Meningsfull heldygnsvård

Regionernas hälso- och sjukvård bedriver psykiatrisk heldygnsvård för barn och vuxna, utifrån frivillighet eller tvång.

Arbetet med att skapa en trygg och meningsfull heldygnsvård med minsta möjliga behov av tvång behöver ingå i ett ständigt och levande systematiskt arbete. Tvångsåtgärder kan utföras inom tvångsvården. Regionerna har ett stort ansvar att utföra dessa åtgärder på ett sådant sätt så att de inte kränker individens mänskliga rättigheter.

Regionerna har under lång tid arbetat med att förbättra tillgången till evidensbaserade vård- och stödinsatser, utveckla vården och minska behovet av tvång i psykiatrisk heldygnsvård. Just nu pågår exempelvis ett arbete inom ramen för projektet och Facebookgruppen Trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård och Safewards Sverige, ett nätverk som arbetar för att införa Safewards, ett evidensbaserat program för att förebygga hot, våld och tvångsåtgärder.

NSPH Skåne (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Skåne) arbetar med att sprida och utbilda i materialet Återhämtningsguiden – för dig inom heldygnsvård. Materialet stödjer individen i sin återhämtning och personalen i att arbeta återhämtningsinriktat i heldygnsvården. Mer information finns att läsa på aterhamtningsguiden.se.

UPH fokuserar på den psykiatriska heldygnsvården – och tvångsvården för barn och vuxna genom att:

  • erbjuda en plattform för erfarenhetsutbyte och dialog kring psykiatrisk heldygnsvård och tvångsvård genom öppna samordningsmöten
  • beskriva grundkomponenter för en trygg och meningsfull heldygnsvård med minsta möjliga behov av tvång i syfte att stödja utvecklingsarbete och nationell samsyn
  • anordna webbinarier kring psykiatrisk heldygnsvård och tvångsvård för en bred målgrupp.
  • bidra till utveckling av heldygnsvården genom bland annat workshops med  regioner, kommuner, brukarföreningar och egenerfarna

Öppna samordningsmöten för trygg och meningsfull heldygnsvård

Välkommen att delta i Öppna samordningsmöten för trygg och meningsfull heldygnsvård. Syftet med de öppna samordningsmötena är att erbjuda en plattform för dialog, erfarenhetsutbyte och samordning av initiativ.

Målgrupp: alla intresserade som vill bidra till att utveckla psykiatrisk heldygnsvård.

Mötesform: öppna, korta (45 min) digitala möten varannan torsdag under lunchtid, 11.45 – 12.30.

Torsdag 14 september kl. 11.45-12.30: Tema: Implementeringsstöd Meningsfull heldygnsvård och Uppföljande samtal efter tvångsåtgärd

Hör av dig till Kristina Videla eller Karin Lindström för inbjudan till respektive möte med information om innehåll.

Material kring En meningsfull heldygnsvård

En kortfattad skrift och en affisch beskriver de komponenter som UPH tillsammans med  egenerfarna, chefer och verksamhetsutvecklare tagit fram som stöd för en trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård med minsta möjliga behov av tvång vid psykiatriska tillstånd. Materialet kan användas direkt i verksamheten och syftar till att tydliggöra vad alla som vårdas behöver erbjudas för att påbörja sin återhämtning, inklusive planering och genomförande av en trygg utskrivning. Utöver detta bygger titeln, urvalet, beskrivningen av grundkomponenterna liksom ordval på de utvecklingsarbeten som pågår runt om i landet inom ramen för projektet och Facebookgruppen Trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård, Safewards Sverige och NSPH:s Återhämtningsguiden. Erfarenhetsutbyte har även skett med forskare inom omvårdnad i psykiatrisk heldygnsvård.

• Skrift – En meningsfull heldygnsvård – grundkomponenter för en trygg och meningsfull heldygnsvård med minsta möjliga behov av tvång
Skriften utgår ifrån såväl beprövad erfarenhet, som vårdvetenskaplig forskning och har stöd i såväl Hälso- och sjukvårdslagen, Patientlagen, Lagen om psykiatrisk tvångsvård och FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.
• Affisch – En meningsfull heldygnsvård heldygnsvård – grundkomponenter för en trygg och meningsfull heldygnsvård med minsta möjliga behov av tvång

• Webbutbildning – Till VGR:s webbutbildning: Tvångsvård och grundkomponenter för en meningsfull vård 

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?