Kunskapsstyrning psykisk hälsa

Det nationella programområdet (NPO) psykisk hälsa är en del av nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. NPO psykisk hälsa arbetar med att ta fram kunskapsstöd i form av nationella vård- och insatsprogram (VIP). I NPO psykisk hälsa ingår representanter från både regioner och kommuner. Som stöd för NPO:s arbete har flera arbetsgrupper bildats.

Del av nationella kunskapsstyrningssystemet

Det nationella kunskapsstyrningssystemet handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. Målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i möte mellan personal och individ. I kunskapsstyrningssystemet finns det 26 NPO som leder kunskapsstyrningen inom sitt respektive område och NPO psykisk hälsa är ett av områdena.

Par sitter vid fönster och diskuterar

Uppdraget för NPO psykisk hälsa

NPO psykisk hälsa har som uppdrag att ta fram kunskapsstöd i form av nationella vård- och insatsprogram (VIP). De nationella vård- och insatsprogrammen omfattar allt från insatser för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa till högspecialiserad vård för barn och unga, vuxna och äldre. Genom vård- och insatsprogrammen tillgängliggörs evidens- och erfarenhetsbaserad kunskap som stöd för mötet med individen för personalen i primärvård, specialistvård, skola och socialtjänst. Detta skapar bättre förutsättningar för ett bra och personcentrerad bemötande, samt rätt insatser utifrån individens behov.

Arbetsgrupper bistår NPO psykisk hälsa

NPO psykisk hälsa har möjlighet att tillsätta nationella arbetsgrupper (NAG) för att bistå programområdet att utföra dess uppdrag. Nationella arbetsgrupper kan skapas inom olika områden och vid behov för specifika frågor. De arbetsgrupper som finns under NPO psykisk hälsa arbetar för att färdigställa, förankra, förvalta och följa upp nationella vård- och insatsprogram inom området psykisk hälsa.

Beslutade nationella arbetsgrupper (NAG:ar)

Det finns idag sju stycken arbetsgrupper som arbetar med nationella vård- och insatsprogram för följande sjukdomstillstånd/funktionsnedsättningar:

  • Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd
  • Ångest och depression
  • Självskadebeteende
  • Skadligt bruk och beroende
  • ADHD
  • Autism
  • Ätstörning

Genom att sammanställa och tillgängliggöra vård- och insatsprogrammen med information om andra relaterade kunskapsunderlag på en gemensam webbplats för både specialistpsykiatri, primärvård, socialtjänst och skola ökar förutsättningarna för likvärdiga insatser utifrån en helhetssyn.

Processtöd för kunskapsstyrningsarbetet

Sedan 2021 har Västra Götalandsregionen ansvaret att stödja NPO psykisk hälsa genom så kallad värdskap. Det medför att Västra Götaland har tagit över ansvaret för NPO:ets processtöd från SKR:s Uppdrag Psykisk Hälsa. SKR har fortsatt en nära samverkan med programområdet bland annat genom en adjungerad plats i NPO:et.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 22 februari 2019 av Sofie Johansson Är du intresserad av att beställa material?