Ungdomsmottagningar

Ungdomsmottagningar finns i nästan alla kommuner och har förutsättningar att spela en viktig roll i att förebygga och erbjuda tidiga insatser vid psykisk ohälsa.

130 miljoner till psykisk hälsa på ungdomsmottagningen

Under år 2016 och 2017 satsade staten 130 miljoner kronor årligen på kommuner och landsting för att stärka och stimulera ungdomsmottagningarnas arbete med psykisk hälsa och psykisk ohälsa. Hur medlen användes under år 2016 finns sammanfattat i en rapport:

Stor variation i ungdomsmottagningarnas förutsättningar

Främjande och tidiga insatser behöver kännetecknas av att de är lättillgängliga. De bör också hålla hög kvalitet. Det förutsätter att det finns rätt kompetens bland personalen som arbetar på mottagningarna och att man har bra verktyg att arbeta med när det gäller psykisk hälsa.

Under år 2016 gjorde Uppdrag Psykisk Hälsa en kartläggning av Sveriges samtliga ungdomsmottagningar. Kartläggningen visade bland annat att det finns en stor variation mellan olika ungdomsmottagningar när det gäller förutsättningar för att arbeta med psykisk hälsa. Du kan läsa mer i den här rapporten:

Ungdomsmottagningarna uppdrag och roll

Kommuner och landsting avgör själva om de vill driva ungdomsmottagningar och vilken roll som ungdomsmottagningen i så fall bör ha när det gäller arbetet med psykisk hälsa. Det finns just nu ingen nationell vägledning för ungdomsmottagningars arbete med psykisk hälsa.

Ett förtydligande kring ungdomsmottagningarnas uppdrag när det gäller psykisk hälsa behövs. Som stöd i det arbetet har Uppdrag Psykisk Hälsa bland annat tagit fram ett stödmaterial för hur man kan arbeta med att upptäcka, kartlägga och agera mot psykisk ohälsa:

Att arbeta med självskadebeteende på ungdomsmottagningar

En undersökning i svenska högstadieskolor visar att uppemot 40 procent av de undersökta ungdomarna vid något tillfälle hade skadat sig själva. Ungdomsmottagningar är en av flera verksamheter som kan erbjuda förebyggande och stödjande insatser vid lindrigare problematik.

Som stöd i det arbetet har Uppdrag Psykisk Hälsa tillsammans med Nationella Självskadeprojektet tagit fram ett material:

Suicidförebyggande arbete på ungdomsmottagningar

Ungdomsmottagningar har en viktig roll att fylla när det gäller att uppmärksamma och göra en första bedömning av ungas självmordstankar. Uppdrag Psykisk Hälsa har tagit fram ett material som kan användas i det arbetet:

Hjälpte informationen på sidan dig?