Nationella vård- och insatsprogram

Genom nationella vård- och insatsprogram (VIP) inom området psykisk hälsa tillgängliggörs den samlade kunskapen om insatser enligt evidens och beprövad erfarenhet för berörda verksamheter, professioner och chefer. 

Befintlig kunskap på användarvänligt sätt

Vård- och insatsprogram omfattar allt från insatser för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa till högspecialiserad vård för barn och unga, vuxna och äldre. Genom programmen tillgängliggörs evidens- och erfarenhetsbaserad kunskap som stöd för mötet med individen för personalen i primärvård, specialistvård, skola och socialtjänst. Detta skapar förutsättningar för ett bra och personcentrerad bemötande, samt rätt insatser utifrån individens behov. Vård- och insatsprogram är helt anpassade för personal, med fokus på hur en insats utförs.

Varför arbete med nationella vård- och insatsprogram?

Rätt kunskap behöver finnas i varje möte mellan personal och individ. Socialstyrelsens riktlinjer riktar sig till hälso- och sjukvården. Vård- och insatsprogram har ett bredare grepp och presenterar kunskap utifrån nationella riktlinjer och andra kunskapssammanställningar på ett sätt som är anpassat efter behoven på olika yrkesgrupper både inom regioner och kommuner. Det övergripande syftet med vård- och insatsprogram är att stöd och vård ska ges mer jämlikt och med bästa möjliga resultat. Samarbete är resurseffektivt jämfört med att regioner/kommuner gör samma kunskapssammanställning regionalt/lokalt. En samlad plats där olika verksamheter och professioner kan ta del av varandras kunskapsunderlag bidrar också till bättre helhetssyn kring individer (patienter/brukare) och realistiska förväntningar verksamheter emellan.

Processen för arbetsgruppens arbete

Processen att ta fram vård- och insatsprogram utförs av en nationell arbetsgrupp. Det finns framtagna processer för arbetsgruppernas arbete med vård- och insatsprogram. Arbetssättet innebär att chefer, medarbetare och experter engageras i berörda verksamheter, då deras delaktighet är en förutsättning för lyckad spridning och implementering i ett senare skede.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?