Inriktning

I mars 2024 antog VIS (politiska styrgruppen för vård i samverkan mellan Region Stockholm och länets kommuner) en ny Inriktning för psykisk hälsa och suicidprevention som gäller fram till hösten 2026. Inriktningen ger stöd i det länsgemensamma arbetet för att förebygga psykisk ohälsa och suicid samt främja psykisk hälsa hos befolkningen i Stockholms län. Inriktningen ersätter de tidigare ettåriga handlingsplanerna för Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län.

En gemensam inriktning kring psykisk hälsa och suicidprevention skapar förutsättningar för ett långsiktigt och länsgemensamt arbete på området, där berörda aktörer i Stockholms län tar ett gemensamt ansvar.

Inriktningen utgår från handlingsplanen för god och nära vård och omsorg i Stockholms län 2024- 2030 och ett antal prioriterade aktiviteter med fokus på utmaningar som kräver samverkan mellan kommun och region. Aktiviteterna är indelade i uppdrag, fördelade på samtliga målområden där en del aktiviteter berör flera eller samtliga sakområden:

  • barn och ungas hälsa,
  • psykisk ohälsa och beroende,
  • hälsa för personer med funktionsnedsättning,
  • äldres hälsa,
  • digitalisering.

Du kan läsa mer om aktiviteterna genom att klicka på länken längre ner på sidan.

Prioriterade områden och målgrupper

Målgruppen för det länsgemensamma arbetet är invånare i behov av insatser som förutsätter samverkan mellan länets kommuner och Region Stockholm. Inriktningen innehåller ett antal prioriterade områden. Insatserna ska främja psykiskt välbefinnande och förebygga psykisk ohälsa, samt stödja och behandla vid psykisk ohälsa. Aktiviteter planeras utifrån inriktningen och genomförs årligen i samverkan på länsövergripande nivå. Inriktningen ger stöd i prioriteringen av insatser med stöd av statliga stimulansmedel både på länsnivå och lokal nivå.