Asylsökande & nyanlända

Landsting och regioner i samarbete med SKL genomför kunskapslyftet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända. Genom programmet ”Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända” stöder vi landsting och regioner i arbetet med att förbättra den psykiska hälsan för målgruppen.

Utbildningsdag för ungdomsmottagningen om asylsökande och nyanlända

Tisdagen den 8 maj 2018 bjuder vi in till en utbildningsdag i Stockholm för ungdomsmottagningen om asylsökande och nyanlända, om hedersrelaterat våld och om könsstympning. Läs mer

Syftet med satsningen är att ge möjligheter för alla landsting och regioner att tillgodogöra sig de verktyg och arbetsmetoder som togs fram och prövades i förstudien. Målet med Hälsa i Sverige är att ge landsting och regioner effektiva verktyg för att utbilda all personal som kan vara med och bidra till en positiv hälsoutveckling för asylsökande och nyanlända. Det handlar om att öka kunskapen och stärka kapaciteten i hela landet och på alla nivåer. Från grundläggande insatser som kommer alla asylsökande och nyanlända till del, till behandlingar i den specialiserade psykiatrin.

Utbildning i flera steg

SKL har tagit fram nationella utbildningar som motsvarar de faktiska behoven i regioner och landsting. De nationella utbildningarna är utformade för att ge deltagarna möjlighet att sprida kunskaperna vidare till kollegor och andra medarbetare. Landstingen har skickat deltagare till de nationella utbildningarna med uppgift att sprida kunskap, verktyg och engagemang vidare inom sina egna regioner. Kunskapslyftet är i en regional spridningsfas, där de som utbildats nationellt anpassar utbildningarna till regionala och lokala förutsättningar och utbildar sina kollegor. Under åren 2016 och 2017 har omkring 20.000 medarbetare utbildats inom ramen för detta kunskapslyft.

 

20.000

Sedan hösten 2016 har 20.000 medarbetare i kommuner och landsting utbildats.

I den första fasen av programmet analyserade landstingen vilka personalgrupper som behöver mer utbildning, och vilka utbildningar som är mest angelägna. Vilket stöd behövs för att förbättra vården och omsorgen för asylsökande och nyanlända? Dedikerade samordnare inom varje landsting har analyserat behoven baserat på underlag från fler än 300 olika verksamheter.

En satsning som möjliggjorts av regeringen

Kunskapslyftet som kallas Hälsa i Sverige har gjorts möjligt genom att regeringen i juni 2016 beviljade SKL 30 miljoner kronor för att stärka en positiv hälsoutveckling hos asylsökande och nyanlända. Hälsa i Sverige genomförs mot bakgrund av den förstudie som Uppdrag Psykisk Hälsa presenterade 2016. Förstudien visar att det finns möjligheter att effektivisera och förbättra vården och omsorgen för att öka den psykiska hälsan hos asylsökande och nyanlända.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 31 januari 2018 av Charlie Brusvik Är du intresserad av att beställa material?