Kartläggningen Psykiatrin i siffror

Denna kartläggning omfattar siffror från 2020 i samtliga regioner och fokuserar framförallt på att presentera jämförelsetal mellan regionerna gällande den psykiatriska vården i Sverige.

Den 25 maj 2021 presenterar SKR kartläggningen ”Psykiatrin i siffror” som innefattar tre olika rapporter om den psykiatriska vården i Sverige:

Barn- och ungdomspsykiatri: Kartläggning 2020
Vuxenpsykiatri: Kartläggning 2020
Rättspsykiatri: Kartläggning 2020

Besöken till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) fortsätter öka

Mellan åren 2017 och 2020 ökade antalet pågående patienter inom BUP med 13 procent (+15 800 patienter) och antalet årliga besök till BUP ökade med 110 000, eller 11 procent. Under 2020 var 6,1 procent av alla barn 0-17 år i kontakt med BUP, det är en ökning från 5,7 procent 2017 och en förhållandevis hög andel i en internationell jämförelse.

Tillgängligheten behöver öka

2020 fick 66 procent av alla patienter komma på ett första besök till BUP inom 30 dagar. 82 procent av de patienter som remitterades behandling påbörjade sin behandling inom 30 dagar. Tillgängligheten varierar dock mellan regioner.

I rapporten beskrivs tre olika sätt för att öka tillgängligheten till psykiatriska bedömningar för barn och unga, utifrån regionala behov och förutsättningar: Implementera arbetssätt för stegvis vård, bygga ut primärvårdsnivån samt skapa effektivare arbetssätt för ökad produktivitet och digitalisering.

Konsekvenser av pandemin

Antalet kontakter med BUP och vuxenpsykiatrin minskade under våren 2020, när pandemin bröt ut, för att sedan öka igen under sommaren. Antalet distansbesök inom såväl BUP och vuxenpsykiatrin har ökat kraftigt under 2020.
Enligt rapporten är det för tidigt att dra tydliga slutsatser av pandemins effekter på den psykiska hälsan, men många indikatorer pekar mot att den psykiska ohälsan ökat under pandemin och även riskerar leda till långsiktiga negativa konsekvenser.

Fördjupningskapitel

Årets rapporter innehåller även fördjupningskapitel om Psykisk hälsa under covid-19-pandemin, Tillgänglighet till Barn- och ungdomspsykiatrin, Aspekter på primärvårdspsykiatri och Utevistelser och avvikningar inom rättspsykiatrin.

Om kartläggningen

Syftet med kartläggningen är i första hand att stimulera utveckling av vården genom att ge regionerna möjlighet att jämföra sig med varandra. Kartläggningen ska inspirera, utmana, ge nya insikter och komma till användning för analys och beslut på såväl regionnivå som förvaltnings- och kliniknivå. Samtidigt är det viktigt att kunna ge en samlad nationell bild av den psykiatriska vården i Sverige. Kartläggningen omfattar bland annat regionernas resurser för öppenvård och heldygnsvård i form av vårdplatser, patientbesök, vårdtillfällen, vårddagar, personal samt kostnader.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?