Exempel på uppföljningar och utvärderingar

Här finns exempel på uppföljningar. SIP kan användas för värdeskapande samverkan vid samsjuklighet. En avhandling från Högskolan i Jönköping visar att SIP tycks ha potential att bidra till en förbättrad samverkan om de professionella visar ömsesidig kollegial respekt och har fokus på barn och föräldrars behov.

Samverkansprojekt för att höja kvalitén för personer med samsjuklighet, beroendesjukdom och psykiatrisk sjukdom

Elin Stenberg, Region Stockholm, är projektledare och arbetar tillsammans med kollegor för att höja kvalitén för personer med samsjuklighet, beroendesjukdom och psykiatrisk sjukdom som behöver kommunala insatser. De samverkande parterna är Botkyrka kommun, Psykiatri Sydväst ( Region Stockholm), Beroendecentrum (Region Stockholms) och brukarrepresentanter.

Syfte med arbetet är att målgruppen ska få samtidiga, samordnade och effektiva insatser samt att personalen ska få bättre kännedom om varandras uppdrag samt om målgruppen. Bland annat har de tagit fram presentationsfilmer, webbaserade föreläsningar om psykiatriska diagnoser och beroendesjukdomar, samlat riktlinjer och information om hur SIP kan användas som del i en samverkansprocess för att skapa delaktighet.

Kort bakgrund till arbetet med samverkan

Elin Stenberg berättar kort om bakgrunden till arbetet med processcirkeln och samverkan.

Processcirkel som stöd i SIP

Elin Stenberg beskriver processcirkeln och hur den fungerar som stöd i SIP-arbetet.

Hjälpte informationen på sidan dig?