Skolnärvaro

Forskning visar att skolan har stor betydelse för den psykiska hälsan hos barn och unga, där svaga skolprestationer påverkar den psykiska hälsan och den psykiska hälsan påverkar skolprestationerna. Att gå ut skolan med godkända betyg är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för att minska eller förhindra psykisk ohälsa hos barn och unga.

Om barn och unga inte går i skolan kan det få långtgående konsekvenser, både för det enskilda barnet och för samhället i stort. Klarar man inte av skolan finns det en ökad risk för psykisk ohälsa både under barndomen och senare i livet. Samtidigt uppskattas samhällskostnaden vara stor. Flera myndigheter arbetar med frågan och i de flesta av landets kommuner pågår arbete med att främja närvaro och förebygga frånvaro.

I Stockholms län saknas samlad statistik över hur utbredd skolfrånvaron är, men frågan är prioriterad i många av länets kommuner. Under 2021 genomför Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län en rad aktiviteter i syfte att stödja den lokala och regionala utvecklingen.

Baspaket

Baspaketet är tillgängligt för alla kommuner i Stockholms län och innehåller kunskap och material som kan användas i utvecklingsarbete av utbildningsförvaltningar, skolor, förskolor och samverkansparter i närvarofrämjande arbete. Här finns bland annat kostnadsfria forskningsöversikter, checklistor och inspelade seminarier.

Pluspaket

Utöver delarna i baspaketet erbjuds även lokalt anpassat stöd i utvecklingsprocesser till verksamheter i ett begränsat antal kommuner/stadsdelar.

För att ta del av pluspaketet som innebär ett mer omfattade stöd kan vissa urvalskriterier behöva uppfyllas. Fullföljd utbildning är ett utvecklingsprogram som SKR erbjuder där huvudmän och deras verksamheter får ta del av kunskap och stöd i att utveckla ett förebyggande arbete med fokus på fullföljda studier i skolan.

Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län erbjuder under 2021 lokala seminarier på temat skolnärvaro i den egna kommunen.