Mötescirkel för stödperson

Mötet delas in i fem delar som tar olika lång tid, fördela tiden enligt cirkeln.

Inledning

Prata igenom innan mötet med den som mötet handlar om, huvudpersonen, vilken roll hen vill att du ska ha och vad du ska bidra med. Ordförande leder mötet och skapar trygghet för deltagarna. Ordförande berättar om syftet med mötet, hur lång tid som är avsatt och hur mötet går till. Alla på mötet presenterar sig kort. Förbered dig på att presentera dig kort.

Under mötet:

 • Den mötet handlar om, huvudpersonen, presenterar sig.
 • Du presenterar dig, vilken relation du har till hen och vilken roll du har på mötet.
 • De andra presenterar sig.

Aktuell situation

Här ska deltagarna kort beskriva hur de uppfattar situationen för huvudpersonen. Tänk igenom vad som är viktigt att få med.

Under mötet:

 • Vad fungerar bra? Beskriv kort.
 • Vad fungerar inte så bra? Beskriv kort.

Behov

Denna del tar längst tid. Tillsammans ska ni komma fram till vad som behövs för att det ska bli bra för huvudpersonen. Dennes behov ska beskrivas tydligt. Mål ska formuleras om vad som behöver hända på lång och kort sikt. Målen ska vara konkreta och tydliga. Alla deltagare beskriver vilka mål de tycker är viktiga och vilken hjälp de kan ge.

Under mötet:

 • Beskriv hur du ser på huvudpersonens behov på lång sikt. Beskriv så konkret du kan.
 • Vad behövs för att det ska fungera för huvudpersonen?
 • Vad behövs på kort sikt? Beskriv konkret.
 • Vad kan huvudpersonen göra själv?
 • Vad behöver hen hjälp med?
 • När behövs hjälpen?
 • Hur ofta behöver hen hjälp?
 • Vilka ska hjälpa?
 • Vad kan du bidra med?

Sammanfattning

Ordförande sammanfattar vad ni kommit fram till under mötet vilket skrivs ner i en plan (SIP). I planen står det tydligt bland annat vem som ska ge vilken hjälp och vem ni kan ha kontakt med om ni har frågor. Det är viktigt att det blir tydligt vad den huvudansvarige ska göra. Om huvudpersonen har önskemål om vem som ska vara huvudansvarig – tala om det! Fråga om något är oklart!

Under mötet:

 • Har du förstått vad som ska göras och vem som ska göra vad?
 • Har huvudpersonen förstått?
 • Tycker du att det låter bra?
 • Huvudansvarig för planen utses och vad denne ska göra.
 • Är det tydligt vem huvudpersonen kan kontakta om hen har frågor eller om något inte fungerar?

Avslutning

Alla deltagare får planen skriftligt eller digitalt, direkt eller senare. Uppföljningsmöte bokas för att vara säker på att allt går som planerat. När samordning inte längre behövs avslutas planen.

Om huvudpersonen vill kan hen berätta hur hen tyckte mötet var. Stöd gärna hen i detta. Med hjälp av enkäten SIP-kollen kan anonym feedback ges på upplevelsen av mötet.

Under mötet:

 • Tid för uppföljning bokas alternativt avslutas SIP:en.
 • Har ni fått ett exemplar av planen som beskriver när, var och hur ni ska få hjälp? Om inte när och hur får du den?
 • Är huvudpersonen nöjd ?
 • Hur var mötet för dig?

Hjälpte informationen på sidan dig?