Elevhälsan

Alla elever i grundskolan och gymnasieskolan ska ha tillgång till en elevhälsa som ska ge medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. 

Glad leende kille i 15-års åldern som äter på en klubba

Elevhälsan tar redan i dag stort ansvar för frågor som gäller psykisk hälsa hos barn och unga, och har stor möjlighet att spela en central roll i det framtida arbetet med att minska den psykiska ohälsan. Inom ramen för Uppdrag Psykisk Hälsa bedrivs flera olika projekt som fokuserar på elevhälsan, bland annat att undersöka om det går att förstärka elevhälsan och göra den till en första linje-verksamhet i samverkan med socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

En av utgångspunkterna med elevhälsobaserad modell är att ge alla barn och ungdomar möjlighet att söka hjälp själva och få hjälp tidigare.

Elevhälsobaserad modell för första linjen

En elevhälsobaserad modell innebär att olika aktörer arbetar tillsammans för att erbjuda förebyggande och tidiga insatser med elevhälsan som den gemensamma arenan. Det är ett bra sätt att arbeta med lättillgängliga och kvalitativa insatser till barn, unga och deras föräldrar. Att ge tidiga insatser på skolan som arena innebär att barnen och de unga inte behöver förflytta sig från skolan, utan den kompetens som barnet eller den unge behöver istället kommer till skolan.

Läs om arbetet med elevhälsobaserad modell för första linjen

Kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insatser, EMQ

EMQ är ett kvalitetsregister som kan bidra med data för att visa på resultat, jämföra och bidra till en likvärdig elevhälsa för elever i Sverige.

Det övergripande syftet med kvalitetsregistret är att följa och utvärdera barn och ungdomars hälsa och utveckling i skolåldrarna över tid. EMQ möjliggör öppna jämförelser av elevhälsan för att utvärdera om det föreligger en likvärdig elevhälsa nationellt. Idag svarar online data från EMQ bland annat på andel elever som träffat skolsköterskan för hälsoundersökning och hälsosamtal, psykosocial hälsa, antal elever per skolsköterska och skolläkare, specialistutbildning och kurs i Motiverande samtal för skolsköterskor. Idag är Blekinges kommuner anslutna samt Norrköpings kommun.

Vill du läsa mer om den utredning som nu pågår på Socialstyrelsen avseende EMQ och Folkhälsomyndighetens syn på utvecklingen för detta område samt ta del av inrapporterad data kan du läsa mer här https://emq.nu/.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?