Utvecklingsprogram fullföljd utbildning

Om barn och unga inte går i skolan kan det få långtgående konsekvenser, både för det enskilda barnet men också för samhället i stort. Klarar man inte av skolan finns det en ökad risk för psykisk ohälsa både under barndomen och senare i livet. Samtidigt uppskattas kostnaden för samhället vara stor.

Om utvecklingsprogrammet

SKR erbjuder sina medlemmar att delta i projektet Fullföljd utbildning genom ett utvecklingsprogram där huvudmän och deras verksamheter får ta del av kunskap och stöd i att utveckla ett förebyggande arbete med fokus på fullföljda studier i skolan. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF) och pågår under 2020–2022.

Utvecklingsprogrammet riktar sig till kommuner som vill göra en medveten och strategisk satsning för att förbättra det förebyggande arbetet och ge fler unga möjlighet att bli behöriga till gymnasiet och fullfölja sina studier. Arbetet förutsätter en engagerad huvudmannanivå, såväl nämnd som förvaltning, och skolor som deltar med ansvarig rektor och ett team av utvalda nyckelpersoner som exempelvis kvalitetsansvarig, förstelärare, elevhälsa eller andra med ansvar för utveckling på området. Det är möjligt att som kommun delta med upp till fyra grund- och/eller gymnasieskolor samt KAA.

Utvecklingsprogrammet startar med en analys av kommunens utgångsläge på såväl huvudmannanivå som verksamhetsnivå. Analysen bygger på data som SKR tar fram för den enskilda kommunen. Data kompletteras med egna verksamhetsunderlag. Analysen ligger sedan till grund för identifiering av fördjupningsområden och påbörjande av utvecklingsinsatser. Arbetet sker med verksamhetsnära stöd från SKR och utgår från varje kommuns unika förutsättningar där politiker, förvaltningsledning, rektorer och skolpersonal aktivt deltar i förändringsarbetet.

 

Datum/praktisk information

Projektet pågår under 2020–2022.
Hela processen i utvecklingsprogrammet be­räknas ta 8–12 månader och flera kommuner deltar under samma process. Den första gruppen påbörjar ­programmet i januari 2021 och därefter sker uppstart kontinuerligt under projektets gång.

 

Kostnad

Det är avgiftsfritt att delta i utvecklingsprogrammet. Projektet finan­sieras i huvudsak av ESF.

Anmälan

Kontakta Sanna Rosén för intresseanmälan och mer information.

Frågor och mer information

För frågor gällande Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län, kontakta nina.mautner-granath@sll.se.