Barn och unga

Att göra en orosanmälan: om ett barn far illa

Alla rekommenderas att anmäla misstankar om att ett barn far illa till socialtjänsten. Som anställd i till exempel skola, hälso-, sjuk- och tandvård är du skyldig enligt lag att genast anmäla om du misstänker att ett barn far illa.

Socialstyrelsen har samlat all information du behöver för att göra en orosanmälan. Du kan även ta del av en film om vad anmälningsskyldigheten innebär, vägledningar och handböcker. Socialstyrelsens information om orosanmälan.

Vårdgivarguiden har både information om orosanmälan och kontaktuppgifter till socialkontor och socialtjänster i Stockholms län: Orosanmälan vid misstankar om att ett barn far illa.

För dig som arbetar i skolan har Skolverket tagit fram en information om signaler för att upptäcka ett barn som behöver stöd och hjälp: Skolans ansvar för barn som far illa.

Barnets rättigheter och barnkonventionen

Barnombudsmannen erbjuder bland annat webbutbildningen Barnrätt i praktiken och processtödet Barnrättsresan för dig som arbetar med att genomföra barnkonventionen i till exempel en kommun, region eller myndighet.

Myndigheten för delaktighet erbjuder en webbkurs för hållbart barnrättsarbete som stöttar dig som arbetar i en kommun, region eller myndighet att inkludera fler barn i barnrättsarbetet. Du kan också ladda ner checklistan: Kom i gång med ett hållbart barnrättsarbete i fyra steg.

Främjande och förebyggande arbete

I fyra korta utbildningsfilmer berättar Folkhälsopilot Stockholm om främjande och förebyggande arbete med fokus på goda och jämlika uppväxtvillkor. Forskare, praktiker och politiker delar med sig av hur de ser på området och filmerna vänder sig till dig som arbetar med frågorna, kanske i rollen som samordnare, strateg, eller beslutsfattare.

Utvecklingsprogram för fullföljd utbildning är ett utbildningsprogram som under 2020 – 2022 erbjuder kommuner som vill utveckla sitt förebyggande arbete och ge fler unga en möjlighet att bli behöriga till och fullfölja sin gymnasieutbildning. Programmet innehåller bland annat:

  • Risk- och skyddsfaktorer.
  • Fördjupning rutiner och system för tidig upptäckt och åtgärd.
  • Stöd i framtagande av relevant data och analys, i arbetet med att ta fram en lokal handlingsplan.
  • Verksamhetsnära arbete med utgångspunkt i forskning och beprövade erfarenheter.
  • Erfarenhetsutbyte mellan kommuner och huvudmän.

Funktionsnedsättningar

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett förmåga ska få rätt förutsättningar för att nå skolans kunskapsmål. SPSM anordnar både fysiska och digitala kurser om funktionsnedsättningar, diagnoser och hjälpmedel etc. SPSM: aktuellt kursutbud.

Funka olika är en podd som drivs av Habilitering & Hälsa Region Stockholm och tar upp allt från diagnoser och behandlingar till relationer och hälsa. Podden vänder sig framför allt till personer som har en funktionsnedsättning och deras närstående.

SIP för barn och unga

Sveriges kommuner och regioner (SKR) erbjuder ett utbildningsmaterial om Samordnad Individuell Plan (SIP) med fokus på barn och unga. Materialet består av filmer, handbok, manualer, talarstöd i Powepoint-presentationer, intervjuer och checklistor i syfte att kunna informera och utbilda olika målgrupper: personal, chefer, förtroendevalda, patienter och närstående.

Suicid

Stör döden är ett digitalt utbildningsmaterial för dig som arbetar som lärare på högstadiet och gymnasiet, framtaget av Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) i samarbete med Suicid Zero, Mind och SPES. Materialet har arbetats fram i samarbete med lärare och skolpersonal i syfte att stötta vuxna som möter barn som mår psykiskt dåligt.

Våld, övergrepp och sexuell exploatering

Sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel är en digital utbildning framtagen av Jämställdhetsmyndigheten. Kursen är uppdelad i fem kapitel och ger dig en introduktion till vad sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel är. Utbildningen vänder sig till dig som i ditt arbete kan möta barn eller vuxna som befinner sig i en utsatt livssituation, eller som arbetar med att förebygga och bekämpa våld och brott.

Med ökad kunskap blir du bättre på att uppmärksamma människor som riskerar att utnyttjas eller som kan komma att utnyttja andra. Du får också ökad förståelse för vad som är viktigt att tänka på i bemötande, och hur du kan agera. Utbildningen kan också ge dig som arbetar på strategisk nivå en grundläggande förståelse för ämnesområdet.

Det nationella kunskapscentrumet Barnafrid har i uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn och drivs i regi av Linköpings universitet, institutionen för klinisk och experimentell medicin. Webbutbildningen Basprogram om våld mot barn ger dig kunskap och verktyg för att upptäcka, bemöta och hjälpa barn som har utsatts för våld eller övergrepp.

Hur identifierar man barn och unga som är offer för människohandel? Hur ska man agera och hur stöttar man barnet bäst? Webbkursen Människohandel med barn och unga riktar sig till dig som kommer i kontakt med barn och unga som är utsatta för sexuell exploatering eller människohandel. Kursen har tagits fram av det nationella metodstödsteamet (NMT) tillsammans med Sveriges länsstyrelser och Jämställdhetsmyndigheten.

Våra unga och våldet är en utbildningsserie som har tagits fram av Utbildningsradion (UR) som lyfter våld i unga parrelationer. Serien lanserades i samband med en Novusundersökning om våld i ungas parrelationer våren 2021 och är tillgänglig till och med våren 2025.