Delaktighet i arbetet med SIP

Barns och vårdnadshavares delaktighet i arbetet med SIP är viktigt, här finns material som innehåller tips och råd kring delaktighet.

Barn och ungas delaktighet

Delaktighet är ett vitt begrepp som kan handla om allt ifrån att få information till att få vara med och bestämma på riktigt. Ibland kan det upplevas som besvärligt och tidsödande att se till att barn blir delaktiga men det finns mycket som talar för att det är lönande att anstränga sig för att öka barns delaktighet.

Delaktighet är bra för hälsan

Barns hälsa och utveckling gynnas av att de får vara delaktiga. Att få vara delaktig innebär att bli litad på, respekterad, inkluderad och involverad. Delaktighet kan öka självuppskattningen och ge en positiv självbild vilket ger goda förutsättningar att klara utmaningar i livet.

Delaktighet ger bättre resultat

Att få möjlighet att påverka leder till ökad motivation och intresse på detta sätt kan också barnets förståelse för sina behov och önskningar utvecklas över tid. Barn som ges möjlighet att vara delaktiga blir mer motiverade och intresserade i vardagliga situationer och får därmed en högre kontroll över sitt liv. Att vara delaktig i planerings- och beslutsprocessens olika steg kan göra att barnets egen förståelse för sina behov och önskningar utvecklas. Genom att vara delaktig blir barn skickligare i att kommunicera, prioritera och formulera sina behov, det vill säga att uttrycka och visa sitt perspektiv.

Kom ihåg!

För barn är det en rättighet att komma till tals, inte en skyldighet!

Barn har rättigheter

Barn har rätt att komma till tals i frågor som rör dem och barnets bästa ska alltid beaktas. En viktig del i vad som är barnets bästa handlar om att ta med barnets åsikter och synpunkter. I samband med detta nämns ofta att barnets inflytande ska bedömas utifrån ålder och mognad, en bedömning som alltid behöver vara individuell för varje enskilt barn. För att göra den bedömningen behövs kunskap om barns utveckling.

Barn är kompetenta

En annan aspekt av delaktighet är att bli sedd som trovärdig, kapabel och kompetent. Vuxna kan ofta underskatta barns kompetens, uppleva dem som sårbara och därmed hindra deras delaktighet. Förutsatt att barn får förbereda sig och får frågor och information på ett sätt som de förstår kan de reflektera över sig själva och utrycka sina behov. Fokus ska vara på att skydda barnet i deltagandet men inte från deltagandet. Det betyder att man behöver anpassa miljön och skapa strukturer uppbyggda för att passa barn.

Barn och föräldrar har olika perspektiv

Ofta är det föräldrar som representerar sina barn i olika sammanhang och framför deras åsikter. Detta ses som naturligt då det är de som bäst känner barnen. Dock finns en risk med detta då det visat sig att barn och deras föräldrar har olika utgångspunkter och även tycker olika ibland. Barn lever t.ex. oftare i nuet vilket kan påverka deras upplevelse av en situation och vad de upplever som viktigt.

Liv Mannberg, utvecklingsledare vid FoU i Sörmland

Liv berättar om FoU:s arbete med delaktighet i SIP. Liv beskriver kunskapsläget om barn och ungas delaktighet samt ger en beskrivning av förutsättningar för att uppnå delaktighet.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?