Kartläggningen Psykiatrin i siffror

Kartläggningen omfattar verksamhetsdata från samtliga regioner och fokuserar framförallt på att presentera jämförelsetal mellan regionerna gällande barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och rättspsykiatrisk vård i Sverige.

Resultat i kartläggningen 2021

Behovet av barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) fortsätter öka

Mellan åren 2017 och 2021 ökade antalet aktuella barn och unga inom BUP med 14 procent (+17 700 patienter) och antalet årliga besök ökade med 160 000, eller 16 procent. Under 2021 var 6,2 procent av alla barn och unga 0-17 år i kontakt med BUP, vilket är en ökning från 5,5 procent 2017 och en förhållandevis hög andel i internationell jämförelse. Inom BUP dominerar flickor i åldersgruppen 13-17 år och pojkar i åldersgruppen 7-12 år.

Pandemin påverkar psykiatrisk sjuklighet och digitalisering

Flera aktörer beskriver pandemin, med minskad tillgång till skola och sociala sammanhang, som bidragande faktorer till försämrade psykiatriska tillstånd snarare än en bakomliggande orsak till nydebuterade sjukdomstillstånd. Ett exempel är att behovet av heldygnsvård för ätstörningar inom BUP har ökat kraftigt i flera regioner i Sverige, en ökning som även kan ses i ett flertal andra länder.

Pandemin har samtidigt medfört en dramatisk ökning av andelen distanskontakter som nu utgör närmare 40 procent av alla besök inom BUP och 30 procent inom vuxenpsykiatrin. Detta är positivt och ökar tillgängligheten på flera plan samtidigt som det under en lång tid framöver kommer att finnas personer som inte har tillgång till digitala hjälpmedel.

Fler åtgärder för ökad tillgänglighet till BUP behövs

Trots ökad produktion finns en fortsatt bristande tillgänglighet vilket förklaras av att efterfrågan på vård ökat ännu mer. 2021 fick 60 procent av remitterade barn och unga komma på ett första besök till BUP inom 30 dagar. 69 procent av de barn och unga med beslut om behandling påbörjade den inom 30 dagar. Tillgängligheten varierar dock mellan regioner.

Ett fortsatt intensivt utvecklingsarbete behövs utifrån regionala behov och förutsättningar på såväl primärvårdsnivå som inom specialistpsykiatrin. Exempel på åtgärder är att implementera arbetssätt för stegvis vård, bygga ut primärvårdsnivån samt skapa effektivare arbetssätt för ökad produktivitet och digitalisering.

Ökat behov av rättspsykiatrisk vård

Antalet individer som överlämnas till rättspsykiatrisk vård har ökat succesivt med 14 procent sedan 2015. Trenden är ett ökat behov av rättspsykiatriska vårdplatser nationellt, med regionala skillnader, men ännu har vårdplatsantalet endast ökat med 3 procent. Dessutom skall rättspsykiatrin kunna erbjuda platser för häktade och individer från kriminalvården som behöver akut tvångsvård. Sammantaget leder detta till en alltmer ansträngd platssituation.

Vården i siffror

Nytt för i år att utvalda nyckeltal för barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin även redovisas på Vården i siffror. 

Om kartläggningen

Syftet med kartläggningen är i första hand att stimulera utveckling av vården genom att ge regionerna möjlighet att jämföra sig med varandra. Kartläggningen ska inspirera, utmana, ge nya insikter och komma till användning för analys och beslut på såväl regionnivå som förvaltnings- och kliniknivå. Samtidigt är det viktigt att kunna ge en samlad nationell bild av den psykiatriska vården i Sverige. Kartläggningen omfattar bland annat regionernas resurser för öppenvård och heldygnsvård i form av vårdplatser, patientbesök, vårdtillfällen, vårddagar, personal samt kostnader.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?