BUS – samverkan kring barn i behov av särskilt stöd

Ett övergripande mål för samhället är att alla barn ska växa upp under trygga och goda förhållanden. Föräldrarna har det grundläggande ansvaret. Men utöver det måste alla berörda myndigheter och andra samhällsorgan ta ett gemensamt ansvar för att uppmärksamma barn som kan behöva särskilt stöd.

Ofta behövs samarbete för att kunna tillgodose barnens behov och det finns ett antal lagbestämmelser för att möjliggöra detta. Trots att det finns svårigheter och hinder för en väl fungerande samverkan finns det samtidigt en enighet om att samverkan behövs.

BUS-överenskommelsen ger struktur för samverkan

En överenskommelse tecknades 2012 av samtliga parter inom Stockholms län för att förtydliga ansvarsfördelningen mellan de olika aktörerna inom kommun och Region Stockholm. Överenskommelsen syftar till att tydliggöra ansvaret och att beskriva gemensamma utgångspunkter och samverkansstrukturer för att barn i behov av särskilt stöd ska få de insatser de behöver och har rätt till. Den tydliggör bland annat chefernas ansvar för en fungerande samverkan och anger strukturer för samverkan på lokal och regional nivå, mellan såväl politiker som tjänstemän.

Länsövergripande uppdrag 2018

Under 2018 genomfördes ett uppdrag inom den länsgemensamma handlingsplanen för barn och unga Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län. Syftet med insatsen var att identifiera utvecklingsbehov, öka kunskapen om och stödja det lokala utvecklingsarbetet kring BUS vilket beskrivs i rapporten nedan. Där finns även en sammanfattning av förslagen på fortsatt länsövergripande utvecklingsarbete.

 

Mer information om BUS

Vårdgivarguiden
Storsthlm