Primärvårdsnivå för barn och ungas psykiska hälsa (första linjen)

Verksamheter på primärvårdsnivå som har i uppdrag att ta emot barn och unga med psykiska ihållande besvär och lindriga till medelsvåra psykiatriska tillstånd kallas ofta första linjen. Uppdrag Psykisk Hälsa har under flera år gett utvecklingsstöd till dessa verksamheter genom att ta fram stödmaterial, nulägesbeskrivningar och erbjuda forum för erfarenhetsutbyte.

Första linjen ska upptäcka, förebygga och ge stöd

Första linjen är ett samlingsbegrepp för de verksamheter och funktioner som tillsammans har ett uppdrag att ta emot barn och unga med psykiska ihållande besvär och lindriga till medelsvåra psykiatriska tillstånd. Tillsammans ska verksamheter och funktioner inom första linjen kunna ge stöd och hjälp oberoende av om orsakerna är psykologiska, medicinska, sociala eller pedagogiska.

Första linjen har ofta i uppdrag att

  • främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa
  • ringa in och definiera problem, symtom och besvär
  • hänvisa och remittera vidare till andra aktörer
  • vara ett konsultativt stöd för andra verksamheter som möter barn som mår dåligt
  • ge stöd till barn enskilt eller i grupp, och till familjen.

Forum psykisk hälsa barn och unga – primärvård

SKR anordnar digitala möten för erfarenhetsutbyte för chefer och utsedda verksamhetsutvecklare inom primärvårdsnivån för barns och ungas psykiska hälsa. Kontaktperson är anna.jonsson@skr.se.

Lägesbeskrivning från 2022

I skriften Första linjen för barns och ungas psykiska hälsa 21/22 presenteras regionernas beskrivning av deras första linje. Regionerna har fått svara på frågor om organisation, tillgänglighet, bemanning, stöd- och behandlingsinnehåll, uppföljning, samverkan, utmaningar och lärdomar. En liknande kartläggning gjordes 2020. 

Första linje-boken

Uppdrag Psykisk Hälsa tog 2018 fram Första linje-boken – stödmaterial för första linjens arbete med barn och ungas psykiska hälsa. I boken kan du läsa om vad första linjen för barn och unga kan göra och vilka insatser som första linjen kan eller skulle kunna erbjuda barn, unga och anhöriga. Fokus ligger på själva insatserna, inte på vilken aktör som genomför dem eller hur arbetet inom första linjen för barn och unga är organiserat. Innehållet i Första linje-boken bygger på kunskap och praktisk erfarenhet från många olika verksamheter runt om i Sverige.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?