Mötescirkel

Trygga möten behöver struktur. Med hjälp av mötescirkeln får alla deltagare möjlighet att förbereda sig inför mötet och kan i förväg få förståelse för hur det går till. 

Att förbereda sig med hjälp av mötescirkeln underlättar deltagarnas förväntningar och gör det lättare att fokusera på det viktigaste som mötet ska handla om. Målet är att mötet ska bli hanterbart och meningsfullt för alla involverade. Se gärna filmen nedanför om hur mötescirkeln fungerar.

Olika mötescirklar för olika målgrupper

Det finns åtta olika cirklar, som var och en riktar sig till sin respektive målgrupp. Det som skiljer sig åt cirklarna emellan är främst språket och den uppgift samt ansvar var och en har under mötet. Innehållet är synkroniserat så att alla deltagare kan använda sina olika cirklar samtidigt under mötet.

Cirklarna finns för:

  • SIP-mötets ordförande: Den som leder mötet, det kan vara en verksamhetsrepresentant eller en extern mötesledare som enbart har till uppgift att leda mötet. Ibland leder personen som ska ha en SIP själv mötet
  • Personal: Övriga verksamhetsrepresentanter som deltar i mötet
  • Äldre: Äldre brukare, klienter, patienter
  • Närstående: Närstående som deltar på mötet. Det kan t.ex. vara släkting, vän eller anhörig till den äldre.
  • Vuxna: Vuxna brukare, klienter, patienter
  • Ungdomar: Unga som deltar på mötet och bedöms kunna förstå och använda sig av en mötescirkel
  • Föräldrar: Vårdnadshavare, förälder, familjehemsförälder eller annan som har en föräldraroll till barnet och ungdomen
  • Övriga: Andra deltagare på mötet, det kan t.ex. vara God man, släkting, anhörig, närstående, vän, peer support, stödperson, kontaktperson mm

Skriv ut eller beställ mötescirklar

Det går att skriva ut mötescirklarna i A3 och A4-format. Det går även att beställa mötescirklar av oss till självkostnadspris.

Roller i SIP-arbetet

Initiativtagare – den som tar initiativ till SIP
Den personal som upptäcker att SIP behövs och tar initiativ till att börja SIP-arbetet kallas initiativtagare. Det behöver inte vara initiativtagaren som leder arbetet eller mötena. Det måste inte heller vara initiativtagaren som har huvudansvar för planen.

Ordförande – den som leder SIP-mötet
Den person som leder mötet när en SIP upprättas brukar kallas ordförande eller mötesledare. Det behöver inte vara samma person som har initierat arbetet eller som har huvudansvar för planen.

Huvudansvarig – den som kallar till SIP-möten och följer upp
Det måste framgå av planen vilken huvudman som har det övergripande ansvaret för planen. I praktiken är det alltid någon från antingen socialtjänsten eller hälso- och sjukvården. Den huvudansvariga ska kalla till möten och se till att de planerade insatserna följs upp. Vem som blir huvudansvarig beror på behoven och på vilka insatser som behövs. Huvudansvarig behöver inte vara samma person som har initierat SIP eller som är ordförande på mötena.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?