Meningsfull heldygnsvård

Regionernas hälso- och sjukvård bedriver psykiatrisk heldygnsvård för barn och vuxna, utifrån frivillighet eller tvång.

Tvångsåtgärder kan utföras inom tvångsvården. Regionerna har ett stort ansvar att utföra dessa åtgärder på ett sådant sätt så att de inte kränker individens mänskliga rättigheter. Arbetet med att skapa en trygg och meningsfull heldygnsvård med minsta möjliga behov av tvång behöver ingå i ett ständigt och levande systematiskt arbete.

Regionerna har under lång tid arbetat med att utveckla vården och förbättra tillgången till evidensbaserade vård- och stödinsatser för individer med allvarlig psykisk sjukdom och minska behovet av tvång i psykiatrisk heldygnsvård. Just nu pågår exempelvis ett arbete inom ramen för Safewards Sverige.

UPH fokuserar på den psykiatriska heldygnsvården – och tvångsvården  för barn och vuxna genom att

  • erbjuda en plattform för erfarenhetsutbyte och dialog kring psykiatrisk heldygnsvård och tvångsvård genom öppna samordningsmöten
  • beskriva grundkomponenter för en trygg och meningsfull heldygnsvård med minsta möjliga behov av tvång i syfte att stödja utvecklingsarbete och nationell samsyn
  • anordna webbinarier kring psykiatrisk heldygnsvård och tvångsvård för en bred målgrupp.
  • bidra till utveckling av heldygnsvården genom bland annat workshops med  regioner, kommuner, brukarföreningar och egenerfarna

Öppna samordningsmöten för trygg och meningsfull heldygnsvård

Syftet är att vara en plattform för dialog, erfarenhetsutbyte och samordning av initiativ. Målgrupp är alla som vill bidra till att utveckla psykiatrisk heldygnsvård. Mötena är öppna, korta (45 min) och ligger varannan torsdag under lunchtid.

Datum för mötena: 8/9 + 22/9 + 6/10 + 20/10 + 3/11 + 17/11 + 1/12 + 15/12.

Du ansluter till mötet via denna länk (samma länk till alla möten)

Hjälp oss gärna att sprida inbjudningarna till andra intresserade. Hör av dig till Karin eller Louise om du vill ha inbjudningar till dessa möten.

Material kring En meningsfull heldygnsvårdtillgängligt inom kort

Materialet består av en kortfattad skrift och en affisch som beskriver de komponenter som utgör grunden för en trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård med minsta möjliga behov av tvång. Materialet kan användas direkt i verksamheten och syftar till att tydliggöra vad alla som vårdas behöver erbjudas för att påbörja sin återhämtning, inklusive planering och genomförande av en trygg utskrivning. Materialet har tagits fram utifrån sammanställd kunskap och genom workshops med egenerfarna, chefer och verksamhetsutvecklare i regionerna. Erfarenhetsutbyte har även skett med representanter för Safewards Sverige och med forskare inom omvårdnad i psykiatrisk heldygnsvård.

  • Skrift – Meningsfull heldygnsvård
  • Affisch – Meningsfull heldygnsvård
  • Presentationsmaterial kring trygg och meningsfull heldygnsvård

Hjälpte informationen på sidan dig?