Barn och unga

Kunskapsguiden

Här samlas information som rör Psykisk ohälsa barn och unga och annat som rör barn och unga.

På Kunskapsguiden finns även information och utbildningar som riktar sig till dig som möter ensamkommande barn och som riktar sig till ensamkommande barnPå Barnombudsmannens hemsida finns filmer som är riktade till ensamkommande barn och unga som inte mår bra just nu. Och på Information Sverige finns information som är riktad till barn och ungdomar som nyss kommit till Sverige.

SIP för barn och unga

När barn 0–18 år behöver en SIP kan förutom socialtjänsten och hälso- och sjukvården till exempel förskolan, skolan, polisen och Försäkringskassan vara med i planeringen.

Läs mer

Kunskapscentrum för Sexualitet och Hälsa

KCSH (tidigare Lafa – enheten för sexualitet och hälsa) arbetar med frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, inom Region Stockholm. Verksamheten vänder sig främst till yrkesverksamma personer inom Region Stockholms administrativa förvaltning och vårdenheter, på ungdomsmottagningar, inom skola eller frivilligorganisationer. Här finns deras kurser och seminarier.

SPSM

Specialpedagogiska skolmyndigheten – arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör de genom: specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. De erbjuder även utbildningar (sortera på ”plats”).

Webbutbildning: Människohandel med barn och unga

Ger dig kunskap om identifiering och skydd av barn som utsätts för människohandel. Utbildningen är framtagen av det Nationella metodstödsteamet, NMT, vid länsstyrelsen i Stockholm i samarbete med landets övriga länsstyrelser.

Läs mer

PlugInnovation

En digital plattform där kunskap som är central för personer som arbetar med att motverka studieavbrott samlas. Ta del av framgångsfaktorer och forskning på området och inspireras av hur kommuner som medverkar i projektet Plug In 2.0 arbetar för att minska skolfrånvaro och stötta unga att återgå till studier eller annan sysselsättning. Se filmer på Plug Innovations hemsida.

Funka olika

En podd om funktionsnedsättningar och habilitering. Podden tar upp olika ämnen som rör funktionsnedsättning ur skilda perspektiv. Det kan handla om allt från diagnoser och behandlingar till kommunikation och hälsa.

Om ett barn far illa

Alla rekommenderas att anmäla misstankar om att barn far illa till socialtjänsten. Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn och unga (skola, hälso- och sjukvård och tandvård till exempel) är skyldiga enligt lag att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa.

På Socialstyrelsens hemsida samlas information, vägledningar och handböcker om orosanmälan. Här finns även en film om vad man bör tänka på kring orosanmälan.

På vårdgivarguiden finns det också mycket information och kontaktuppgifter till socialkontor och socialjourer i länet.