Grundutbildning om SIP för barn

Här hittar du ett förslag till grundutbildning om SIP gällande barn 0–18 år. Upplägget passar personal med liten eller ingen förkunskap om SIP. 

Både innehållet och upplägget går att anpassa så att det passar just er verksamhet och de ni samverkar med. Utbildningen tar tre till fyra timmar, inklusive tid för paus.

1.
Förbered rummet och utrustningen i förväg
 • Välj ut vilka delar av webbutbildningen i SIP för barn ni vill visa deltagarna.
 • Möblera rummet så att de medverkande kan sitta i mindre grupper.
 • Placera deltagarna så att de sitter med sina samverkanspartners och helst inte sina närmsta kollegor.
 • Förbered lokalt framtaget material att delas ut till deltagarna, exempelvis överenskommelser, lokala rutiner och SIP-blanketten.

Skriv gärna ut ett exemplar till varje deltagare av skriften Använd SIP för barn – ett verktyg för samverkan.

2
Informera om SIP och hur ni samarbetar

Börja utbildningen med att gå igenom vad SIP är och hur det fungerar. Om ni inte vill ha en helt muntlig presentation, visa gärna någon av de webbutbildningar i SIP rörande barn:

Introducerande webbutbildning om SIP (Cirka 8 minuter, använd webbläsaren Firefox)

Fördjupande webbutbildning om SIP (35 minuter)

Informera om hur ni samarbetar hos er runt barn som är i behov av stöd. Berätta om vilka regionala överenskommelser som finns. Ta också upp eventuella andra överenskommelser och riktlinjer som beskriver hur ni lokalt ska arbeta med SIP. Informera om era lokala rutiner, er SIP-blankett och var deltagarna hittar dem.

3.
Arbeta med vinjetter i smågrupper

Vinjetter är bra för att komma igång och diskutera hur SIP-arbetet kan gå till rent praktiskt. Det är också ett sätt att ta reda på hur kommunens och regionens verksamheter samverkar.

 • Dela upp deltagarna i grupper, utse en ledare för varje grupp vars uppgift är att ansvara för gruppens arbete. Det är viktigt att medarbetare från verksamheterna deltar då de vet hur arbetet går till.
 • Under workshopen kan deltagarna också få i uppgift att identifiera styrkor, svagheter, hot och hinder kring SIP-arbetet.
 • Här finns färdiga vinjetter att ladda ner, som skildrar barn i olika situationer med olika behov:

Diskussionsfrågor till vinjetterna:

 • Behövs en samordning? Om ja, vem borde kalla till samordningsmöte?
 • Om ni tycker att det behövs en SIP, vem är bäst lämpad att vara ansvarig för planen?

Diskussionsfrågor för att få syn på era lokala utmaningar:

 • Hur skulle ni önska att det fungerade för personerna i vinjetterna?
 • Hur fungerar det i verkligheten hos er?
 • Vad behöver ni göra för att det ska fungera bättre hos er?
 • Var brister samordningen? Hur kan ni arbeta med det?
 • Var brister ansvarsfördelningen? Hur kan ni arbeta med det?
 • Vilka personer i era organisationer behöver ytterligare involveras i arbetet?
 • Vilken typ av beslut behöver fattas för att ni ska kunna rätta till det som inte fungerar?
 • På vilken nivå i organisationernas beslutshierarki behöver beslut fattas?
4.
Diskutera i helgrupp

Samla alla deltagare i helgrupp och låt grupperna redovisa sitt arbete. Ge tid åt diskussionerna och lyft frågor som har uppstått. Besvara frågorna så långt ni kan.

Om ni vill kan ni boka in Uppdrag Psykisk Hälsas processledare Viveca Axelsson som kan delta i diskussioner och svara på frågor via Skype.

Boka Viveca via Uppdrag Psykisk Hälsas telefonsupport för SIP.

5.
Utvärdera

Avsluta med att låta deltagarna fylla i en utvärdering för att få information om vad de tyckte om utbildningsdagen.

Hjälpte informationen på sidan dig?