Kraftsamling för psykisk hälsa

Kraftsamling för psykisk hälsa syftar till att skapa förutsättningar för ett brett, långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete inom området psykisk hälsa.

Detta hälsofrämjande utvecklingsarbete innebär såväl en bred samhällsförändring som omvandling av dagens välfärdstjänster. Det är omställningar som överensstämmer med Strategi för hälsa, nära vård och omsorg och ökad digitalisering som redan pågår på SKL.

Kraftsamlingens mål är:

  • Ett mer hälsofrämjande samhälle och levnadsätt
  • Individer som är rustade för att nå sin fulla potential och välmående i det samhälle som vi lever i
  • Hållbara stöd till de som behöver

För att nå dessa mål krävs ett sektorsövergripande arbete som omfattar ett stort antal aktörer – från såväl myndigheter, kommuner och regioner, som från näringsliv och civilsamhälle. Under hösten påbörjas kraftsamlingen med arbete i två arbetsströmmar – dels konkret arbete inom ett antal prioriterade initiativ, dels ett långsiktigt arbete för att samla och organisera denna bredd av aktörer. Gemensamt för hela arbetet är uppbyggnaden av en samlande arena för aktörer mötas för att utveckla idéer och föra en hälsofrämjande samhällsdiskussion.

Eftersom Kraftsamlingen syftar till att skapa förutsättningar för förutsägbart och hållbart arbete där ett stort antal aktörer kommer att delta, krävs en strukturerad process för att utforma arbets- och organisationsformer, ansvarsområdet, samt för att möjliggöra förankring hos varje aktör.

Vi är just nu i förberedelsefasen av arbetet, som syftar till att identifiera viktiga aktörer inom området psykisk hälsa. Vi genomför därför nu en intressentkartläggning. Denna kartläggning ligger till grund för en intressentanalys som resulterar i inbjudan till Kickoff efter sommar- och semesterperioden. Under hösten sker formering av kraftsamlingen genom ett antal workshops, där vi gemensamt utvecklar arbetsformer och en lista över initiativ som ska genomföras inom ramen för kraftsamlingen.

Under 2020 konkretiseras båda arbetsformer och initiativlista, genom att förankring sker i varje organisation och ansvar fördelas. Med utgångspunkt i denna ansvarsfördelning kan sedan arbetet formaliseras under senare delen av 2020. Under denna tidsperiod planeras också arbetet, för att kunna påbörjas 2021.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?