Mötescirkel för personal

Mötet delas in i fem delar som tar olika lång tid, fördela tiden enligt cirkeln.

Inledning

Ordförande leder mötet och skapar trygghet för deltagarna. Hen berättar om syftet med mötet, hur lång tid som är avsatt och hur mötet går till. Alla på mötet presenterar sig kort i tur och ordning, och berättar vilken kontakt de har med huvudpersonen, som mötet handlar om.

Under mötet:

 • Presentationsrunda
 • Presentera dig, den verksamhet du representerar och vilken kontakt du har med huvudpersonen.

Aktuell situation

Alla deltagare beskriver kort hur de uppfattar situationen för huvudpersonen. Du beskriver hur du uppfattar huvudpersonens situation. Ta även upp saker som fungerar bra så att mötet inte blir för probleminriktat.

Under mötet:

 • Beskriv hur du uppfattar huvudpersonens
 • Vad fungerar bra? Beskriv kort.
 • Vad fungerar inte så bra? Beskriv kort.

Behov

Denna del behöver längst tid. Tillsammans ska ni komma fram till mål och insatser/hjälp för att nå målen. Utgå ifrån de behov som identifierats. Presentera vad din verksamhet kan bidra med. En del mål handlar om vad som behöver ske på lång sikt, andra vad som behöver ske på kort sikt. Målen ska vara tydliga och konkreta så att de går att följa upp. Använd begrepp som alla förstår.

Under mötet:

 • Utgå ifrån de presenterade frågeställningarna och de behov ni ser.
 • Formulera konkreta lång- och kortsiktiga mål.
 • Vad kan huvudpersonen/familjen göra själv?
 • Vilken/vilka insats/er behövs och vad kan din verksamhet göra?
 • När, hur ofta och var ska insatsen ges?
 • Vem ska utföra insatsen?

Sammanfattning

Ordförande sammanfattar vad ni kommit fram till och poängterar tydligt vem som ska göra vad. Om det finns något ni inte är överens om tydliggörs även detta. Huvudpersonen tillfrågas om vem hen önskar vara huvudansvarig. Huvudansvarig för planen utses och dennes roll tydliggörs. Det kan vara en fördel om den huvudansvarige hör av sig till huvudpersonen efter mötet för att prata om mötet och vad som bestämdes.

Under mötet:

 • Ordförande sammanfattar vad mötet kommit fram till
 • Är ni överens om vad som ska göras och vem som ska göra vad?
 • Huvudansvarig utses
 • Är det tydligt vad som ingår i den huvudansvariges roll?

Avslutning

Ordförande berättar hur och när deltagarna får ta del av planen, skriftligt eller digitalt. Tid för uppföljningsmöte bokas för att stämma av att allt går som planerat. När samordning inte längre behövs avslutas planen.

För att utveckla och förbättra kvalitén i möten behöver de utvärderas varför ordförande låter alla kort berätta hur de upplevde mötet. Patienter/brukare kan även ge anonym feedback om sin upplevelse av mötet med hjälp av enkäten SIP-kollen.

Ge akt på hur huvudpersonen upplevde mötet.

Under mötet:

 • Tid för uppföljning bokas alternativt avslutas SIPen.
 • Har ni fått ett exemplar av planen som beskriver när, var och hur ni ska få hjälp? Om inte när och hur får du den?
 • Hur var mötet för dig?

Hjälpte informationen på sidan dig?