksamheten har en tydlig funktion för att bedriva ett utåtriktat och motiverande arbete för att nå personer som inte själva kan söka hjälp. Verksamheten når ut med information om socialtjänstens insatser till allmänhet och till enskilda individer, för att personer med psykisk ohälsa i ett så tidigt skede som möjligt ska få rätt stöd och hjälp. Den uppsökande verksamheten utvecklar även det vräkningsförebyggande arbetet gällande personer med psykisk ohälsa. Målet med satsningen är att personer som inte har kontakt med vård- och stödsystemet ska få adekvata insatser i ett så tidigt skede som möjligt för att främja återhämtningen.

Läs mer om Huddinges arbete här.

Kontaktpersoner
Sara.Zechel@huddinge.se
Eleonor.sundlof@huddinge.se

Nya arbetssätt ger ökad livskvalitet för unga vuxna i Ekerö kommun

Inom socialtjänsten pågår projektet Samordnat stöd för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som startade i september 2016 och ska pågå i tre år. Målgruppen är unga vuxna, mellan 18 och 35 år, och målet är att skapa bättre livskvalitet och ett mer självständigt liv. Läs om projektet här.

Kontaktperson
Heidi Siirak Aronsson
Projektledare
08-124 57 335
heidi.aronsson@ekero.se

Frivilliga organisationer

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris.
mind.se

Tilia är en ideell organisation för ungas psykiska hälsa. De vänder sig till alla oavsett könsidentitet. De arbetar med ungas röster i fokus, både i stödjande och påverkande arbete.
foreningentilia.se

Hjärnkoll synliggör den psykiska ohälsan i arbetslivet. Ett arbetslivskoncept för att bidra till att medarbetare och chefer kan bli bättre rustade och mer inspirerade till att förebygga och hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Särskilt utbildade Hjärnkollsambassadörer erbjuder föreläsningar riktade mot chefer och kollegor om psykisk ohälsa i arbetslivet.
nsph.se/hjarnkoll

Se filmen Våga prata om psykisk ohälsa.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga – för ett anhörigvänligt samhälle.
anhoriga.se

Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar för att radikalt minska självmorden
suicidezero.se

Riksförbundet för social och mental hälsa – RSMH
rsmh.se

Attention – intresseorganisationen för personer med NPF, anhöriga och yrkesverksamma.
attention.se

Mer om andra verksamheter

Nationell samordnare inom psykisk hälsa
samordnarepsykiskhalsa.se

Folkhälsoguiden, Stockholms läns landsting
folkhalsoguiden.se/amnesomraden/psykisk-halsa

Origo Stockholm – ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld
origostockholm.se