Suicidprevention

Suicidprevention är ett ansvar för hela samhället. Därför behövs tydliga och gemensamma strategier. SKR stöder arbetet bland annat genom att stödja lokala samarbeten mellan kommuner och regioner.

Folkhälsomyndigheten har ett nationellt samordningsansvar för suicidprevention och har bland annat nätverk för regionala suicidpreventiva samordnare, myndigheter och civilsamhällesorganisationer.

Stöd till det lokala och regionala suicidpreventiva arbetet

Det är viktigt att det finns en bred samverkan mellan berörda aktörer i samhället för ett verksamt suicidpreventivt arbete. I många län finns gemensamma handlingsplaner eller strategier för det suicidpreventiva arbetet. Verksamheter som behöver vara delaktiga är till exempel skola, socialtjänst, samhällsbyggnad och räddningstjänst inom kommunerna, samt verksamheter inom regionen såsom psykiatri, övrig hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Samverkan behöver även finnas lokalt med aktörer såsom Polisen, Trafikverket och Länsstyrelserna samt med civilsamhället.

Förebygga suicid i fysisk miljö

Suicidprevention behöver beaktas i den fysiska samhällsplaneringen. SKR:s skrift Förebygga suicid i fysisk miljö kan användas som ett stöd i det arbetet. Skriften är ett inspirationsmaterial för kommunernas arbete och innehåller också goda exempel och erfarenheter från flera kommuner, bland annat Karlskoga, Sundsvalls och Varbergs kommuner. Läs eller ladda hem skriften Förebygga suicid i fysisk miljö (SKR.se)

Arenor för samverkan kring suicidprevention

Stödlistan

På stödlistan finns tips och resurser kring suicidprevention samlat. Klicka här för att läsa mer. 

Kommunalt nätverk

SKR har ett nätverk för arbetet med suicidprevention i kommuner. Alla kommuner är välkomna att delta. Det finns en gemensam teamsyta och hålls gemensamma digitala möten med olika teman för erfarenhetsutbyte mellan kommunerna.

Många kommuner arbetar aktivt med suicidprevention. Ett tecken på det är att antalet kommuner som angett att de har en handlingsplan för suicidprevention ökar. Handlingsplanerna kan vara ett bra verktyg för arbetet framåt och alltfler arbetar aktivt med suicidpreventiva aktiviteter utifrån dessa.

Vill du delta i nätverket? Kontakta maria.svernehem@skr.se om du vill ha en inbjudan till nätverket.

Suicide Zeros hemsida kan du se utvecklingen av kommunernas arbete med suicidprevention och hur arbetet kan utvecklas.

Länkar

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?