Exempel på hur SIP kan följas upp

Här följer några exempel på hur SIP kan följas upp utifrån kvalitets- och kvantitetsaspekter. 

Reflektera tillsammans efter SIP-mötet

Reflektera en stund tillsammans utifrån några enkla frågeställningar, exempelvis:

  • Vad lärde jag mig under detta SIP-möte?
  • Vad fungerade bra?
  • Vad kan jag/vi göra annorlunda vid nästa SIP-möte?

Rutinkollen

Rutinkollen.se är ett IT-stöd som erbjuds alla verksamheter som bedriver vård. Både regioner och kommuner och privata utförare kan använda sig av verktyget. Verksamheterna följer själva upp rutinerna för SIP genom att ta del av befintlig journalinformation (journalanteckningar, vårdplan, omvårdnadsdokumentation med mera) och/eller annan anteckning, och avgör utifrån dessa hur väl enhetens rutiner följs och dokumenteras. Det går att följa sina egna resultat rörande delaktighet, samordning, mål och syfte, innehåll samt uppföljning av SIP. Verksamheterna får med hjälp av rutinkollen.se en indikation på hur de kan arbeta för att nå sina mål och en möjlighet att jämföra resultat över tid.

Gå till verktyget rutinkollen.se

Genombrott

Genombrott.nu är ett exempel på ett visuellt och lättanvänt digitalt verktyg för att förändra och förbättra verksamheter. Både patienter/brukare, närstående och personal kan lämna förslag på hur verksamheten kan förbättras. Verktyget sköts via dator, surfplatta och mobiltelefon. I stödet kan verksamheten själv utforma enkäter som kan användas för att ta reda på vad patienter/brukare och personal tycker om exempelvis SIP.

Gå till verktyget genombrott.nu 

KVÅ-koder för SIP inom hälso- och sjukvård

Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) är en åtgärdsklassifikation som är gemensam för olika verksamhetsområden och yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården.

Gå till Socialstyrelsens hemsida om KVÅ-koder för mer information

 

Hjälpte informationen på sidan dig?