Psykiatrin i siffror

Kartläggningen omfattar verksamhetsdata från samtliga regioner och fokuserar framförallt på att presentera jämförelsetal mellan regionerna gällande barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och rättspsykiatrisk vård i Sverige.

Allt fler barn får psykiatrisk vård

Kapaciteten ökar inom psykiatrin, men behoven ökar ännu snabbare. Under 2022 var 6,4 procent av alla barn i landet i kontakt med BUP, vilket är en fortsatt ökning från föregående år.

– Mycket tyder på att den psykiska ohälsan ökar både i Sverige och globalt. Inom psykiatrin ser vi att allt fler barn och vuxna behöver psykiatrisk vård. Kapaciteten inom psykiatrin ökar och allt fler får vård, men behoven ökar snabbare än kapaciteten på många håll, säger Martin Rödholm, projektledare och psykiater på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Läs nyhetsartikel 23 maj 2023 (SKR.se)

Resultat i kartläggningen 2022

År 2022 blev året då covid-19-pandemins påverkan lättade genom borttagna restriktioner men riskerna för en försämrad psykisk hälsa i efterförloppet av pandemin har lyfts i olika sammanhang. Samtidigt tillkom andra oroshärdar som kriget i Ukraina, klimathotet, elkris och hög inflation.

Fler barn och unga får stöd av BUP – men behoven fortsätter öka

Kapaciteten inom psykiatrin ökar och allt fler får vård, men behoven ökar snabbare än kapaciteten på många håll. Drygt 142 000 barn 0-17 år var i kontakt med BUP under 2022. En ökning med drygt 22 000 individer sedan 2017. Det motsvarar 6,4 procent av alla barn i landet, en ökning från 5,5 procent 2017.
Läs mer: Psykiatrin i siffror – Kartläggning av barn- och ungdomspsykiatrin 2022

Vuxenpsykiatrin

Allt fler vågar söka hjälp och den påfrestning som vi ser att pandemin medförde kan leda till ett fortsatt ökande tryck på såväl primärvård som specialistpsykiatri. Ett sådant antagande stärks av den ökning av antal individer (+ 8 %) som var aktuella inom vuxenpsykiatrin 2022 jämfört med pandemiåret 2020 även om bakomliggande orsaker inte analyserats djupare.
Läs mer: Psykiatrin i siffror – kartläggning av vuxenpsykiatri 2022

Ökat behov av rättspsykiatrisk vård

Rättspsykiatrin är en liten del av specialistpsykiatrin och berör förhållandevis en liten andel av patienterna. De senaste årens kartläggningar visar att antalet inskrivna inom rättspsykiatrin ökat årligen, en ökning med 16 % mellan 2017 och 2022. Dessutom ökar antalet vårdtillfällen och vårddagar. Det finns regionala skillnader både när det gäller antal vårdplatser per region men också i hur regionerna ser på vilket behov man har. Den nationella trenden är dock ett ökat behov av rättspsykiatriska vårdplatser och den har varit särskilt tydlig från 2017 fram till nu.
Läs mer: Psykiatrin i siffror – kartläggning av rättspsykiatrin 2022

Vården i siffror

Utvalda nyckeltal för barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin redovisas även löpande på Vården i siffror.

Om kartläggningen Psykiatrin i siffror

Syftet med kartläggningen är i första hand att stimulera utveckling av vården genom att ge regionerna möjlighet att jämföra sig med varandra. Kartläggningen ska inspirera, utmana, ge nya insikter och komma till användning för analys och beslut på såväl regionnivå som förvaltnings- och kliniknivå. Samtidigt är det viktigt att kunna ge en samlad nationell bild av den psykiatriska vården i Sverige. Kartläggningen omfattar bland annat regionernas resurser för öppenvård och heldygnsvård i form av vårdplatser, patientbesök, vårdtillfällen, vårddagar, personal samt kostnader.

Hjälpte informationen på sidan dig?