Öka barns delaktighet i SIP

Både barn och vårdnadshavare ska vara delaktiga i arbetet med SIP. Här finns råd och exempel för att öka barns delaktighet och inflytande.

Barn sitter utomhus med solhatt

Delaktighetsmanual för SIP-möten

Region Gotland har tagit fram en mötesmanual med råd för att få barnet och familjen delaktiga i SIP-arbetet. Manualen innehåller konkreta tips inför, under och efter SIP-mötet:

Inför mötet

 • Fundera på hur barnet och familjen ska kunna vara delaktiga i SIP-arbetet.
 • Hämta in vårdnadshavarnas samtycke.
 • Diskutera tillsammans med barnet och familjen vilka som ska vara med på SIP-mötet – gå igenom för- och nackdelar med de olika önskemålen.
 • Diskutera tillsammans med barnet och familjen på vilka sätt de kan vara delaktiga i SIP-arbetet.
 • Om det är möjligt, formulera syftet med SIP tillsammans med barnet och familjen.
 • Anpassa tiden och lokalen efter barnets och familjens förutsättningar.

Under mötet

 • Om det är möjligt, presentera syftet med mötet tillsammans med barnet och familjen.
 • Använd exempelvis whiteboard, bilder eller liknande för att göra kommunikationen tydlig och konkret.
 • Om barnet inte orkar sitta med under hela mötet, låt barnet gå ut och återkoppla samt sammanfatta sedan mötet för barnet efteråt. Barnet kan även delta på telefon om det passar bättre.
 • Om barnet inte närvarar på hela eller delar av mötet, utse en person som ska representera barnet.

Efter mötet

 • Kom överens tillsammans med barnet och familjen om hur de kan be om hjälp om det skulle behövas.
 • Visualisera planeringens tidsram på ett tydligt sätt, till exempel med något tidshjälpmedel.

Du kan läsa alla rekommendationerna i sin helhet i dokumentet Utdrag ur mötesmanualen:

Liv Mannberg, utvecklingsledare vid FoU i Sörmland, berättar om FoU:s arbete med delaktighet i SIP.

Arbetssätt som stärker barns inflytande och delaktighet

FoU i Sörmland har kartlagt hur sörmländska verksamheter arbetar med delaktighet i SIP för barn med utvecklingsstörning. I arbetet har de bland annat sammanställt ett antal råd till verksamheter som vill bli bättre på att arbeta med inflytande och delaktighet:

Red ut ansvarsfördelningen på ett internt möte

Om det finns frågetecken kring samverkan, ansvarsfördelning och liknande, red ut dem antingen före eller efter mötet. Ni professionella kan gärna ha ett eget möte för detta.

Var överens om barnets delaktighet

Se till i förväg att alla som ska vara med är positiva till att barnet ska medverka i planeringen. Såväl professionella som vårdnadshavare kan ha olika syn på hur involverade barnet kan och bör vara i olika frågor.

Anpassa efter barnets förutsättningar

Ta reda på i förväg i vilken omfattning barnet vill vara delaktigt, och vilket stöd som kan behövas på mötet för att uppnå detta. Brist på stöd och anpassningar under planeringen kan göra så att barn avstår från att vara med, trots att de egentligen vill och skulle kunna. Även små barn och barn med stora funktionsnedsättningar kan vara delaktiga om planeringen anpassas efter barnets förmåga och förutsättningar.

Förbered och diskutera förväntningarna

Se till att barnet, vårdnadshavare och andra anhöriga vet vad planeringen handlar om, hur den går till och vilka förväntningar de kan ha på de verksamheter som deltar.

Utgå från barnets egen berättelse

Låt barnets berättelse, tankar, åsikter och önskemål vara utgångspunkt i planeringen. Det finns annars en risk att SIP främst kommer att handla om vårdnadshavarnas eller till exempel skolans behov av samordning, snarare än om vilka insatser som behövs för att tillgodose barnets behov.

Stötta föräldrarnas delaktighet

Kom ihåg att vårdnadshavarnas delaktighet också kan behöva förberedas och stödjas. Vårdnadshavarnas delaktighet är en förutsättning för barnets möjlighet att vara delaktigt.

Du hittar fler råd och resonemang kring barns delaktighet i FoU i Sörmlands rapporter om barn och ungas delaktighet och inflytande:

Har du fler exempel på hur man kan arbeta systematiskt för barns delaktighet i SIP? Kontakta Karin Lindström eller Viveca Axelsson

Inspirationsboken Lyssna på oss

Boken Lyssna på oss är en inspirationsbok om barn och ungas delaktighet med konkreta exempel från verksamheter runt om i landet. Boken innehåller också barns kunskap, åsikter och förslag på lösningar. Bakom boken står projektet Egen växtkraft, som drivs av Handikappförbunden och Barnombudsmannen.

Läs om och beställ boken Lyssna på oss

Projektet Barns röst – delaktighet för barn med NPF

Projektet Barns röst arbetar för att barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ska bli mer delaktiga i sin egen vård. Delaktighet för denna grupp barn kan till exempel handla om att få information de förstår, att bli lyssnade på och att få möjlighet att påverka sin behandling.

Projektet vänder sig till personer som arbetar inom vården, samt till barn med NPF och deras vårdnadshavare. Ett mål är att få de vuxna att lyssna på barnens synpunkter, så att de kan fatta kloka beslut för barnens bästa. Barn med NPF är med i projektet och bidrar med expertkunskap om sin egen situation.

Mer om projektet Barns röst på Ung Attentions webbplats

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 5 december 2017 av Karin Lindström Är du intresserad av att beställa material?