Ungdomsmottagningar

Under hösten 2023 genomför länets ungdomsmottagningar flera satsningar med stöd av länsgemensamma stimulansmedel.

Ungdomsmottagningarna har en viktig roll i det förebyggande hälsoarbetet, bland annat genom att bidra till ökad kunskap om psykisk, sexuell och reproduktiv hälsa, minska tabut kring dessa ämnen och motverka destruktiva normer. Med ett mer utåtriktat arbetssätt kan ungdomsmottagningen träffa många ungdomar vid samma tillfälle och nå ut med information till fler om vad mottagningen gör och hur den kan stötta unga. Sett ur ett jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv är det viktigt att
ungdomsmottagningen är en tillgänglig och känd verksamhet för alla ungdomar, oavsett identitet, bakgrund och erfarenheter. Under hösten 2023 genomför länets ungdomsmottagningar flera projekt med stöd av länsgemensamma stimulansmedel:

Ökad satsning på utåtriktat arbete

Under hösten genomförs flera utåtriktade satsningar för att nå fler elever i grundskolan, gymnasiet och gymnasiesärskolan. Satsningarna är ett led i att ytterligare stärka systematisk samverkan mellan ungdomsmottagningarna och elevhälsan i varje kommun.

Gemensamt material för grundskolan

Med stöd av en kartläggning tar Region Stockholm tillsammans med länets kommuner fram en bank med kvalitetssäkrat material och gemensamt bildspråk, riktat till unga mellan 13 och 15 år. Materialet informerar om ungdomsmottagningens verksamhet och roll och om psykisk, sexuell och reproduktiv hälsa och är tänkt att användas i klassbesök hos mottagningarna. I projektet ingår även att se över hur ungdomsmottagningen kan nå ut med information till elever i skolor/klasser som väljer att avstå från att boka in klassbesök.

Fortsatt satsning på storföreläsningar för gymnasieelever

Projektet ”Storföreläsningar” inleddes 2021 med gott resultat och fortsätter därför att erbjudas till länets drygt 200 gymnasieskolor och 50 resursskolor under 2023. Storföreläsningarna utgår från ett gemensamt föreläsningsmaterial om bland annat ungdomsmottagningens verksamhet och roll, och om psykisk, sexuell och reproduktiv hälsa, riktat till unga 16-19 år.

Teater som metod att nå unga med intellektuell funktionsnedsättning

Unga med intellektuell funktionsnedsättning har samma behov av att diskutera frågor som rör sexuell reproduktion och psykisk hälsa som andra unga, men ofta kommer intresset något senare. Undersökningar visar också att elever i särskolan inte får lika mycket sex- och samlevnadsundervisning som elever i grundskolan. Det här sammantaget gör det viktigt att länets ungdomsmottagningar ger särskoleklasser en möjlighet att träffa barnmorskor och kuratorer även under gymnasietiden.

Under 2022 tog länets ungdomsmottagningar fram ett föreläsningsmaterial i samarbete med Habilitering och hälsa (Region Stockholm), som följdes av 15 uppskattade klassbesök i gymnasiesärskolan. Under hösten 2023 kompletteras dessa klassbesök med en möjlighet att delta på en teaterföreställning i anslutning till besöket. Teater är ett bra sätt att kommunicera med unga som har intellektuell funktionsnedsättning, bland annat för att skådespelare använder sig av flera sinnen för att förmedla budskap, ger publiken en möjlighet att visa och förstå känslor och beteenden på ett lättbegripligt sätt och ger samtidigt ökade möjligheter att utforska frågor om sexuell och psykisk hälsa. För ytterligare igenkänning och inkludering spelas föreställningen av skådespelare som själva har en intellektuell funktionsnedsättning, eftersom unga med intellektuell funktionsnedsättning ofta saknar förebilder och representation som de kan känna igen sig i. Föreställningen erbjuds som en förberedelse inför ett klassbesök och är tänkt att väcka tankeprocesser hos ungdomarna.

