Delaktighet och inflytande

Barnkonventionen är lag sedan den 1 januari 2020. Att främja barn och ungas inflytande och delaktighet i samhället är centralt för att uppnå jämlik hälsa. Genom att bland annat arbeta med att systematiskt bemöta, kommunicera med och göra barn och unga delaktiga utifrån deras eget perspektiv och egna förutsättningar, ökar möjligheterna till en mer jämlik hälsa. Kommuner och verksamheter inom Region Stockholm har kommit olika långt i arbetet med att införliva Barnkonventionen och barnets rättigheter.

Det finns många utmaningar för att få till ett systematiskt arbete som gör barn och unga delaktiga, både inom hälso- och sjukvård, kommunal omsorg och utbildning. Ofta finns metoderna, men de används inte systematiskt. Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län genomför därför en rad aktiviteter för att främja det systematiska arbetet och för att stärka barn och ungas inflytande och delaktighet:

Metoder och arbetssätt för att stärka barn och ungas delaktighet och inflytande

Att implementera nya metoder och arbetssätt är inte lätt. Det kräver en ansvarsstruktur, planer för hur nödvändiga resurser ska säkras och för hur uppföljning ska ske och, inte minst, uthållighet. Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län har tagit fram en sammanställning över 50 metoder och arbetssätt, som används runt om i Sverige för att säkerställa barns delaktighet och inflytande. Sammanställningen kan fungera som ett stöd och underlätta verksamheternas viktiga arbete med att säkra barns delaktighet och inflytande.

Barnets rätt till delaktighet och inflytande medför skyldigheter för alla som arbetar med barn och unga:

  • alla har rätt att uttrycka sina åsikter på ett sätt som passar dem
  • deras synpunkter måste tas om hand och återkopplas, så att de vet vilken betydelse deras röst har haft.

I sammanställningen beskrivs metoder som fungerar i allt ifrån mötet med ett enskilt barn till uppföljning och utveckling av det systematiska arbetet. Allt presenteras på̊ ett överskådligt sätt, bland annat utifrån barnets ålder, metodik och preventionsnivå.

 

Vägledning för att stärka barn och ungas rättigheter

”Vägledning för att stärka barn och ungas rättigheter” är ett praktiskt stöd för att inkludera barnrättsperspektivet i verksamhetsplanering och uppföljning utifrån uppdrag, framtaget av Region Stockholm. Vägledningen kan också användas för att ta fram eller komplettera riktlinjer och rutiner, eller som ett underlag till förbättringsarbete.

Barn och ungas rättigheter följs upp inom ramen för social hållbarhet. Både i årsrapportering och i hållbarhetsredovisning. Du hittar mer information, fördjupning och stödmaterial på Region Stockholms hemsida.

Metoder och verktyg vid samtal med barn inom socialtjänsten

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har sammanställt en översikt av de mest använda metoderna och verktygen som används av socialtjänsten i samtal med barn inom socialtjänsten.

 

Maskrosbarn

Barnrättsorganisationen Maskrosbarn har tagit fram flera rapporter tillsammans med barn och unga.

Skolkurage – utbildar skolpersonal i hur de kan göra skillnad

”Fråga hur vi mår, inte hur det går!”. Våren 2019 släppte Maskrosbarn en rapport där över 2 000 elever och skolpersonal svarade på frågor kring utsatta barns skolgång. Resultatet visar bland annat att 72 procent av eleverna i rapporten uppger att deras hemsituation har påverkat deras skolarbete negativt och att 58 procent av dem har aldrig berättat för någon vuxen på skolan om hur de har det hemma. Samtidigt upplever 59 procent av lärarna svårigheter att prata med sina elever om deras hemsituation och hur de mår.

Checklista och tips från unga

”Att främja skolnärvaro när det är jobbigt hemma” är en checklista för dig som jobbar i skolan, skapad av ungdomar tillsammans med föreningen Maskrosbarn. Checklistan ger enkla tips och råd på vad du kan göra för att främja skolnärvaro för unga som har det jobbigt hemma.

Ungdomars tankar om uppföljning av insatser

Samlar tips från ungdomar om uppföljning av insatser från socialtjänsten. Tipsen är framtagna av föreningen Maskrosbarn i samarbete med unga som har haft kontakt med socialtjänsten.