Hjälpguiden för barn och ungas psykiska hälsa

Återkommande beskriver barn och vuxna att det är svårt att veta vart man ska vända sig för att få råd stöd och hjälp med frågor som rör psykisk hälsa och ohälsa.

För att möta detta behov och efterfrågan arbetar idag flera regioner med utveckling av kontaktcenter ofta benämnda, En väg in, där man tar emot telefonsamtal och remisser från barn, närstående och samverkansparter. Ett omfattande förebyggande arbete ges i telefonrådgivningen där många samtal, ungefär hälften är erfarenheten så här långt, handlar om råd och stöd och där behovet inte är ett besök inom vården.

Utvecklingen av dessa enheter ger goda förutsättningar för en jämlik vård inom en region och när utvecklingen nu även sker i flera regioner samtidigt önskade regionerna en arena för att utbyta erfarenheter och tillsammans öka kunskapen för utveckling som rör kvalitet och säkerhet.

  • Arena som ger möjlighet till informations- och erfarenhetsutbyte omkring att organisera triagering centralt och mellan vårdnivåer och olika aktörer
  • Det rör standardiserad triagering med BCFPI (Brief Child and Family Phone Interview) eller alternativt utvärderat instrument som traigeringsunderlag för barn 0-18 år som har någon indikation på psykisk eller psykosocial ohälsa.
  • Det ges även möjlighet att utbyta erfarenheter omkring det som rör råd, stöd och information kring hela området psykisk hälsa kopplat till digital utveckling

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?