Främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro

Att förebygga skolfrånvaro är en aktuell och angelägen fråga i många kommuner, och ett viktigt led i att förebygga psykisk ohälsa hos unga. Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län genomför därför en rad aktiviteter inom området. 

Om skolfrånvaro

Om barn och unga inte går i skolan kan det få långtgående konsekvenser, både för det enskilda barnet men också för samhället i stort. Klarar man inte av skolan finns det en ökad risk för psykisk ohälsa både under barndomen och senare i livet. Samtidigt uppskattas kostnaden för samhället vara stor. Flera myndigheter arbetar med frågan och i de flesta kommuner i landet pågår arbetet med att främja närvaro och förebygga frånvaro.

I Stockholms län saknas samlad statistik över hur utbredd skolfrånvaron är men frågan om ökad närvaro och minskad frånvaro är prioriterad i många av Stockholms läns kommuner. Redan idag genomför många stadsdelar och kommuner satsningar på området och under 2021 erbjuder Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län kommunerna stöd i det lokala utvecklingsarbetet.  Dels genom ett baspaket som är tillgängligt för alla, dels genom ett pluspaket med mer riktade insatser.

Både bas- och pluspaket erbjuder deltagande i:

Stödaktiviteter i baspaketet – tillgängliga för alla kommuner i länet

Seminarieserie som kombinerar ökad kunskap med möjlighet till erfarenhetsutbyte för starkare samverkan. Varje seminarium fokuserar på en särskild fråga/tema och serien vänder sig till alla som arbetar med frågan om skolfrånvaro. Deltagarna kan välja att medverka vid ett eller flera tillfällen.

Goda exempel på hur Stockholms län och andra län arbetar med att minska skolfrånvaro och öka skolnärvaro publiceras löpande på hemsidan och sprids genom artiklar i nyhetsbrev.

Checklista för skolpersonal med konkreta tips för att främja närvaro. Materialet har tagits fram i ett samarbete med Maskrosbarn tillsammans med ungdomar som har erfarenhet av att ha det jobbigt hemma. Checklistan kan fungera som stöd i det lokala närvaroarbetet.

Forskningsöversikter om att främja skolnärvaro och utreda närvaroproblem. Översikterna innehåller även evidensbaserade metoder och diskussionsunderlag som gör det enkelt att jobba systematiskt.

Stödaktiviteter i pluspaketet – riktade insatser

Utvecklingsprogram Fullföljd utbildning. Under 2021 fortsätter satsningen på PLUS-paketet genom att Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län finansierar ett begränsat antal kommuner deltagande i utvecklingsprogram Fullföljd utbildning som ges av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Lokala seminarietillfällen med fokus på främjande av skolnärvaro erbjuds fortsatt inom PLUS-paketet under våren 2021. Erbjudandet är begränsat och är i första hand riktat till mindre kommuner. Seminarierna hålls digitalt eller på plats i kommunen av processledare från Ifous.