Kraftsamling för psykisk hälsa

Kraftsamling för psykisk hälsa syftar till att skapa förutsättningar för ett brett, långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete inom området psykisk hälsa.

Detta hälsofrämjande utvecklingsarbete innebär såväl en bred samhällsförändring som omvandling av dagens välfärdstjänster. Det är omställningar som överensstämmer med Strategi för hälsa, nära vård och omsorg och ökad digitalisering som redan pågår på SKL.

Kraftsamlingen inleddes med en kickoff den 9 september som finns inspelad och dokumenterad här.

Vår målsättning är att i december 2019 ha ett första förslag på en gemensam arbetsplan med initiativ där aktörer från olika delar av samhället går samman och bidrar med olika pusselbitar, samt ett förslag på samarbetsmodell för fortsatt arbete under 2020. Under 2020 är förhoppningen att alla deltagande aktörer fortsätter att konkretisera arbetet så vi tillsammans kan nå en långsiktig gemensam arbetsplan och samarbetsmodell för de kommande tio åren: 2020–2030.

Nu välkomnar SKL dig och din organisation att vara med och utforma Kraftsamlingen och att delta i ett konkret gemensamt arbete. Vill du/ni delta i Kraftsamlingen? Anmäl dig här!

Kraftsamlingens mål är:

  1. Ett mer hälsofrämjande samhälle och levnadsätt
  2. Individer som är rustade för att nå sin fulla potential och välmående i det samhälle som vi lever i
  3. Hållbara stöd till de som behöver

För att nå dessa mål krävs ett sektorsövergripande arbete som omfattar ett stort antal aktörer – från såväl myndigheter, kommuner och regioner, som från näringsliv och civilsamhälle. Under hösten påbörjas kraftsamlingen med arbete i två arbetsströmmar: dels konkret arbete inom ett antal prioriterade initiativ, dels ett långsiktigt arbete för att samla och organisera denna bredd av aktörer.

Deltagande organisationer kommer gemensamt att styra kraftsamlingen, genom att alla får möjlighet att beskriva:

  • Vilka mål de ser behöver uppnås
  • Vilka projekt eller vilket arbete de för närvarande genomför inom området
  • Vad skulle behöva stöd eller hjälp med för att uppnå det
  • Vad de skulle kunna stödja eller hjälpa andra med

Dessa fyra punkter bildar dels en gemensam grund för kraftsamlingen som helhet, dels en potential för samarbete och stöd mellan aktörerna. Med hjälp av dessa punkter kan en initiativlista utformas, som länkar samman pågående och planerat arbete med den övergripande målsättningen. Inom initiativlistan finns möjlighet att utforska behov av stöd och gemensam planering mellan olika aktörer.

Under 2020 konkretiseras båda arbetsformer och initiativlista, genom att förankring sker i varje organisation och ansvar fördelas.

Med utgångspunkt i denna ansvarsfördelning kan sedan arbetet formaliseras under senare delen av 2020. Under denna tidsperiod planeras också arbetet, för att kunna påbörjas 2021.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?