Sociala investeringar

Sociala investeringar är avgränsade satsningar som både ger bättre utfall för målgruppen och samtidigt leder till minskade samhällskostnader på längre sikt. 

Skillnaden mellan sociala investeringar och andra satsningar är framför allt det systematiska arbetssättet som möjliggör uppföljning, utvärdering och implementering av lyckade satsningar.

Satsa resurser på ett strukturerat och genomtänkt vis

Sociala investeringar handlar om att satsa resurser på ett strukturerat och genomtänkt vis för att uppnå ett visst resultat över tid. För att lyckas med ambitionerna krävs ett systematiskt arbete som hela tiden sätter sociala och ekonomiska utfall i fokus, så att organisationen:

  • prioriterar och genomför tidiga insatser som förväntas ha effekt
  • kontinuerligt följer upp och utvärderar om och hur satsade resurser gör faktisk nytta
  • får bättre förmåga att arbeta tvärsektoriellt inom den ordinarie verksamheten.

Systematiken ökar den offentliga sektorns kapacitet att omsätta politiska mål till verklighet och att driva innovations- och utvecklingsarbete mer effektivt. Det går inte på förhand veta hur utfallet kommer att bli, men i sociala investeringar är mätningar och utvärderingar själva grunden för beslut om fortsatt arbete.

Är organisationen riggad för utveckling?

Innan arbetet med satsningen kan börja behöver ett antal organisatoriska förutsättningar vara på plats. Det krävs t.ex. nära kopplingar mellan den strategiska och den operativa nivån för att arbetet med sociala investeringar ska leda till högre kvalitet och förändrade arbetssätt. Både politiska initiativ och ledningens styrsignaler behöver nå hela vägen ut i verksamheten. Verksamheten behöver även få det stöd som krävs för att analysera, genomföra, utvärdera och implementera arbetet.

Arbetsmodell för sociala investeringar

Sveriges Kommuner och Regioner har tagit fram en modell för att genomföra en satsning som en social investering. Modellen består av sex komponenter som leder hela vägen från behovsanalys till implementering. Alla komponenter är utformade för offentlig sektor och visar vilket arbete som behöver göras organisatoriskt, strategiskt och operativt genom hela processen.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?