SIP – samordnad individuell plan

Personer som behöver stöd från flera aktörer kan behöva en SIP. Planen ger överblick och gör det lättare att samarbeta och se vilka insatser som ger bästa möjliga effekt.

SIP är lagstiftat

I både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen finns en bestämmelse om att kommunen och regionen ska upprätta en samordnad individuell plan när de bedömer att insatser behöver samordnas. Det här gäller också privata utförare som kommun och region har avtal med. I lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård finns även SIP med som en del.

SIP gäller till exempel:

 • Placerade barn som ofta har många kontakter vilka kan behöva samordnas
 • Asylsökande och nyanlända barn och unga har ofta behov av stöd utifrån ökad risk för psykisk ohälsa
 • Vuxna och barn som upplever våld i nära relationer och/eller hedersrelaterat förtryck har ofta behov av insatser från flera verksamheter
 • Sjuka äldre
 • Personer med allvarlig psykisk och somatisk samsjuklighet
 • Barn med funktionsnedsättning
 • Vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård.

Lagarna (2 kap § 7 SoL, 16 kap § 4 HSL) beskriver vad en SIP ska innehålla och att personen själv ska vara med i arbetet med planen. När man bedömt att en SIP behövs ska arbetet med planen påbörjas snabbt. Det finns inget som hindrar att man gör mer än vad lagen kräver – lagen markerar lägstanivån.
I lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård finns SIP med som en central del.

På många håll i landet finns särskilda överenskommelser för hur verksamheter inom kommunen eller regionen ska arbeta med SIP. Överenskommelserna kan till exempel reglera vilka som kan ta initiativ till SIP, vilka som kan delta i arbetet och hur samverkan ska ske.

Ta reda på om det finns överenskommelser som gäller din verksamhet, och hur de i så fall ser ut.

Vad krävs för att starta en SIP?

För att starta ett SIP-arbete krävs alltid att den som planen handlar om har gett sitt samtycke. Individen ska också alltid få möjlighet att aktivt vara med i planeringen och påverka vilka aktörer som ska delta. Planen är till för att möta individens behov, och måste därför utgå från individens upplevelse och önskemål.

Individens behov i fokus

En SIP ska alltid utgå från individens behov och situation. Planen är inte ett mål i sig, utan ett sätt att se till att individen får de insatser och det stöd hen behöver. Hur själva SIP-arbetet ska läggas upp beror på hur individens livssituation ser ut och vilken typ av insatser som krävs.

Planen beskriver insatser och ansvar

Planen svarar på frågan vem gör vad och när? I en SIP ska det framgå:

 • vilka insatser som behövs för att tillgodose individens behov
 • vilka insatser respektive huvudman ska ansvara för
 • vilka åtgärder som någon annan än kommunen eller regionen ska vidta
 • vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen.

SIP och samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av hög kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården och/eller den regionfinansierade öppna vården. SKR har tagit fram ett cirkulär som informerar om lagen. Klicka här för att läsa mer.

Lagstadgade samverkansöverenskommelser

Dokumentet ”Stöd vid framtagande av lagstadgade samverkansöverenskommelser” (mars 2020) kan stödja framtagandet av samverkansöverenskommelser som kommuner och regioner är skyldiga att ingå för målgrupperna och där SIP ingår som en naturlig del:

 • Personer med psykisk funktionsnedsättning,
 • Personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar,
 • Barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

Nytt om SIP

Brukarrevision ger förslag till vidareutveckling av SIP

(April 2022) Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län gav under år 2021 Riksförbundet social och mental hälsa (RSMH) uppdraget att genomföra en brukarstyrd brukarrevision för barn och unga som medverkat i SIP. Syftet var att ta del av barn, unga och anhörigas kunskaper och erfarenheter, för att på så sätt bidra till gemensam kunskap som kan användas i vidareutvecklingen av SIP. Klicka här för att läsa mer.

Attentions vård- och stödrapport 2022: ”Väntat hela mitt liv mitt på stöd”

(Mars 2022) Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och deras familjer. I en vård- och stödenkät till sina vuxna medlemmar framkommer att det behövs bättre vård och stöd till personer med NPF både inom och mellan vård och socialtjänst. Av de svarande är det enbart 7 % som har erfarenhet av Samordnad individuell plan (SIP) och av dessa upplever hela 42 % ett missnöje med planen. Klicka här för att läsa mer.

Fler personer får stöd med samordning av en individuell plan

(December 2021) En betydligt högre andel personer med behov av samordnad vård och omsorg har uppgett att de fått en individuell plan som stöd för det, framgår av Myndigheten för vård-och omsorganalys rapport från 2021 ”Nära vård i sikte?”. Klicka här för att läsa mer.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?