Anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA)

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) är en samarbetsresurs som skapar och utvecklar möten med fokus på bland annat:

  • förshandserfarenheter hos anhörigvårdare, brukare och deras organisationer.
  • praktisk erfarenhet hos personal inom anhörigstöd och äldreomsorg.
  • organisatorisk- och policyerfarenhet hos beslutsfattare.
  • vetenskaplig kunskap och policyerfarenhet hos forskare.

NKA erbjuder webbutbildningar, webbinarier och stöd både i egen regi och i samarbete med andra.

Stockholms Nätverk Aktion Psykisk hälsa (SNAPH)

SNAPH är en samordningsfunktion för aktörer inom Stockholmsregionen och erbjuder anhörigstöd till den som lever nära någon med psykisk ohälsa. De håller seminarier och utbildningar och driver Facebooksidan Anhörigstöd i Stockholms län.

Allmänna barnhuset

Stiftelsen Allmänna barnhuset erbjuder BRA-samtal (barns rätt som anhöriga) – en utbildning riktad till barn som lever med en förälder eller annan vuxen i sin närhet som har psykisk- eller intellektuell funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, missbruks- eller spelproblem, en allvarlig fysisk sjukdom/skada eller som har dött.