Prehospital akutpsykiatri

Sedan 2019 har det tagits ett antal initiativ för att förbättra den prehospitala akutpsykiatrin för att utveckla stöd på olika sätt för patienter.

Det har bland annat inneburit särskilt riktade medel genom överenskommelsen psykisk hälsa och suicidprevention som finns mellan SKR och Socialdepartementet. Sedan 2021 har det funnits en satsning för att utveckla ambulanssjukvården inom ramen för överenskommelsen om en God och nära vård. Därutöver har Socialstyrelsen utlyst särskilda medel som regionerna har kunnat ansöka sedan 2021.

Det har resulterat i att regionerna arbetar med utveckling inom området. SKR har under åren genomfört ett antal seminarier där man samlar representanter för regionerna som arbetar med Prehospital akutpsykiatri. Ett särskilt samarbete har skett mellan SKR och Region Stockholm som erbjuder utbildningar för ambulanspersonal kring psykisk ohälsa.

Sekretess inom prehospital akutpsykiatri - en vägledning

Det finns ofta behov av kortfattat, konkret stöd när det gäller sekretess och informationsöverföring vid samverkan inom prehospital psykiatri. Samverkan kan ske mellan exempelvis ambulanssjukvård, larmcentral, psykiatri, polis, primärvård, räddningstjänst och socialtjänst.

SKR har därför tagit fram denna vägledning, som innehåller utvald information om aktuella lagar samt en beskrivning av tillämpning av sekretess vid ett antal möjliga situationer. Syftet är att öka kunskap och förutsättningar för korrekt tillämpning av aktuella lagar även i akuta situationer.

Läs eller ladda ner vägledningen (SKR.se)

