Suicidprevention

Ansvaret för det praktiska suicidförebyggande arbetet ligger oftast huvudsakligen hos regionala och lokala aktörer. Uppdrag Psykisk Hälsa erbjuder stöd till de regionala suicidpreventionssamordnarna i att samordna sig på nationell nivå.

I de flesta län finns regionala samordnare för suicidprevention som samverkar på regional nivå exempelvis genom att ta fram regions- eller länsövergripande handlingsprogram för suicidförebyggande åtgärder.

Enligt en uppföljning av landstingens suicidpreventiva arbete som Folkhälsomyndigheten genomfört har antalet landsting som uppger att de arbetar med suicidprevention utanför den kliniska verksamheten har ökat från 71 procent 2015 till 86 procent 2017. Antalet regionala samordnare har också ökat och i dagsläget finns alla län representerade i gruppen som Uppdrag Psykisk Hälsa stödjer (alla län har dock inte en regional samordnare av suicidprevention som ett formellt uppdrag).

Utbildningsinsatser som rör suicidprevention

Uppdrag Psykisk Hälsa tillhandahåller även utbildningsinsatser när det gäller suicidprevention när det gäller asylsökande och nyanlända för att sprida kunskaper inom området. Utbildningstillfällena har filmats och finns tillgängliga webben. Även nationella självskadeprojektet har tagit fram utbildningar och kunskapsstöd som främst rör självskadebeteende men som även relaterar till suicidprevention.

Suicidprevention finns med som en tydlig del i arbetet med de kunskapsmaterial som sammanställs inom Programområde psykisk hälsa (en del av struktur för kunskapsutbyte) samt i Elevhälsohandboken.

 

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 14 januari 2018 av Är du intresserad av att beställa material?