Grundutbildning om SIP för vuxna

Här hittar du förslag till grundutbildning i SIP för vuxna. Upplägget passar personal med liten eller ingen förkunskap om SIP. Innehållet och upplägget går att anpassa så att det passar just er verksamhet och de ni samverkar med. Utbildningen tar fyra timmar, inklusive tid för paus.

1.
Förbered rummet och utrustningen i förväg
 • Välj ut vilka delar av webbutbildningen i SIP för vuxna ni vill visa deltagarna.
 • Möblera rummet så att de medverkande kan sitta i mindre grupper.
 • Placera deltagarna så att de sitter med sina samverkanspartners och helst inte sina närmsta kollegor.
 • Förbered lokalt framtaget material att delas ut till deltagarna, exempelvis överenskommelser, lokala rutiner och SIP-blanketten.

Skriv gärna ut ett exemplar till varje deltagare av skriften Använd SIP för vuxna – ett verktyg för samverkan.

3.
Arbeta med vinjetter i smågrupper

Vinjetter är bra för att komma igång och diskutera hur SIP-arbetet kan gå till rent praktiskt. Det är också ett sätt att ta reda på hur kommunens och regionens verksamheter samverkar.

 • Dela upp deltagarna i grupper, utse en ledare för varje grupp vars uppgift är att ansvara för gruppens arbete. Det är viktigt att medarbetare från verksamheterna deltar då de vet hur arbetet går till.
 • Under workshopen kan deltagarna också få i uppgift att identifiera styrkor, svagheter, hot och hinder kring SIP-arbetet.
 • Här finns färdiga vinjetter att ladda ner, som skildrar vuxna i olika situationer med olika behov:

Diskussionsfrågor till vinjetterna:

 • Behövs en samordning? Om ja, vem borde kalla till samordningsmöte?
 • Om ni tycker att det behövs en SIP, vem är bäst lämpad att vara ansvarig för planen?

Diskussionsfrågor för att få syn på era lokala utmaningar:

 • Hur skulle ni önska att det fungerade för personerna i vinjetterna?
 • Hur fungerar det i verkligheten hos er?
 • Vad behöver ni göra för att det ska fungera bättre hos er?
 • Var brister samordningen? Hur kan ni arbeta med det?
 • Var brister ansvarsfördelningen? Hur kan ni arbeta med det?
 • Vilka personer i era organisationer behöver ytterligare involveras i arbetet?
 • Vilken typ av beslut behöver fattas för att ni ska kunna rätta till det som inte fungerar?
 • På vilken nivå i organisationernas beslutshierarki behöver beslut fattas?
5.
Utvärdera Avsluta med att låta deltagarna fylla i en utvärdering för att få information om vad de tyckte om utbildningsdagen.

Hjälpte informationen på sidan dig?