Genomförda seminarier

18 december 2023: Prehospital akutpsykiatri
 • Överenskommelsen Psykisk hälsa och Suicidprevention samt utlysning och förordning 2024, Mikael Malm.
 • Polismyndighetens arbete med psykisk ohälsa och suicidförsök ur ett nationellt perspektiv. Patrik Forsemalm, Polisen. Klicka här eller på denna länk för att se bilder.
 • Efterlevandestöd vid suicid i Kalmar län. Cecilia Gramme, Daniel Abrahamsson och Melker Engström, Region Kalmar län. Klicka här för att se bilder.
 • Vilka utbildning inom psykisk hälsa erbjuder Region Stockholm andra regioner 2024 och hur har det sett ut under 2023? Anna Östbom, SKR. Klicka här för att se bilder.
1 november 2023: Prehospital akutpsykiatri – mobila lösningar
 • Mobila lösningar, ”psykiatriambulanser” och kompetens hos ambulanspersonal – hur ser det ut i regionerna? Redogörelse för kartläggningen 2023. Klicka här för att se bilder.
 • Resan vi gjort i Halland och vägen mot digitala distansbedömningar i det akuta skedet. Roger Orlinge, Region Halland. Klicka här för att se bilder.
 • Så här har det fungerat med våra ”psykiatriambulanser” i Östergötland och hur vi bland annat arbetat med kriminalvården. Karin Mossberg, Region Östergötland (inga bilder)
 • I VGR finns psykiatriambulanser, mobila lösningar och det har skett en förstärkning av kompetensen inom ambulanssjukvården. Vad fungerar bra och vad behöver utvecklas vidare? Robert Höglind, Västra Götalandsregionen. Klicka här för att se bilder.
9 maj 2023: Prehospital akutpsykiatri – Hur kan ett stöd till frekventa inringare till larmcentraler utvecklas?
24 februari 2023: Prehospital akutpsykiatri – Rapporter och redogörelser från Socialstyrelsen
 • Sveriges Prehospital akutpsykiatri – nulägesbild, bedömning och utvecklingsförslag, övergripande iakttagelser och förslag. Fatima Azerkan, Socialstyrelsen. Klicka här för att se bilder.
 • Sverige prehospitala akutsjukvård för patienter med psykisk ohälsa – nulägesbild, bedömning och utvecklingsförslag. Iakttagelser och förslag som rör Prehospital psykiatri. Pontus Strålin, Socialstyrelsen. Klicka här för att se bilder.
 • Ansökningar till Socialstyrelsen 2023, Fatima Vejser, Socialstyrelsen (muntlig presentation)
 • SKR arbete 2023 och kommande enkät, Anna Östbom SKR. Klicka här för att se bilder.
 • Delredovisning uppföljning och utvärdering av regeringens satsningar på ambulanssjukvården. Delrapport avseende 2021 års medel. Thomas Malm, Socialstyrelsen. Klicka här för att se bilder.
 • Om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Nya bestämmer om Polismyndigheten och Kriminalvården i Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:62), Kristina Swiech Socialstyrelsen. Klicka här för att se bilder.
10 november 2022: Prehospital akutpsykiatri – hur kan digitalisering vara en hjälp i arbetet?
 • Spot Specialist psykiatrisk vård i hemmamiljö genom digitala möjligheter. Marie Louise Karlsson, Region Västernorrland. Klicka här för att se bilder.
 • Norrbottens digitala utveckling för att stödja prehospitala akutpsykiatrin. Sofi Enström, Region Norrbotten. Klicka här för att se bilder.
 • Jämtland Härjedalens arbete med digitalisering av Prehospital akutpsykiatri. Rikard Sahlin och Andreas Hedenfalk, Region Jämtland/Härjedalen. Klicka här för att se bilder.
 • Hur gick det till och hur fungerar det när ambulansen i Kronoberg fick tillgång till journalen i ambulansen. Att ta del av brukarstyrda inläggningars planer i journalen. Andreas Kallson, David Aldén Region Kronoberg. Klicka här för att se bilder.
 • Några exempel från PM sekretess inom Prehospital akutpsykiatri – en vägledning. Mikael Malm och Martin Rödholm, SKR. Klicka här för att se bilder.
31 augusti 2022: Samverkan sjukvården och polisen
 • I vilka situationer bör samverkan ske mellan hälso- och sjukvården och Polisen i mötet med personer med psykisk ohälsa? Vad säger lagen? Exempel från vägledning och sekretesshandboken. Mikael Malm, Martin Rödholm Anna Åberg SKR.
 • Vad är på gång inom Polisen och hur ser planerna ut för att förbättra samverkan? Patrik Forsemalm, Polisen
 • Exempel på samverkan mellan några regioner och Polisen
 • PAM i Stockholm samverkan med polisen
 • Arvika, Region Värmlands samverkan med bland annat vårdintyg polisen
 • Region Norrbottens mobila team och samverkan polisen och andra aktörer
25 april 2022
 • Vilka regioner som fått särskilda medel, Fatima Vejsel Socialstyrelsen
 • Vem får prata med vem juridisk översyn av sekretesslagstiftningen. Anna Åberg SKR
 • Att ta del av kompetensutveckling Region Stockholm Carolina Fors och Anna Lundström
 • Kartläggning av Prehospital psykiatri vad visar den, Charlotte Nymberg och Pontus Strålin Socialstyrelsen

Kompetensutveckling psykisk ohälsa för ambulanssjukvård

Region Stockholm har tillsammans med SKR utarbetat en basutbildning för medarbetare som arbetar inom ambulanssjukvården. Utbildningen innebär bland annat att man ska få kunskap och förståelse om vanliga psykiatriska tillstånd, förståelse av riskfaktorer för psykisk ohälsa och suicid. Få en färdighet och förmåga att bedöma vårdbehov vid psykiatriska tillstånd och kunna ställa avgörande frågor för att kunna avgöra vad en person som är i kontakt med ambulanssjukvården ska få för stöd och vård.

Utbildningen består av två delar för personen/personerna som genomgår utbildningen. Det första steget är att genomgå en digital utbildning och nästa steg är att delta vid en utbildning med en grupp där teori blandas med olika fall man diskuterar.

Region Stockholm erbjuder utbildningar till regionerna i form av en handledarutbildning så att regionen själv kan utbilda sina medarbetare. De kan även utbilda medarbetare i en enskild region.

För mer information kontakta anna.ostbom@skr.se.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?