Ny forskningsöversikt om ungas skolnärvaro

Att förebygga skolfrånvaro är en aktuell och viktig fråga i många kommuner, och ett viktigt led i att förebygga psykisk ohälsa hos unga. Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län genomför under 2019 en rad aktiviteter inom detta område, varav en är en översikt över forskning om vad som främjar barns och ungas skolnärvaro.

Om rapporten 

Rapporten ger en översikt av forskning om att främja skolnärvaro och orsaker till problematisk frånvaro. Att svara på frågan om vad det är som gör att barn och unga vill vara i skolan är inte lätt. Fler forskningsstudier visar att det finns vissa faktorer som har betydelse för om det närvarofrämjande arbetet ska bli framgångsrikt. Framför allt krävs att skolan bedriver ett långsiktigt, strategiskt och målmedvetet arbete med proaktiva insatser inom flera olika områden och som involverar hela skolans organisation. I forskningen tonar tre områden fram som viktiga för att främja närvaro:

  • Elevers upplevelse av trygghet och delaktighet
  • Goda lärmiljöer
  • Organisatorisk medvetenhet

Forskningsöversikten är framtagen i samarbete med Ifous – ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola.

 

Diskussionsunderlag för att främja skolnärvaron

Rapporten innehåller även ett utbildningsmaterial som bygger på vetenskap och erbjuder metoder som gör det enkelt att jobba systematiskt.

Här finns bland annat diskussionsfrågor som kan synliggöra vad som behöver göras för att öka närvaron på just er skola.