I behov av särskilt stöd

Alla barn ska växa upp under trygga och goda förhållanden. Det är ett övergripande mål i samhället och vårdnadshavare har det grundläggande ansvaret. Samtidigt behöver berörda myndigheter och andra samhällsaktörer ta ett gemensamt ansvar för att uppmärksamma barn som kan behöva särskilt stöd.

Ofta behövs samarbete för att kunna tillgodose barnets behov och det finns ett antal lagbestämmelser som möjliggör detta. I Stockholms län har vi samsyn kring att det behövs en god samverkan mellan verksamheter inom region och kommun för att ge rätt hjälp till barn i behov av särskilt stöd.

BUS-överenskommelsen ger struktur för samverkan

Nu är det snart 10 år sedan som samtliga parter inom Stockholms län tecknade ett avtal för att förtydliga ansvarsfördelningen mellan de olika aktörerna. Syftet med den så kallade BUS-överenskommelsen från 2012 är att tydliggöra ansvar och beskriva gemensamma utgångspunkter och samverkansstrukturer för att barn i behov av särskilt stöd ska få de insatser de behöver och har rätt till.

Överenskommelsen tydliggör bland annat chefernas ansvar för en fungerande samverkan och visar på strukturer för samverkan på lokal och regional nivå, både mellan politiker och tjänstemän.

Ny kunskapssammanställning: Psykisk hälsa hos barn och elever med funktionsnedsättning

Som en del av ett regeringsuppdrag med syfte att ta fram underlag för en nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention, har Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) tagit fram en kunskapssammanställning: Psykisk hälsa hos barn och elever med funktionsnedsättning.

Sammanställningen baseras på statistik och resultat från olika nationella och regionala undersökningar och visar bland annat att elever med funktionsnedsättning:

  • löper större risk att utsättas för mobbning,
  • har mer problematisk skolfrånvaro och
  • i större utsträckning är rädda för andra elever.

Samtidigt konstaterar SPSM att kunskapen ofta är alltför generell om den psykiska hälsan hos barn och elever med funktionsnedsättning i skolan. Det behövs mer kunskap om förhållandet mellan funktionsnedsättning och andra faktorer som påverkar psykisk hälsa, till exempel relationer och olika miljöfaktorer i skolan.