Utbildningssatsningar

Utbildning är ett sätt att ge alla medarbetare på ungdomsmottagningen stärkta möjligheter att erbjuda unga jämlik vård, oavsett vilken mottagning de besöker. Under hösten planeras tre utbildningsinsatser som riktar sig både till elevhälsa och ungdomsmottagningar:

Kondomutbildning för strukturerad kondområdgivning

Studier visar att ungdomar och unga vuxna över lag har god kunskap om att kondom skyddar mot könssjukdomar. Men, få känner till att sex kan vara lika bra, eller till och med bättre, med kondom. Dels minskar risken för könssjukdomar och oönskade graviditeter, dels bidrar användningen till minskad oro och rädsla. Samtidigt kan den egna självbilden och självförtroendet öka hos den unga genom att använda kondom och därigenom ta ansvar både för sin egen och sin partners hälsa.

Projektet syftar till att ge både skolpersonal/elevhälsa och medarbetare på ungdomsmottagningarna möjlighet att ge unga strukturerad kondområdgivning med fokus på lust och njutning som ger dem verktyg som kan öka användningen av kondomer.

Kondomeria som metod

Utbildningens syfte är att ge unga kunskap om olika kondomers storlekar och egenskaper, hur man hanterar dem på rätt sätt och vågar föreslå kondom i sexuella kontakter. En viktig förutsättning för att kunna genomföra lust- och njutningsorienterade samtal kring kondomer, är att sprida kunskap om utbudet, visa upp och dela ut olika sorter. En kondomeria – en utställning med olika kondomer och glidmedel – väcker nyfikenhet, samtidigt som den tydliggör att det finns många olika sorter att välja mellan. När unga får se att det till exempel finns bredare, tunnare, större eller mindre kondomer, kan det vara avgörande för om de väljer att använda sig av skyddet nästa gång de har sex.

Temadag: Sexuell exploatering av unga på nätet

Länets ungdomsmottagningar erbjuder unga en viktig och unik plats där de kan få stöd och hjälp både med psykisk och sexuell hälsa utan att föräldrarna har vetskap om detta. Mottagningarna ska erbjuda jämlik och säker vård och samtidigt förebygga och erbjuda tidiga insatser vid psykisk ohälsa. Det här ställer höga krav på kompetens hos alla medarbetare och som ett led i att stärka möjligheterna till ett gemensamt och patientsäkert arbetssätt, där unga erbjuds jämlik vård oavsett vilken ungdomsmottagning de besöker, planerar Region Stockholm en temadag kring sexuell exploatering av unga på nätet.

Unga befinner sig ofta i en digital miljö utan insyn av föräldrar eller andra vuxna, där de har kontakt med personer som inte alltid är dem de utger sig för att vara. Temadagen: sexuell exploatering av unga på nätet ger alla medarbetare på länets ungdomsmottagningar kunskap om ungas vardag online, risker och hur man kan upptäcka om någon har varit utsatt. Kunskapen har medarbetarna med sig i framtida möten med unga, både på mottagningen och under mer utåtriktade aktiviteter.

Utbildningen kommer att erbjudas vid två tillfällen i höst. Datum meddelas senare.

Utbildningsprogram BAS-ungdomsmottagning

Länets ungdomsmottagningar erbjuder unga en viktig och unik plats där de kan få stöd och hjälp både med psykisk och sexuell hälsa utan att föräldrarna har vetskap om detta. Mottagningarna ska erbjuda jämlik och säker vård och samtidigt förebygga och erbjuda tidiga insatser vid psykisk ohälsa. Det här ställer höga krav på kompetens hos alla medarbetare och som ett led i att stärka möjligheterna till ett gemensamt och patientsäkert arbetssätt, där unga erbjuds jämlik vård oavsett vilken ungdomsmottagning de besöker, vidareutvecklar Region Stockholm nu utbildningen BAS ungdomsmottagning. Utifrån tidigare kursutvärderingar  har innehållet ytterligare finslipats och spetsats till och årets kurs innefattar även en extra dag med fokus på att möta målgruppen killar och unga män.

Utbildningen riktar sig till  kuratorer, barnmorskor och chefer med mål är att alla som har anställts inom ungdomsmottagningens verksamhet i länet de senaste två åren ska erbjudas att delta i kursen med ett första utbildningstillfälle hösten 2023.  Datum meddelas senare.

För mer information:

Caroline Thorsén, Region Stockholm
caroline.thorsen@regionstockholm.se

Sara Broger, Storsthlm
sara.broger@storsthlm.se