Mötescirkel för vuxen

Mötet delas in i fem delar som tar olika lång tid, fördela tiden enligt cirkeln.

Inledning

Ordförande leder mötet och skapar trygghet för deltagarna. Hen berättar om syftet med mötet, hur lång tid som är avsatt och hur mötet går till. Alla på mötet presenterar sig kort och berättar vilken kontakt de har med dig. Förbered dig på att presentera dig kort.

Under mötet:

 • Presentera dig.
 • De andra presenterar sig.

Aktuell situation

Vad är viktigt för dig? Beskriv din situation, både det som fungerar bra och det som inte fungerar. Deltagarna beskriver kort hur de uppfattar din situation.

Under mötet:

 • Vad fungerar bra? Beskriv kort.
 • Vad fungerar inte så bra? Beskriv kort.

Behov

Denna del tar längst tid. Tänk igenom innan vad du vill och behöver. Tillsammans ska ni komma fram till vilken hjälp du behöver. Mål ska formuleras om vad du vill ska hända på lång och kort sikt. Målen ska vara konkreta och tydliga. Alla deltagare beskriver vilka mål de tycker är viktiga och vilken hjälp de kan ge.

Under mötet:

 • Beskriv hur du vill att det ska vara för dig längre fram. Beskriv så konkret du kan.
 • Vad behövs för att det ska fungera för dig?
 • Vad vill du uppnå på kort sikt? Beskriv så tydligt du kan.
 • Vad kan du göra själv?
 • Vad behöver du hjälp med av andra?
 • När behöver du hjälp?
 • Hur ofta behövs hjälpen?
 • Vilka ska hjälpa?

Sammanfattning

Ordförande sammanfattar vad ni kommit fram till vilket skrivs ner i en plan (SIP). Där framgår tydligt bland annat vem som ska ge vilken hjälp. En huvudansvarig för planen utses. Det är viktigt att det blir tydligt vad du kan förvänta dig av den huvudansvarige. Om du har önskemål om vem som ska vara huvudansvarig – tala om det! Fråga om något är oklart!

Under mötet:

 • Ordförande sammanfattar vad ni kommit fram till.
 • Har du förstått vad som ska göras, och vem som ska göra vad?
 • Tycker du att det låter bra?
 • Huvudansvarig utses. Har du önskemål om vem det ska vara?
 • Vet du till vem du kan vända dig till med frågor, eller om något inte fungerar?

Avslutning

Alla deltagare får planen skriftligt eller digitalt, direkt eller senare. Uppföljningsmöte bokas för att vara säker på att allt går som planerat. När samordning inte längre behövs avslutas planen.

Om du vill kan du berätta hur du tyckte mötet var. Med hjälp av enkäten SIP-kollen kan du anonymt ge feedback om din upplevelse av mötet.

Under mötet:

 • Tid för uppföljning bokas alternativt avslutas SIPen.
 • Har du fått ett exemplar av planen som beskriver när, var och hur du ska få hjälp? Om inte när och hur får du den?
 • Hur var mötet för dig?

Hjälpte informationen på sidan dig?