Följ upp och utvärdera SIP

För att fortsätta utveckla arbetet med SIP är det viktigt att ta reda på hur alla inblandade upplevt planeringen, vilka problem som kan uppstå och vilken effekt planen fått

Pojke på golvet med lekklossar

Upplevelsen av delaktighet, inflytande och meningsfullhet stärker samarbetet och gör så att insatser får bättre effekt.

Enkäter för att utvärdera SIP-möten

I Skövde utvärderar man och följer upp SIP-möten med hjälp av enkätfrågor till vårdnadshavare och professionella. Enkäten delas ut både vid det sista mötet och efter 6 månader. Enkäterna ställer frågor om hur samverkan har fungerat och om vad planen fått för effekt.

Vill du dela med dig av ert material för uppföljning och utvärdering?

Kontakta Karin Lindström

Intervjuer om delaktighet och erfarenheter

Region Gotland har intervjuat ungdomar och familjer om hur de upplever effekten av SIP och om de känt sig delaktiga i arbetet. De intervjuade fick också fritt dela med sig av sina erfarenheter och önskemål inför framtiden.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 5 december 2017 av Karin Lindström Är du intresserad av att beställa material?